Ponoviciát - Saleziáni don Bosca, Žilina

Chyba
  • XML Parsing Error at 346:19. Error 4: not well-formed (invalid token)
Čomu veria Svedkovia Jehovovi?
Užívateľské hodnotenie: / 255
NajhoršíNajlepší 
  
Nedeľa, 27 Január 2008 06:55

Svedkovia Jehovovi nie sú náboženstvom, ale sektou. Predsa však sú na Slovensku dosť rozšírení a mnoho kňazov často krát dostane otázku od svojich veriacich: „Čomu vlastne veria Svedkovia Jehovovi?“

Mnohým “nedeľným“ kresťanom sa už stalo, že počuli Svedkov rozprávať a zdalo sa im to celkom v poriadku a mnohí sa pýtajú v čom je vlastne problém? V tejto práci by som chcel opísať aspoň základné rozdiely vo vierouke a rozpory s učením Cirkvi. Čo sa týka učenia Svedkov Jehovových, tak som vychádzal z knihy “Poznanie, ktoré vedie k večnému životu“, ktorá je po Biblii jehovistov druhou najvydávanejšou a najdôležitejšou knihou pre Svedkov Jehovových. Pri hľadaní literatúry, som okrem kníh, ktoré vydali Svedkovia Jehovovi našiel aj knihy, ktoré chceli šíriť osvetu a informovať. Boli to skôr knihy pre jednoduchých ľudí, keďže Svedkovia Jehovovi najviac členov získavajú medzi jednoduchými ľuďmi na dedinách. Avšak musím povedať, že tá najčerstvejšia z nich je z roku 1992, čo znamená, že sa tejto téme už dlhšie nikto nevenoval. K tomuto sa ešte vrátim v závere k práci. Ak by niektoré vieroučné tvrdenia o ktorých som sa dočítal náhodou neplatili, tak to nie je nič výnimočné, pretože ako ukáže pohľad na dejiny tejto sekty, má za sebou bohatú históriu popierania tvrdení, ktoré sa ukázali ako chybné a úplné zapieranie toho, žeby oni niekedy niečo také učili.

2.1 História Svedkov Jehovových

Názov Svedkovia Jehovovi používajú od roku 1931. Ich zakladateľom je Charles Taze Russell (1852 – 1916), ktorý bol vychovávaný v presbyteriánskej viere. V 22 rokoch uveril, že našiel v Biblii pravý Boží plán s ľudstvo. V roku 1881 zakladá Zion’s Watch Tower society (oficiálny začiatok jestvovania sekty). Božie tajomstva, ktoré možno vidieť v písme sa Russell pokúsil členom hnutia sprostredkovať sedemzväzkovým dielom Štúdia písma (Siedmy diel vyšiel po Russellovej smrti a vyvolal veľké rozpory). Určil koniec sveta na rok 1914. Koniec sveta neprišiel a po jeho smrti na jeho miesto nastúpil Joseph Franklin Rutherford (1869 – 1942). Zaviedol prísnu organizáciu a určil koniec sveta na rok 1925. Jeho nástupcom bol Náthan Homér Knorr (1905 – 1977). Za jeho vedenia v roku 1950 vychádza preklad Jehovistickej biblie, ktorý sa volá “Preklad nového sveta Svätých písiem“. Pred jeho smrťou urobil organizačné zmeny, ktoré dali moc do rúk riadiacemu orgánu, ktorý pozostáva z niekoľkých starších členov (ich počet sa mení). Podľa údajov z augusta 2006 ich je na svete 6,7 milióna a ako tvrdia na svojej stránke, každý rok je pokrstených 300 000 nových členov (neuvádzajú údaje o tom, koľko odíde a koľko zomrie).

2.2 Svedkovia Jehovovi na Slovensku

História Svedkov Jehovových na Slovensku zdá sa nie je veľmi preskúmaná. Nepodarilo sa mi o tom nájsť žiadne informácie. Je ale známe a občas sa o to oprie aj bulvár, že sa Svedkom najviac darí na dedinách a to zvlášť na východnom Slovensku. V poslednej dobe ich rady rozširujú hlavne Rómovia, ktorým oni na oplátku poskytnú finančnú pomoc. Podľa posledného sčítania ľudí na Slovensku žije najviac Svedkov Jehovových v Trebišovskom okrese. Je ich takmer 2000. Podľa štatistík, ktoré uvádzajú na svojej oficiálnej stránke za roky 2005 a 2006 môžem povedať, že ich počet pomaly klesá. Oproti roku 2005 mali v 2006 o 50 viac pokrstených nových členov (288), ale ich počet klesol zhruba o 300 členov na počet 11 489. Mnohí odborníci však vravia, že ich štatistiky treba brať ako nie celkom presne, ale netreba ich pokladať za nadhodnotené.

2.3 Čomu veria Svedkovia Jehovovi

Medzi prvý a základný blud, v ktorý veria Svedkovia Jehovovi a ktorý aj mňa osobne pobúril je, že sa nazývajú kresťanmi a dokonca si dovolia tvrdiť, že oni sú jediní praví kresťania. „V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi.“ Týmto pojmom, sa chcelo poukázať na to, že patria Kristovi. Keďže Svedkovia Jehovovi majú chápanie Krista úplne nezlučiteľné s kresťanským presvedčením, podľa môjho názoru nemajú nárok nazývať sa kresťanmi.

2.3.1. Svätá Trojica, Božie meno a Kristus

Učia, že ani Svätá Trojica neexistuje. Podľa nich sa o tom v Biblii píše v 5. knihe Mojžišovej 6:4 a v Mk 12:28, 29. „Preto, tí, ktorí prijímajú Bibliu ako Božie Slovo, neuctievajú Trojicu pozostávajúcu z troch osôb či bohov v jednom.“ Na označenie Boha používajú meno Jehova tvrdia, že jedine tí, čo budú Boha uctievať pod týmto menom budú spasení. Pravda je taká, že nikde v Biblii nenájdeme pomenovanie Jehova. Nepoznali ho ani Židia, ani Mojžiš, ani Ježiš. Je to chyba v preklade, ktorá vznikla v 13. storočí v dôsledku nesprávneho prekladu hebrejských textov. Ježiš Kristus je Archanjel Michal, ktorý bol stvorený Bohom ako prvé stvorenie a Boh potom použil na vytvorenie všetkých vecí. Keď napríklad pri stvorení človeka hovorí v množnom čísle, tak to sa rozpráva so svojím stvoreným Slovom (Kristom). Je zaujímavé, že tu si i samotní Svedkovia Jehovovi sami protirečia, keď v jednej vete nazývajú Krista „jedno splodeným synom“ a hneď dodávajú, že je to preto, lebo ho stvoril priamo Jehova. Veď ako môže byť niekto stvorený, ak je splodený a naopak. Jedno vylučuje druhé. Poslušný svojmu otcovi sa narodil na zemi, ako prvé z viacerých detí v rodine Jozefa a Márie. Svoju mesiášsku úlohu si uvedomil až po Jánovom krste.

2.3.2 Padlí Anjeli, Človek, Duša človeka po smrti

Prvým padlým Anjelom bol Satan, ktorý zviedol Adama a Evu. Ostatný anjeli sa k nemu pridali za dní spravodlivého muža Noacha (Noe). Tí opustili svoju službu v nebi a vzali na seba hmotné telo, aby mohli uspokojiť svoju sexuálnu žiadostivosť s pozemskými ženami. Stali sa otcami hybridných potomkov zvaných Nefilim, ktorý boli tyranmi. Vo veľkej potope, ktorá potom prišla zahynuli všetci ľudia i títo neprirodzení potomkovia padlých anjelov. „Urobil teda Boh z hliny človeka z hliny zeme a vdýchol mu dych života.“ Pri stvorení človeka Boh do Adama nevdýchol dušu, ale iba oživujúci princíp (Duch Svätý) a teda ani človek nemá dušu, ale je sám dušou, pretože v ňom je tento oživujúci princíp, ktorý mu dáva život. Keď človek zomrie, opustí ho táto životná sila a človek celý prestáva existovať. Ide do Sheolu. Ibaže ak prestáva existovať, tak čo potom ide do Sheolu? Podľa Svedkov Jehovových, ak by existovala nesmrteľná duša, tak by bolo zbytočné vzkriesenie. Načo privádzať dušu naspäť do sveta, keď už je na mieste, kde mala byť? Je to spôsobené tým, že nechápu pojem vzkriesenia tak, ako ho vysvetľuje katolícka Cirkev. Keď potom nastane vzkriesenie, tak Boh , ktorý si pamätá všetkých ľudí bude z pamäti (nanovo, z ničoho) kriesiť (tvoriť) ľudí, ktorí už zomreli. Avšak ľudí ktorí za života odmietli Boha (aj tí, čo odpadli od svedkov Jehovových) Boh pri vzkriesení nestvorí. Budú úplne vymazaní.

2.3.3 Učenie týkajúce sa vecí praktického života

Mnohé z týchto pravidiel, ktoré sú Svedkovia Jehovovi povinní dodržiavať slúžia vedeniu spoločnosti na to, aby udržiavali kontrolu nad svojimi členmi a zabránili im stretávať sa s ľuďmi, ktorí by im mohli otvoriť oči. Svedkom Jehovovým sa človek stáva krstom, ktorý sa vykonáva ponorením celého človeka do vody. Ako náhle sa stane členom, je povinný zúčastňovať sa na hodinách štúdia Biblie, ktoré sa organizujú v menších spoločenstvách a hlásať božie slovo od domu k domu. Toto je zároveň činnosť, ktorá mu umožní spasiť sa a ak bude veľmi horlivý, tak sa môže dopracovať medzi 144 000 vyvolených, ktorí budú s Kristom vládnuť v nebi. Zvýrazňujú hodnotu rodiny, avšak ak by jeden z partnerov ohrozoval duchovný stav toho druhého, vtedy je povolená a potrebná rozluka. Neuctievajú si obrazy, kríže, ani sochy. Tvrdia, že Kristus bol ukrižovaný nie na kríži, ale na mučiacom kole. Neuctievajú štátne vlajky, nespievajú hymny a národné piesne. Majú zákaz zúčastňovať sa ekumenických akcií. Nesmú sa stretať ani s členmi, ktorí odišli od Svedkov Jehovových, alebo boli vylúčení. Trestom je vylúčenie. Neoslavujú Vianoce, ani iné sviatky, okrem Pánovej večere. To je jediný krát v roku, kedy majú čosi ako omšu, pri ktorej sa podáva chlieb a víno, ale prijímajú ho len vyšší členovia zboru, ktorí patria k 144 000 vyvolených. Nesmú prijímať krvné transfúzie, pretože aj v písme, sa píše, že sa máme zdržiavať krvi. Mladí svedkovia Jehovovi majú zakázané chodiť na telocvik a zapájať sa do športových klubov. Dostatočnú náhradu za to nájdu v štúdiu Biblie. Ostatné náboženstvá nazývajú “Veľký Babylon.“

2.3.4 Koniec sveta

Samotný Russell bol už vo svojej mladosti ovplyvnený a fascinovaný viacerými sektami, ktoré predpovedali koniec sveta a zároveň sa poučil z ich predpovedí, ktoré nevyšli a určil si vlastné roky. Samozrejme, že ani jeden z nich sa nesplnil. Koniec sveta, bola téma, ktorá Svedkom Jehovovým vždy získala množstvo členov, ako sa blížil predpovedaný koniec sveta a zároveň ich mnoho stratili, keď sa predpovede nesplnili. A oni ich posunuli na iný rok. Russell určil prvý rok konca sveta na rok 1914. Keďže tento rok nevyšiel (v súčasnosti je označovaný rok, kedy Ježiš zasadol na nebeský trón), boli určené postupne roky 1918, 1925 a 1975. Ani jeden z nich nevyšiel. Po týchto omyloch potom Svedkovia Jehovovi upravili svoje učenia a už sa nesnažia učiť o presnom príchode Krista. Obmedzili sa na vyjadrenie, že ten čas je už blízko a že sa bude dať určiť podľa určitých znamení ako napríklad aj to, že Sa bude posolstvo hlásať po celom svete. Rok 1914 bol rokom, kedy začal Ježiš kraľovať v nebi, pretože sa už pominul čas pohanov. K tomuto číslu došli zaujímavou kombináciou z proroka Daniela Apokalypsy. Samozrejme, že je to urobené tak, aby to sedelo. Ako základný rok, sa používa rok dobytia Jeruzalema a tu používajú rok 607 p.n.l., ktorý nie je historicky správny. Keď príde ten pravý čas, tak na zemi nastane vojna, kde zvíťazia Kristove vojská. Prežijú niekoľkí spravodliví ľudia a tí začnú pod vedením Krista a jeho 144 000 spravodlivých, ktorí budú s ním v nebi vládnuť nad zemou. Dôjde aj ku vzkrieseniu, ale najprv budú vzkriesení spravodliví (Svedkovia Jehovovi) a až neskôr nespravodliví. Tí čo prežijú a vzkriesení spravodliví obnovia Zem, aby sa podobala na raj, nebudú choroby, ani utrpenie, bude všade spravodlivosť a Kristus bude kráľom. Satan a jeho anjeli budú na tisíc rokov spútaní v podsvetí. Keď budú stvorení aj nespravodliví (neveriaci a iné náboženstvá), bude prebiehať jedno veľké “školenie“ aby každý poznal Jehovu a poriadok na novej Zemi.. Keď ubehne tisíc rokov diabol sa vráti a pokúsi sa zviesť ľudí proti Bohu. Podarí sa mu niektorých získať na svoju stranu. Potom Boh navždy zničí jeho i tých čo sa k nemu pridali a bude na Zemi vládnuť večný pokoj pre tých, ktorí boli vzkriesení, pod vládou Krista a 144 000 spravodlivých, ktorí budú s ním vládnuť v nebi.

2.3.5 “Ekumenizmus“ Svedkov Jehovových

Svedkovia Jehovovi sa považujú za nový vyvolený národ, ktorý si Boh vyvolil, aby splnil jeho vôľu, ktorú Russell objavil v Biblii. Aj to je dôvod prečo opovrhujú ostatnými náboženstva a proti mnohým vystupujú veľmi útočne vo svojom učení. Najviac proti Katolíckej Cirkvi. Pápeža napríklad označujú za antikrista. Prirovnávajú ho k šelme, ktorá je opísaná v 13. hlave knihy Zjavenia apoštola Jána. Veľmi tvrdú používajú rétoriku aj v iných prípadoch. Akýkoľvek rozhovor s nimi je preto veľmi ťažké. Ak im vyvrátite ich argumenty Bibliou, aj tak sa zatvrdilo držia svojich bludov, pretože ich k tomu vedú. Problémom je aj to, že Svedkovia Jehovovi tvrdia, že človek sám z Biblie bez štúdia Russellových Štúdii písma nemôže poznať pravdu. Ale ak by iba študoval Štúdia písma bez toho, žeby poznal Bibliu, vtedy pochopí a spozná Boží plán. Týmto tvrdením sa pripravujú o možnosť tvrdiť, že vychádzajú z biblie. Tým by boli podobní protestantom. Ibaže biblia pre nich vôbec nie je dôležitá. Hlavné pre nich sú Russellove knihy a usmernenia hlavnej rady, ktorá riadi spoločnosť.

3. Záver

Vždy keď sa stretnem s nejakou sektou, tak premýšľam nad tým, ako je možné, že im na to ľudia skočia a že sú potom tak ťažko presvedčiteľní o nepravdivosti učenia sekty. Čo sa týka Svedkov Jehovových tak myslím, že pre mladých ľudí dnešných čias nie sú veľmi oslovujúci. Avšak oveľa väčší úspech majú u dôchodcov, či ľudí v strednom veku a hlavne u jednoduchých a chudobných ľudí. To, čo ponúkajú je skoro ako program jednej socialisticky ladenej strany, ktorá je v súčasnosti vo vláde. Sľubujú ľudom spravodlivosť, mier, žiadne choroby, krásnu zem… Veci, ktoré týmto ľuďom teraz chýbajú. Oni netúžia po moci, ani po vláde. Chcú len aby im bolo dobre. A to je zrejme aj dôvod prečo členom nevadí, že oni nebudú s Kristom vládnuť v nebi. Zjavne ich teší predstava, že budú na svete dlhšia ako “nespravodliví“ a že to, čo im teraz chýba, po vzkriesení aj budú mať. Nie nejakú večnú omšu a modlitby v nebi, ktoré im spomínal ich kňaz na kázňach a hodinách náboženstva. Ako aj vyplýva zo štatistík na Slovensku ich pomaly ubúda a ich spôsobom získavania nových členov sa stáva skôr kupovanie ako evanjelizácia. Možno je na čase, aby opäť vyšla, alebo sa preložila nejaká kniha pre jednoduchých ľudí, ktorá by sa snažila vysvetliť bludy v ich učení. Taktiež je potrebná aj nejaká publikácia na vyššej úrovni, pretože je veľa prípadov mladších Svedkov Jehovových, ktorí vyhľadávajú kresťanov, alebo aj kňazov a snažia sa s nimi konfrontovať. Vtedy ich netreba vyháňať metlou a nadávkami, ale trpezlivo ich vypočuť. Zároveň, len knihy nestačia. Tí ľudia musia objaviť v kresťanskom spoločenstve to, čo odišli hľadať ku Svedkom Jehovovým. To je u každého iné. Táto práca je iba zhrnutím základných bludov a v niektorých prípadoch aj poukázaním na ich protirečivosť. Ak by sa robila podrobná práca, tak kontroverzných vecí z dejín tejto sekty, zo života jej predstaviteľov a jej praktikách sa dá nájsť oveľa viac.

 
Komentáre (174)
Ukončenie komentárov
174 Štvrtok, 14 Máj 2009 12:54
Administrator
Zdravim všetkých,
keďže počet príspevkov prekročilo naše kapacitné možnosti, ukončujem diskusiu k tomuto článku
MD - oprava
173 Utorok, 12 Máj 2009 12:24
Ivan
pad JERUZALEMU, nie Babylonu ...ups...omluva
Smiley
pre MD
172 Utorok, 12 Máj 2009 12:19
Ivan
ahoj, verim tomu, ze si uprimny clovek...kazda minca ma rub aj lic...niekedy clovek nechce pravdu vidiet, prijat...mam otca, ktory ma 60, kopec bratov, ktori sa tym zaoberaju...cintorin patri CH.T.R. Na pyramide su sice aj ine znaky, no oko Satanovo (boh RA) a ine tam su, neda sa to oddelit, asi by sme nepili vodu s pomerom jedu 1:10...to nas ucili aj na programoch...to ze tam ine pyramidy nie su, nic neznamena...este raz...postavit ju dala spolocnost STRAZNA VEZA na zelanie CH.T.R. - dodnes sa spolocnost k nicomu podobnemu nevyjadrila podla mna to taji a nechce sa vyjadrovat k neprijemnostiam...toto iste ohovaranie nieje...ved sa tam staci prejst...privela zdrojov o tom hovori,pise....je tazke to prijat a este tazsie stotoznit sa s tym...ja nechcem podkopavat Tvoju vieru ani nikoho, no ked sa budu diat vazne zmeny, je lepsie byt pripraveny...
Pozor na jednu vec : Satatn sa premiena za anjela svetla a mnohe symboly, napriklad aj Bozie meno Slobodomurari pouzivaju...dokonca ho maju vo svojej pecati! toto je sila a velmi nebezpecne...Ja uz verim iba Biblii, lebo ta je iste inspirovana a neverim tomu, ze by sa svaty duch mylil- vid roky udavane za prichod AR, potom pad Babylona, dalsi nezmysel, kde sa svedkovia sekli o 20 rokov...stale sme to menili...podlahli sme vypoctom...
k pyramydologii- az dalsi prezident zrusil vyznam pyramydologie pre svedkov...ale prave prostr. nej sa dostali svedkovia k roku 1914 - co je podvod, pretoze skutocny pad Babylonu bol v r 587 a nie 607.
Hladajte pravdu a pravda vas oslobodi - ja uz slobodny som...a zistil som, ze ako svedok som bol len utvrdzovany o vernom a rozvaznom otroku...len to, co napise on...viem aj vela o zakulisi na slovensku, v cechach a nerad by som prepieral pradlo...ale zacinam byt rad, ze som mimo...budem sledovat bozie rady a bozie slovo a na zaklade toho sa rozhodnem, co dalej...ale iste sa pan Jezis vo svojej slave ukaze ako nas pan...Pan Jezis vravel : moje ovecky budu pocut moj hlas.
Nikto sa nemoze pasovat za prostrednika medzi Bohom a ludmi...zatial sa este verny a rozvazny otrok neukazal- to je moje presvedcenie, ale to je na ovela dlhsiu debatu...
Jah s Tebou
Ivan
pre md
171 Utorok, 12 Máj 2009 10:02
biba
aj ja som si precitala vsetko mozne a vsade o teme a je toho privela.uz mi je to uplne jedno ,zostanem pri biblii,je to lepsie ako filozofia o viere.ale nemam dovod neverit clankom ktore nukal ivan ,takisto tvojim o katolikoch.rozpory budu dovtedy ,pokym sa vsetko neobjasni.u jehovovych svedkoch veru boli nauky ,ktore boli tvrdym pravidlom ale len do casu,kym to nezmenili.problemom je ze to nechces vidiet ,nieto este uznat.to ti nehovorim ze nepises pravdu.naopak ,pises ale darmo tajis alebo prevysvetlujes ak su fakty.nemam proti tebe nic ,urcite by som ti poleno pod nohy nehodila .tym som povedala vsetko.nemame iba poznat pisma ,lebo tym sa nikto neospravedlni,darmo veri niekto napr. v trojicu ci nie.ak vidime v kazdom krista a koname podla neho ,zijeme podla boha.ja neverim ze u vas je vsetko ciste ako neverim ze je ciste vstko u katolikoch.vasi nadriadeny vela povedali ,co sa nesplnilo a ak vam to niekto povie ,tak je zle.naopak vy mate vyslovene az nenavist ku katolikom ale vy sa hned bud urazate alebo skreslujete alebo je niekto odpadlik. kolko js predpovedali a nesplnilo sa?a ked sa nesplni ,tak to nebolo od boha.vsetko co je od boha je dobre a na nas uzitok a vsetko sa splni,ale co je od cloveka to sa nesplni[ako u vas] ,alebo zmeni [ako u vas].tymto ze by som bola uz hned proti tebe ?nie ,len som napisala pravdu.okrem toho satan rad chodi medzi ovecky a ovplyvni kompetentnych[nikdy nie obycajnych,ved oni nesmu robit ustanovenia] no a ti kompetentny potom mozu priniest take ustanovenia v zbore ktore od boha nie su.ale boh nedovoli aby sa to nevyjasnilo.mozno je velmi potrebne vediet o veciach .s uctou.
čau IVAN
170 Pondelok, 11 Máj 2009 22:03
MD
Veru ivan aj premňa zaujímavé. Russell na tomto cintoríne ma ešte jeden pomník s fotom. Ten bol postavený skôr než pyramida...Kde sú na tom cintoríne ďalšie pyramidy??? Zvláštné nie? Dočítal som sa práve o tom na jednej stánke,že CH.Taze Rusell nemal s murármi vôbec nič do činenia.Stránka nebola naša,čítam bez rozdielu všetký... I keby mu tu pyramidu dal postaviť Jožko s Ferkom, nič by to nemenilo na jeho vrúcnom a oddanom vzťahu k Bohu a k Biblií,ktorej sa musel venovať až priveľmi,aby dokázal otvoriť očí uprimným ľuďom a falošnému náboženstvu...Na pyramide je nadpis HORE S KRISTOM A VEľKÁ KNIHA BIBLIA.Keby bol murár,boli by tam len samé satanské symboly,nemyslíš??? Chcel tu pyramydu on sám,alebo ju dali postaviť bez jeho súhlasu??? Vieš sám veľmi dobré,ako boli, sú a budú JS prenásledovaní,osočovaní pre pravdu...Preto na nete sa im to darí najlepšie. Sám neverím všetkému,čo tam napíšu...Najviac im ide o náš rozvrát...Len sa pozrí na tie tisíce článkov,ktoré sú určené protí nám... ja už sa tomu vôboc nedívim... A tento veľký pyramidový pomník popri ceste je veľkou výzvou pre všetkých okolo idúcich... Čo sa týka pyramíd vedci ich študujú dodnes,no JS s pyramidami sa absolútne nezáoberajú a chýb vedomich,či nevedomích sa dopúšťa každý smrtelník.
pre MD
169 Pondelok, 11 Máj 2009 13:34
Ivan
pozri si dobre tento link...precitaj si cely ten zvazok...zaujmijave
Ivan

http://www.vzdelavaci-institut.com/_files/download/comment.php?dlid=23&ENGINEsessID=e8aa86a2363715a7eea6f5cca34a2a9e
pre MD
168 Pondelok, 11 Máj 2009 11:33
Ivan
...mimochodom, na takyto cintorin sa nedostanes nahodou-musis k nim patrit...videl si stare veze?Knihy?...ozaj, pozri si, kto postavil tu pyramidu-spolocnost Strazna Veza...som rozcarovany, ze nahrobok nebol este zburany, ze spolocnost sa od tychto veci nedistancovala... preco asi? A uz vobec nechapem, preco sa o tychto veciach u svedkov verejne nehovori/nepise? SJ -Hlasatelia bozieho kralovstva?? Ak by to bolo vsetko koser, nebol by toho plny internet...
ale ked som sa tieto veci dozvedel, tiez som bol otraseny a nechcel som verit...hmhmhm-pozri si ten posledny link, ktory som Ti poslal

Jah s Tebou
pre MD
167 Pondelok, 11 Máj 2009 09:54
Ivan
pekny den vsetkym Smiley


ahoj,

preposielam Ti jeden link, nazor si utvor sam :

http://www.watchtowerdocuments.com/downloads/1916_Russell_Grave_Pittsburgh_PA.pdf


vela pozehnania od Jah pre vsetkych
Ivan
PRA IVANA
166 Nedeľa, 10 Máj 2009 18:54
MD
Ivan, preštudoval som si všetký stránky o slobodných murárov . Videl som aj citorín aj hrobku Russela s tou pyramidou a znákmi.Tiež aj na jednodolárovke USA. Teraz je najdôležitejšie preskúmať,či vôbec mohol byť ich členom,keď sa naplno venoval Božiemu kráľovstvu,skúmaním písma a veľa cestoval a robil verejné prednášky.Pyramida a jeho hrobka ešte nemusia byť tým argumentom. Tu sa vynára otázka ďalšieho skúmania,čiou zásluhou sa dostal na tento cintorín??? Mohli to byť aj jeho príbuzný,štát ,mesto,úrady a ďalší, kto sa oto mohol postarať...Nikde som nevýpatral to,aby spolupracoval s nimi.keď to objavíš,prosím Ťa daj mi otom vedieť. Ivan,v Biblií tiež môžeme študovať podobné prípady,nápr.kráľa Šalamúna a im podobné. Teraz si niekto zmysli, a bude protestovať,že Šalamún nepatrí do Biblických kníh??? Podľa Teba bolo by to najlepším riešením??? Čo povieš nato??? Už som Ti minule písal o poznáni,a takom najrosiahlejšiom diele,ktoré brat Ch.T.Russel závršil,nemalo, nemá ani viac už nebude mať obdobia,takéto obrovské dielo práve vďaka bratovi Ch.T.Russelovi... A naviac lepšia cesta ako sa dostáť k presnému poznaniu BIBLIE tu na celej našej zemeguli nejestvuje...
pre MD a ostatnych...
165 Nedeľa, 10 Máj 2009 14:31
Ivan
pozri si tuto stranku : a zistis sam, CH,TRussel bol pochovany na slobodomurarskom cintorine...nahoda?Urcite nie ...je pochovany pod pyramydou so slobodomurarskymi znakmi, ktore boli volakedy aj sucastou straznych vezi...ja viem o slobodomuraroch dost, bo je to zaujimave citanie...ale pre mna je to jasna zalezitost, a ani nechcem, aby to bolo chapane ako utok na svedkov...treba si ale prestudovat literaturu aj z inych zdrojov ako JS....este raz: mame byt ako Berejcania a skumat, ci je tomu (co pocuvame, citame)naozaj tak...ja sa o to snazim, prajem to vsetkym, aby nam Jah ukazal tu spravnu cestu...

http://www.unsolvedmysteries.com/usm261599.html
KATOLÍCKA CIRKEV V USA ZAPLATILA 2.6 MILIARD DOLÁROV ZA ZNEUŽÍVANIE DETI!!!
164 Sobota, 09 Máj 2009 13:28
MD
KATOLÍCKA CIRKEV V USA ZAPLATILA 2.6 MILIARDY DOLÁROV ZA ZNEUŽÍVANIE DETI!!!!!!!!!!Napsal(a): TASR, copyright, titulok redakčný
Zveřejněno:
Neděle, 15. března 2009, 7:33 (CET)Velikost písma:A A A


Americká katolícka cirkev zaplatila od roku 1950 už 2,6 miliardy dolárov v rámci kompenzácií a iných výdavkov súvisiacich so zneužívaním maloletých. Vyplýva to z výročnej správy zverejnenej v piatok Americkou konferenciou katolíckych biskupov.

V uplynulom roku americkej cirkvi tieto náklady klesli o 29 percent na približne 436 miliónov dolárov. Rok 2007 však bol pre ňu mimoriadne nákladný - len samotná losangeleská arcidiecéza zaplatila približne 500 ľuďom kompenzácie šplhajúce sa k 660 miliónom dolárov. Sedem diecéz v USA muselo požiadať pod ťarchou žalôb o ochranu pred bankrotom, informuje agentúra Associated Press.

Sedem rokov po prepuknutí škandálu v bostonskej arcidiecéze sa stále objavujú stovky nových obvinení. "Je to dôkaz, že obete sa prihlásia, až keď sú toho schopné," vyhlásil riaditeľ federálnej Siete zneužitých kňazmi David Clohessy.

Niektoré katolícke organizácie ako Tradícia, rodina, vlastníctvo (TFP) spochybňujú oprávnenosť argumentu tzv. "potlačených spomienok", ktoré sa údajným zneužívaným zatlačili do podvedomia, aby sa prejavili o niekoľko desaťročí neskôr. TFP sa tiež sťažuje na fakt, že prehrešky niekoľkých osôb musia platiť prostí veriaci.

Americká cirkev vlani investovala do preventívnych opatrení zameraných proti zneužívaniu maloletých 23 miliónov dolárov.

Internetové noviny Křesťan Dnes využívajú agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ zo zdrojov TASR je bez
dolárov za zneužívanie detí... NEBOLI TU SPOMENUTÉ OSTATNÉ KRAJINY SVETA... NECH MI TU NIKTO Z KATOLÍKOV NEPOVIE,ŽE TU ZASE POSTÁČI IBA OSPRAVEDĹNENIE,AKO TO UŽ UROBILI ZA TIE NAJSTAŠNEJŠIE ZLOČINY,KTORÉ PACHAJÚ DUCHOVNY NA SVOJÍCH LAIKOV UŽ 1684 ROKOV OD ICH ZRODU V ROKU 325!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PODĽA BIBLIE BOH NEODPÚŠŤA ZLOČINY ZA KTORÉ NEUROBILI ANI LEN NÁZNAKY POKANIA...Heb.10:26 MILÍ RODIČIA, TOTO NEBEZPEČENSTVO ZO STRANY DUCHOVNÝCH ČÍHA NA VAŠE DETI V KAŽDOM ŠTÁTE, KDE VŠADE UČINKUJÚ A ŠÍRI SA TO OD NÍCH AKO MOR...VINU ZATO NESIE KTO INÝ,AKO NEOMÝLNY V A T I K A N !!!!!!!!!!!!!!!!

Meno:
Pozdrav pre pisateľa hlavného článku Mareka P.
163 Sobota, 09 Máj 2009 09:40
IM
Takéto povrchne overené info by mohol každý pridať na net. Medzi nami Svedkami jeh. sú mnohí bohatí a veľmi vzdelaní, takže Vaše tvrdenie absolútne neobstojí. A to ešte nehovorím na tému Biblie, odkiaľ čerpáme všetky informácie. Je to veľmi ťažká kniha, bežný človek ju nepochopí, resp. môže ju pochopiť nesprávne. Tie dogmy, ktoré šíria tzv. kresťanské cirkvi nie sú podložené vôbec Bibliou, skôr rôznymi tradíciami. Dobrovoľne som odišla z katolíckej cirkvi a dobrovoľne som vstúpila medzi Svedkov jeh. Bez akýchkoľvek zvýhodnení, o ktorých sa zmieňujete. Je to urážlivé. A ešte nakoniec, to že chodíme zvestovať a tým nasledujeme príklad Pána Ježiša, sme nakoniec jediní, ktorý majú skutoční záujem o ostatných ľudí. To predovšetkým by mala robiť spomínaná katolícka cirkev. A ešte aj mnoho ďalšieho, avšak natoľko sa odklonili od pravdy, že na ňu vôbec nemajú čas a myslím si, že ani záujem ju hlásať, pretože by išli sami proti sebe.
S pozdravom I. M. Levice
KTORÍ PATRIA K SLOBODOMURÁROM?????????
162 Sobota, 09 Máj 2009 01:27
MD
Čau Ivan.Naozaj si otom presvedčený,že aj Russel patril do tej zločinej bandy slobodomurárov,ako pápež,Hitler,lenin,stalin a iní,nápr. daktorí prezidenti,monopolisti,bankári a mnoho ďalších.Posím ťa prečítaj si na nete na stránkach slobodomurári otom viac...Veľa autorov hovorí oních, ako o najbohatšej skupine ľudí ovladájucí celý svet a dokonca ich nazývajú satanistami...Russel si vôbec nevybral toto za cieľ... Svoje majetky,ktoré zdedil rozpredal len kôli bádaniu Biblie a jeho správneho výkladu,z ktorého dnes majú osoch 7 miliónov bratov a sestier aj veľa študujúcich Bibliu...Bol veľmi vzdialený takým vlástnostiam,ako mali ostatní...Russelova práca si výžadovala veľkú pokoru a spojenie s Jehovom,aby toto najväčšie zvestovateľské oznámovacie dielo o Božom kráľovstve podľa Božich plánov mohlo tak dobré organizovane fungovať... Dúfam,že nechceš zakotviť u odpadlíkov,ktorí si Rim 13-nástu kapitolu pomýlili a na Slovensku je ich len zo dvadsáť... Kedy takí malý počet zvestovateľov ohlási toto dobre posolstvo celému svetu???????
pre MD
161 Streda, 06 Máj 2009 08:43
Ivan
asi prislo k nedorozumeniu...nebol to utok na brata Russela...patri mu vsetka cest za iste veci...ide o nieco ine a to, ze slobodomurari svedkov neustale ovplyvnuju a vedu, v tomto case je ozaj tazke pravdu najst a priznat si aj vela veci...nemozem s Tebou suhlasit a cele to zlahcovat...zaklady manzelstva su velmi dolezite...pise o tom bozie slovo...o co viac su dolezite zaklady viery a nabozenstva v ktorom sa nachadzame...
Čau BIBI
160 Utorok, 05 Máj 2009 23:15
MD
Ďakujem Ti za ďalší nerozhodný komentár.Ako vidím,tvoj kamarát Ti poriadne pomútil rozum.Ako kresťania,by sme sa nemali absolútne zaoberať Satanským slobodomurárstvom a dištancovať sa od neho,ako sa len da. Veď Biblia nám dosť jasne vysvetľuje, kto je bohom tohto sveta:2.Kor.4:4 Prečo by sme mali vedieť, kto a kedy tam učinkoval a v ktorom štáte a koľko satanisov tam je??? SJ už dávno vedia otom,že svet leží v moci diabla... Niet k tomu čo ešte dodať. Ivan tým len objavil teplú vodu a nič viac... A čo sa týka Russela,všetká česť mu patrí za jeho vysvetlenia z písma.Len jeho zásluhou a za pomoci od Jehovu mohli ľudia pokorného srdca uzrieť svetlo z Biblie. Nebyť jeho,doteraz by sme boli v katolickej temnote. Ako a načo mu poslúžila pyramideológia, to by vedel najlepšie povedať len on sám. Takéto učenie JS nemajú ani sa s tým teraz vôbec nezaoberajú... Naviac sa Russel nikdy nevystatoval za boha, ako katolícki vodcovia...Podľa Vás Russel mal tu byľ neomylným??????? Porozmýšľajte otom... Paaa
pre vsetkych...urobte si nazor sami :
159 Utorok, 05 Máj 2009 21:58
Ivan
http://www.straznavez.cz/
preMD
158 Pondelok, 04 Máj 2009 20:58
Biba
ahoj ,nie ja nechcem byt sam vojak v poli.nejak to cele zle chapes.a nedovolis mat otazky ,co je zle nie?to ze ma tzv. volas je moc moc dobre.ale znie to ako :zabudni to co si sa dozvedela o js ,co ti nesedi.moze sa zub zaplombovat bez toho aby to lekar nevyvrtal?mne osobne by vadilo ,mala by som pochybnosti ,keby mi lekar nedal vediet o napr.zakroku alebo lieceni.ja by som sa dala liecit iba vtedy keby som bola uspokojena odpovedamio vsetkom som taky clovek ,vsetko rozoberiem .dufam ze to zase zle nepochopis.je to pekne ked tak krasne pises a kazdemu osobne napisestak aby sa nedokazal urazit.ak je niekto dokonaly v reci....vadi mi ale ze nereagujes na niektore veci ktorymi je to aj tu zaplavene .to iba vzbudzujes podozieravost,to este nikomu z js nedoslo.akoby sa ospravedlnovali za nieco.ved si precitaj...cely svet lezi v moci zleho ,skutocne je to vidiet uplne vsade,len nevidomy nevidi ,iba pocuje.js sa spravaju velmi slusne ,su mudri a inteligentni,suhlasis ze aj deti .mne nikdy zle neporadila ta osoba js a stale mam zo vsetkeho uzitok.a nebavime sa lemn o bibliiale hlavne o zivote.prave tam a v biblii achadzam pravdy.lenze na nete sa popisalo vela ......a ja som na to zial natrafila a mam pochybnosti a preto otazky.mily D,robis ma len zvedavsou,mozno aj inych.mne nemusis pisat ze clovek si musi vybrat bud boha alebo svet ,vidim to citim to a daju mi to pocitovat .neliham a nevstavam bez neho .a jezisa nemilujem ako nejaku ikonu,milujem ho ako sestra ,ako sluha ako matka...a takisto aj k ludom nie som zver.vidim v mnohych jezisov priklad ,ci je to katolik luteran jehovov svedok alebo bez viery.je pravda ze bibliu som si otvorila po case dnes ale mala som boha v mysli napr. dnes ked som za posl.financie kupila niekomu nieco co potreboval.a pocitim to .alebo ked som dnes ,po dvojtyzdnovom cestovani ,unavena ,slubila babe ze jej tie extra huste vlasy zafarbim medzi tym ako obriadim niekoho doobeda a poobede druha sichta.myslis ze sa mi chce farbit?myslis ze je to od nej pekne ,ked vie v com sa teraz nachadzam?nechce sa mi ,lebo telo uz tiez nevladze ale predsa to urobim.lenze ak by som mala byt u teba prim ,musim sa pridat ,a to s tym ze nemozem pisat o pochybnostiach,lebo odpises neutralne .aj ked si myslim povolany prave na vysvetlenia,teda mas ten dar.ja nemozem mat v hlave nieco zle a bavit sa s js tak ako by sa nechumelilo.som uprimna,mozno az prilis.nemozes jednoducho nechat bez povsimnutia iste veci ktore sa pisu tu a aj na MNOHYCH INYCH STRANKACH .ale nie citovanim pisiem a jeho vykladu ,ktore su pravdive a krasne.lebo tym na tie veci neodpovedas.budem klamar ak si sadnem vedla teba debatovat ,ak som zistila nieco co mi vadi.co to je?pisu otom aj iny,a vsade.dufam ze sa nehnevas .stale pis a stale rozpravaj o bohu si nadany .ja rozpravam tiez ,a vobec ma nezaujima ci mi to veris alebo nie.o pravde hovorit treba,kto ju pozna.pochybnosti nepramenia tam.pochopil si?kazdy clovek je nejaky a nikto si nemoze byt isty ani so svojim potomkom ,nieto este s cudzim ,alebo rucit za niekoho ohladne lasku v srdci ci povahy hlavne preto lebo clovek nemoze verit ani tomu kto mu sedi na kolenach.ja poznam js za ktorych rucim .a poznam js ktori si ho ctia perami .a za toho kto je mojavzdialena rodina ,ktora je ku mne dobra ,nemusi byt dobra s inym ,ked uz o tom raz pocujem.nemoze sa ist hlavou proti muru .fajn ,tak ahoj.odpises ,neodpises?len nie ako cudzinke.
pre MD
157 Pondelok, 04 Máj 2009 07:22
Ivan
viem, ze to myslis uprimne, vdaka

pozri si este raz linky, co som Ti poslal a pochopis ma viac...nechcem to tu dako rozmazavat-pochopis...korab je pre mna Biblia, nie orgamizacia, ktora si mysli a pasuje sa za prostrednika medzi Jah a ludmi...cas ukaze, cakam ocistenie praveho uctievania
ahojte
156 Pondelok, 04 Máj 2009 04:22
michaela
precitala som si vase komentare su tam moc pekne slovicka ale aj neiste slova ...pytate sa ci je ta viera spravna ci vas vedie k spravnemu cielu ??tak to ano vedie a to vsetko co opisuje bilia je pravda..kazdy musi vediet co chce a ja viem hoci viem ze niesom dokonala ako neje kazdy ale viem iste ze ta viera je spravna su miliony ale medzi nimy len jedna ak sa mi niekto ozve nejaki jehovovy svedok alebo jehovova svedkina budem velmi rada na moj emial Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. dakujem
PRE IVANA A BIBI
155 Nedeľa, 03 Máj 2009 22:40
MD
Čau obom. Ivan,prečo sa nevrátiš opäť k JS. I napriek tomu vylúčeniu môžeš i naďalej pokračovať a chodiť na zhromáždenia. Bibliu poznáš.Heb 10:26.Nemali by sme opúšťať zhromáždenia,ako to niktorí majú vo zvyku. Čo Ty nato. A čo s autoritou,tiež ju pustime k vode??? Ježišov príkaz zvestovať tiež nemusíme??? Kto to ma podľa Teba robiť??? uvedomuješ si čo robiš??? Zatiaľ si vonku,mimo korábu. Nechceš prežiť potopu a byť zachranený??? To by som na Tvojom miste nerobil.Ježišovi učeníci odpovedali... Pane, ku komu pôjdeme,keď sa ich spýtal,či chcú tiež odísť... Niet tu odtiaľ kde ísť... Ty to vieš dobre.
BIBI, načo Ty ešte čakáš? Myslim si,že Ti už bolo ponúknuté študijum Biblie,či nie??? Ak nie potom prepáč mi. Ale aj tak,či bolo alebo nebolo,nemala by si s tým i naďalej otáľať...Buď rozhodná a nie váhaš... Bude to tak lepšie pre oboch... Chcete byť sám vojak v poli??? Zvážté to na modlitbách obaja a nech vám Jehova dá pomocnú ruku. Majte sa pekne
Bibe
154 Piatok, 01 Máj 2009 23:39
Ivan
modlim sa o pokoj v Tvojej dusi Bibi...Pan Jehova nam vidi do srdca, skuma ladviny a srdce a su mu prijemni ti, ktori ho uprimne hladaju...isto Ta sleduje a vidi Tvoju uprimnu snahu pacit sa mu
posielam Ti vrucne objatie
Jah s Tebou

P.S.: dakujem za uprimnost, som rad, ze som Ta spoznal

Ivan
PRE IVANA
153 Piatok, 01 Máj 2009 22:29
BIBA
MUSIM SI ZRIADIT EMAIL ,SAMA TO NEDOKAZEM SOM TECHNICKY ANTITALENT CO SA TYKA SATANA ,DOVERNE POZNAM JEHO PRAKTIKY .AJ KED MOZNO NIE VSETKY ,ALE RAZ MA VYSLOVENE PROVOKOVAL A CAKAL OVPLYVNIL LUDI Z MOJHO OKOLIA ,SPOSOBIL ABY MI HOVORILI VECI KTORYMI MA DRAZDILI,BOLO,TO KRATKE CAS. OBDOBIE ALE ZIAL PODARILO SA MU OKLAMAT MA .BOLA SOM TIEZ POD TLAKOM ,AJ PRAVE TYMI POZNAMKAMI ,KTORE MI MALI POMOCT VLASTNE ALE SATAN TO ZARIADIL DIVNE .NUZ,PODLAHLA SOM.ALE AJ VTEDY SOM VEDELA ZE TO ,CO CITIM JE ZLE VELMI ZLE ,LEBO SOM PODCENILA STAREHO CLOVEKA ,MYSLELA SOM SI ZE MOJ ZIVOT JE DOLEZITEJSI A VYSLALA SOM ZLE MYSLIENKY A VLASTNE ZAOBERALA SOM SA TYM OPAKOVANE.ZIAL TAKTO SA TO NEDA OPISAT TO .A ESTE SOM SA NIKOMU NEZDOVERILAS TYMTO.DOHNAL MA K TOMU NIEKTO...JEDNALO SA O TO ZE JEDNEJ STRANE BY SA TYM UROBILO DOBRE ALE NA UKOR TOHO DRUHEHO .VLASTNE SOM BOLA OBETOU INEHO CLOVEKA A VLASTNYCH MYSLIENOK.LEBO BOLI TO LEN MYSLIEKY .AJ TAK SA TO STALO ,NA CO SOM MYSLELA.TO SA STANE KAZDEMU .KONCIM ,LEBO MA PREMAHA PLAC .VZDY PRI POMYSLENI NA TOTO SI TO MUSIM V SEBE ZMRAZIT,ABY SOM NEMYSLELA.VIES JA SOM TYP ,CO SI VSETKO BEREM NA SEBA ,NENI MI JEDNO CO KOMU SPOSOBIM.ALE VTEJTO VECI SOM ANI NIC NESPOSOBILA,NIKTO NIC NEVEDEL ,LEN JA SOM CITILA ,VLASTNE SOM NIECO CAKALA.TO JE DLHE ,ALE HLAVNE SOM NIKOMU NEUBLIZILA,IBA SAMA SEBE VO FORME SVEDOMIA A HANBY A SAMOZREJME SATAN MA MOHOL OHOVARAT PRED BOHOM .AHOJ IDEM SPAT .
Bibe
152 Piatok, 01 Máj 2009 22:05
Ivan
este jedna vec je velmi dolezita : Satan je vladcom tohto sveta a premiena sa za anjela svetla...nezabudnime ze zviedol na svoju stranu aj anjelov a to je uz sila...je omnoho inteligentnejsi a dovtipnejsi ako vsetci ludia na zemi dohromady...najhorsie by bolo podcenit jeho schopnosti.
nech Jah strazi nase srdcia
amen
Bibe
151 Piatok, 01 Máj 2009 21:45
Ivan
urcite tu este par dni zostanem, hlavne koli Tebe...hmhmhm, svanda, mozno sme sa tu mali najst a budovat si vieru, neprestavat...dakujem aj za vyznanie, je dobre, a povzbudive aj pre nas ostatnych, ze exituju taki ludia ako Ty, alebo Tvoj ocino...Pan Jehova vie, kto je jeho ovecka...inac jedna vec: vzdy si Jah svoje dielo organizoval, ci uz to bolo prostrednictvom prorokov, kralov, sudcov...verim, ze tomu bude tak i v dnesnej dobe...len ma JS v poslednej dobe nepresvedcili...musime sa modlit o mudrost-ako kral Salamun, o jeho svateho ducha ako ranni krestania...urcite si musime napisat aj email a mozno si aj zavolat...najsilnejsia je modlidba a uprimna snaha najst pravdu...verim, ze ju najdu vsetci ti, ktori ju uprimne hladaju.
Jah s Tebou
Ivan Smiley
PRE IVANA
150 Piatok, 01 Máj 2009 20:59
BIBA
TAK TOTO MA UKLUDNILO.TY SI BOHA NEOPUSTIL,IBA SPOLOCENSTVO.TAKISTO AKO JA SOM MEDZI JS NESLA ALE DRZIM SA BOHA.VED NIC INE ANI NEEXISTUJE,CO BY CLOVEKA POSUNULO.SKODA ZE SOM HO NENASLA SKOREJ ,ESTE AKO 20 ROCNA,VYHLA BY SOM SA MNOHYM CHYBAM.ALE AJ KED MOJ ZIVOT NIE JE STASTNY,JE OMNOHO ALE OMNOHO LEPSI KED POZNAM BOHA.JA O NOM AJ ROZPRAVAM INYM ,ALE NIKDY NIE TAK AKO NA STRANKE[AKO SOM UKAZAL JEHOVOVYM SVEDKOM NAHOTU],JEDNA PANI ADA.NIKDY SOM NIKOHO NEZHODILA,STALE HOVORIM TAK AKO PISU JS ,ZE TREBA ODPOVEDAT INYM TAK ABY Z TOHO MALI UZITOK.VED:NECH JE VASA REC STALE LUBEZNA.A VOBEC:VIEM ZE BOH NIKDY OD CLOVEKA NEZIADA VIAC ,NEZ JE SCHOPNY DAT.PROSIM TA NECH SA DEJE COKOLVEK ,NIKDY HO NEOPUST ,AJ KED POLAVIS PO CASE SA TI SILA VRATI ,TO POZNAM.JA HO PROSIM AJ ZATO ABY MA NEPUSTIL OD SEBA ,KEBY SOM CHCELA ODIST V SLABEJ CHVILI.A PROSIM HO NECH MI DA VIDIET TO CO NEVIDIM A MAM VIDIET,A TERAZ ,KED AKOBY STRACAM PODU POD NOHAMI ,HO PROSIM ABY SA NEHNEVAL A CHAPAL MOJE HLADANIE A NECH MA USMERNI.LENZE PRAVEZE DOSTAVAM INFO VIACMENEJ PROTI TOMU ABY SOM DO SPOLOCENSTVA ISLA.NEVIEM PRECO SA TAK SILNO DRZIM TOHO ZE SPOLOCENSTVO AKO TAKE KONKRETNE NEPOTREBUJEM K PREUKAZOVANIU VIERY VO SVOJOM ZIVOTE,A NEVIEM PRECO JS HOVORIA ZE IBA PRI SPOLOCENSTVE S NIMI JE TI PRAVE ORECHOVE.VIES CO JE U MNA ZVLASTNE?ZE CASTOKRAT MI NIECO DOJDE PRI CITANI PISMA ,TEDA POCHOPIM,A AZ POTOM SI TO PRECITAM V STRAZNEJ CI PREBUDTE SA.VTEDY SI HOVORIM ,TOTO JE PRAVA VIERA.A VELA RAZ SOM HOVORIEVALA BOHU PODOBNE VZDYCHY AKO PROROCI ,STAZOVALA SOM SA MU S PODOBNYMI SLOVAMI AKO ONI A KED SOM SI BIBLIU ZNOVU A ZNOVU OTVARALA AZ MA ZARAZILO .VERU AJ LUDIA VTEDY MALI TAKE SRDCE A TAKE PROBLEMY S KTORYMI SA OZYVALI K BOHU S KONKRETNYMI STAZNOSTAMI AKO MI ,AJ KED SITUACIA MOHLA BYT INA.VSETKY NASE VZDYCHY SU V BIBLII.VSETKO JE V BIBLII ,LEN MOZNO SU VECI KTORE SU LEN NACRTNUTE ALE CLOVEK ICH NEMOZE UPLNE POCHOPIT.POZNAM CLOVEKA ,KTORY STALE ODZRKADLUJE BOZIE VLASTNOSTI,NIKDY SA NA NIC NESTAZOVAL STALE ROBI VSETKO PRE INYCH ,ON JE TEN POSLEDNY JE DUCHOVNE ZALOZENY ,VSETKO PRIJIMA SPOKOROU,NIKDY PISMA NECITAL ,VERI V DUSU A TO JE VSETKOALE NEVYRONA SA MU ZIADEN JS.JEHO POZNAM OD MALICKA ,VIERU JS IBA NEDAVNO ALE ON ODZRKADLOVAL PO CELY ZIVOT TO CO SOM SA POTOM UCILA Z BIBLIE.TERAZ VIEM ZE JE TO DAR ZE HO MAM LEBO CITANIM BIBLIE VIDIS CO JE ZLE A CO DOBRE.JE TO MOJ NAJDRAHSI OTEC ,A VIEM ZE ON JE BOZIE DIETA A NEMUSI BYT JS .JA HO BUDEM CHVALIT PRED BOHOM ,MOJE SRDCE NAPLNENE JEHO LASKOU A STAROSTLIVOSTOU SAMO HOVORI BOHU ZE JE TO CLOVEK SPRAVODLIVY.NEMUSI BYT JS ABY BOL OK.ZIAL JS SI PRAVE MYSLIA ZE IBA VYLUCNE S NIMISA DA .ZEBY BOLO ZBYTOCNE O TOMTO VSETKOM PISAT ?PODLA MNA BOH POCUVA AJ TYCH CO NIE SU JS,LEBO HOVORI ZE :NAPISEM IM MOJE ZAKONY DO ICH SRDC. AHOJ IVAN,ESTE TROSKU OSTAN NA TEJTO STRANKE ASPON NIEKOLKO DNI.
Bibe
149 Piatok, 01 Máj 2009 20:07
Ivan
ozaj pozrela si si tie linky ?

Jah so vsetkymi Smiley
Bibe
148 Piatok, 01 Máj 2009 20:05
Ivan
Ahoj Bibi, nie, nepracujem na tom vratit sa...bibliu si studujem sam a ideme si teraz s dakymi vylucenymi a s bratmi rozoberat Bibliu sami, s modlidbou a so vsetkym, co k tomu patri...s vela vecami s JS suhlasim a s vela vecami nie...to je ale na dlho, no nechcem dehonestovat vieru JS...ani ziadnu inu...Biblia musi byt zaklad, no nie peniaze ani ziadna organizacia, hlavne ked robi veci ako robi...stracam vieru v to, ze verny a rozvazny otrok je ten, o ktorom pise SV...
pre Ivana
147 Piatok, 01 Máj 2009 18:21
Biba
ty pracujes vlastne na tom aby si sa vratil?aj napriek tomu ze vies ze sa aj mylili?ty si so vsetkym suhlasil ,alebo si nesuhlasil a bolo ti to jedno?lebo pises ze ta vylucili za nespravne spravanie[kto ma vieru a spadne ten aj vstane ,neboj].keby ta nevylucili tak by si tieto veci nechal pre seba a nic by si im nepovedal?Ivan absolutne ta nechapem.s kym alebo co studujes?iba bibliu ako ja?plus traktaty?alebo ides na inu vieru?
BIBE a MD
146 Piatok, 01 Máj 2009 14:00
Ivan
bol som svedkom temer od malicka, bol som vyluceny za nekrestanske spravanie, no studujem dalej a pana Jehovu neopustim...svedkom sa podarilo iste veci odhalit a dost dolezite : napriklad nauka o trojici, peklo atd...no urcovanie rokov, letopoctov atd nieje pre nas dolezite...reakcia pana Jezisa bola na otazku ucenikov o konci tohto systemu sveta dost jasna...znamenia...ok v tom case dnes zijeme, ale naco roky, letopocty, prisposobovanie si cisiel na zaklade skutocností? Na zjazdy chodím...este som mladi, ale ti, ktori maju cez 80 si uz zazili svoje...prenasledovanie, vaznenie, no i sluby od organizacie, mimochodom...hm nesedi mi upriamovanie pozornosti na organizaciu, odporucania neist na vysoku skolu atd atd...ked mame byt ako Berejcania a skumat, ci je tomu(co pocuvame) naozaj tak...potom si kladiem otazku odkial mame rok 607 pnl ako pad Jeruzalema, ked historia hovori o roku 587 pnl...uz teraz nesedi rok 1914...ako sme sa k nemu dopracovali je na jednom z tych link-ov, ktore som sem prilepil...

http://www.sixscreensofthewatchtower.com/3pyramidology.html

http://www.magnificat.sk/htm02/sbm2.pdf


vela Jehovovho pozehnania vsetkym
Ivan
pre MD
145 Piatok, 01 Máj 2009 11:46
Biba
ahoj,som presvedcena ze styl vyucby js ,vedie k naprave a k viere.knihy : ,mlady sa pytaju ,bud mojim nasledovnikom,zi s jehovovym dnom, co uci biblia atd, su velmi naucne a skutocne buduju ducha cloveka.ja si svoj zivot stale stotoznujem s tym.ale vies aj ty ze ked nieje tvoja cela rodina vo viere ,presnejsie [vobec sa o to ani len nechcu zaujimat],tak nie si schopna konat stale podla toho,lebo iny ta podkopavaju...problem je v tom ,ze takto pre js nie som nikto.pretoze tym, ze nechodim na zhromazdenia[nemam vlastne ani cas],a ucim sa sama,vobec nestaci.zial niekedy staci iba pritomnost na zhromazdeniach a cistota v ociach starsich[vsetka im cest].ale kto mi uveri ze dokazem stale sa usilujuc co najvernejsie nasledovat Krista?nemozem opisovat svoj zivot tuto,ale tie rozdiely vidim a citim ,da sa posudit podla reci cloveka ze sklon srdca ma menej dobry ako ten druhy ...mam skusenost ze niektori sice sa zucastnuju vsade ale srdce maju dost daleko od Boha,a dovolim si to napisat ,ze na rozdiel odo mna.ja stojim pri js,ale nejde ma zbavit pocitu ,ze k pridanim sa k nim [nie v duchu ako som teraz],ale aj fyzicky ma zviaze.nemyslim tym fajcenie.pokym clovek neciti ten dany hriech ,priestupok ako tarchu alebo hanbu,zatial si v tom vytrvava,aj ked vie ze to skodi.musim koncit ,este napisem.ty ma volas ???,Ivan mi ukazuje skutocnosti????
pre MD
144 Piatok, 01 Máj 2009 09:24
Ivan
pre rozšírenie poznania o svedkoch :

http://www.youtube.com/watch?v=XeiBhhUaKNA&feature=related

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=4854&mode=thread&order=0&thold=0

http://diesirae.ic.cz/00DIES%20IRAE%20kapitola33.html

http://images.google.com/images?hl=sk&rls=com.microsoftConfused smileyk:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&um=1&q=Charles+taze+Russel&sa=N&start=0&ndsp=20

tento posledny link je zaujmavy....nie je to podvod ani kampan...aj JS sú platený iluminátmi...ako aj ostatné náboženstvá...neber to v zlom....prezri si tie linky, náhrobný kameň brata Russela a vyhľadaj si odkazy...pochopíš ako fungujú a na akom princípe tí, medzi ktorými sa nachádzaš

veľa požehnania od Jah
Ivan
pre MD
143 Piatok, 01 Máj 2009 09:13
Ivan
ahoj, určite Ťa oslovili božie pravdy a si úprimný človek. Samotná biblia hovorí o GENESIS ako o zrode, pôvode a preto by bolo vhodné keby si začal študovať a zaoberať sa tým, akým spôsobom tí, ktorí vykladajú písma dospeli k svojmu poznaniu. Určite veríš, že svätý duch je dokonalá účinná sila, a je neoddeliteľnou časťou božej moci. Keďže som prečítal veľa vašej literatúry a mám úctu k publikáciám ako i k tým, ktorí dokážu tieto časopisy,knihy písať, som vďačný za mnohé informácie, ktoré mi dopomohli niektoré veci vidieť, a aby som si rozšíril vedomosti. To je jedna stránka veci. Aby som sa vrátil k svätému duchu...ktorý potrebuje stále údržbu ako budova, ktorá chátra...s tým niesom ochotný v žiadnom prípade súhlasiť.
rok 607-pád Jeruzalema, rok 1914,1918,kedy ľudia predávali svoje majetky, čakali na Armagedon, 1945, 1975-opäť očakávanie Armagedonu. Svedkovia prišli k roku 1914 zanieteným pyramidológom JT Russelom(1. prezidentom JS) na základe rozmiestnenia jednotlivých miestností a dĺžky chodieb v pyramídach. Zmanipuloval Zjavenie 12tu kapitolu tvrdením, že v roku 1914 nastal v nebi boj a satan bol zvrhnutý na zem. Generácia, ktorá tieto zmeny zažila, mala sa dočkať Armagedonu. Dodnes sa tak nestalo, roky sa posúvajú a pod heslom Confused smileyvetlo poznania svieti stále viac sa význam generácie posúva do roviny virtuálnej. Myslíš, že stvoriteľ je architekt, ktorý by potreboval neustále opravy svojho zámeru?(Iz. 55:10,11) Ľuďom nebolo dané, aby sa zamýšľali nad časmi, a ako píše biblia u (Iz. 55:8,9) uvažovanie nášho nebeského otca je úplne iné než naše. Môžme sa snažiť presné poznanie o Ježišovi (Ján 17:3)
Bibe
142 Piatok, 01 Máj 2009 08:21
Ivan
pravdu treba ozaj hľadať v božom slove a spoľahnúť sa na Jah...spoznajte pravdu a pravda Vás oslobodí-toto musí cítiť každý pravý ctiteľ Jah...
BIBI,NEVER TU KADEJAKÝM TARAČOM--CHCEŠ PRAVDU,HĽADAJ JU LEN V BIBLI !!!
141 Piatok, 01 Máj 2009 00:08
MD
Bibi,nebolo by lepšie dôverovať Božej knihe,alebo tým čo ju majú dobre preštudovanú,ako veriť tu hocikomu a hlavne tým, ktorým je Božie slovo iba veľkým TABU... Ježiš dal spoznávacie znaky,podľa čoho budú môcť identífikovať jeho pravých NÁSLEDOVNÍKOV: MOJÍCH NÁSLEDOVNÍKOV SPOZNATE TAK,ŽE BUDÚ MAŤ LÁSKU MEDZI SEBOU...Skutočne ju majú aj iné náboženstva??? Vo všetkých vojnách cirkvi okrem J S celý svet presvedčili o pravom opaku... Katolík vraždil katolíkov z iných krajín atď... Doslovne pošlipali po Svätom Písme a otočili ho na ruby... Kde je ich láska k blížnému svojmu??? A prikázanie -NEZABIJEŠ-??? Ježiš ešte naviac k ním dodal: KTO BERIE MEČ, MEČOM AJ ZAHYNIE...Bibi,aké náboženstvo Ježiš učinil,kňážské,alebo učenícké??? Sama sa otom uistí vo svojej vlástnej Biblii... Matúš 28:19. Ježiš tu prikázuje svojím učeníkom toto:CHOĎTE A ROBTE UČENÍKOV Z ĽUDÍ ZO VŠETKÝCH NÁRODOV!!! Z 12-nástich sa ich počet rozrástol na 70 učeeníkov... Kde sú teda kňázy????????????? Nikde... Ako sama vidíš aké náboženstvo bolo definitívne Ježišom zriadené... Židovských kňázov zavrhol a vyslovil im 7 krát beda,nápr. ste z otca diabla,vreteníčie plemeno,obielené hroby atď... Po Ježišovom vystúpení do neba jeho učeníci dostal príkaz šíriť toto posolstvo o kráľovstve až do celého sveta,kým nepríde koniec... Mat. 24:14... J S tento príkaz rešpektujú v 236 krajinách.kde majú svoje pobočky a tak vytvorili najväčšie kazáteľské dielo sveta,aké doposiaľ nikdy nebolo...Keď,že žijeme v čase konca Mat 24:3-28,Ježišovi učeníci tak zbierajú poslednú úrodu z veľkej žatvy... Bibi chcela by si sa k ním pridať aj Ty??? Ako ostatné príkazy iné cirkvy zmietli zo stola tak isto aj ten veľmi dôležitý pre záchranu ľudí pokorného srdca pre Božie kráľovstvo... Za jedinný rok z usilovnej žatvy k nám pride zo všetkých národov a rás 300 tisíc nových učeníkov ktorí opustia falošné cirkvy a pridajú sa hneď k veľkej žatve,ktorú zaviedol Ježiš a dodal: ŽATVA JE VEĽKÁ,ALE PRACOVNÍKOV JE MÁLO!!! Robia to zvestovateľské dielo aj iní okrem JS...Nie nikto... Poznáš Ježišove podobenstvo o talentoch? Jednému dal 5 druhému 2 a tretí dostal iba jeden... Pokiaľ tí prví dvaja usilovne pracovali,aby rozmnožili talenty, ten posledný s jedným talentom nerobil nič a talent skryl... Po celkovom zúčtovaní tí dvaja boli pochválený,lebo rozmnožili na dvojnásobok...Toho s jedným pokarhal a povedal mu: Zlý a lenivý otrok,zoberte mu i ten jeden a jeho vyhoďte von,kde bude plač a škrípanie zubami!!!Ježiš tento príklad ukázal jeho učeníkom,keď učil z domu do domu,na vrchu a v židovských synagogách pokiaľ ho nevyhnali... Apoštol Pavol kázal v pohanskom Ríme, kde založil nikoľko zborov o ktoré sa potom starali a riadili starší zboru...Zase nie kňázy...Ján 17:3 nás nabáda: TO ZNAMENÁ VEČNÝ ŽIVOT,ŽE PRÍJIMAJÚ POZNANIE O TEBE JEDINOM PRAVOM BOHU A O TOM,KTORÉHO SI VYSLAL O JEŽIŠOVI KRISTOVI... Bibi, ak chceš plniť Božiu vôľu, mala by si ziskávať presné poznanie o Bohu a o Ježišovi... Ak ju nepoznáme,nemôžeme ju ani plniť a tiež nemáme rozlišovaciu schopnosť... Biblia píše,že telesný človek nechápe veci duchovné...KTO HĽADÁ,NACHÁDZA... Tvoja modltba bude iste vypočutá...Prajem Ti to.
BIBI,NEVER TU KADEJAKÝM TARAČOM--CHCEŠ PRAVDU,HĽADAJ JU LEN V BIBLI !!!
140 Piatok, 01 Máj 2009 00:06
MD
Bibi,nebolo by lepšie dôverovať Božej knihe,alebo tým čo ju majú dobre preštudovanú,ako veriť tu hocikomu a hlavne tým, ktorým je Božie slovo iba veľkým TABU... Ježiš dal spoznávacie znaky,podľa čoho budú môcť identífikovať jeho pravých NÁSLEDOVNÍKOV: MOJÍCH NÁSLEDOVNÍKOV SPOZNATE TAK,ŽE BUDÚ MAŤ LÁSKU MEDZI SEBOU...Skutočne ju majú aj iné náboženstva??? Vo všetkých vojnách cirkvi okrem J S celý svet presvedčili o pravom opaku... Katolík vraždil katolíkov z iných krajín atď... Doslovne pošlipali po Svätom Písme a otočili ho na ruby... Kde je ich láska k blížnému svojmu??? A prikázanie -NEZABIJEŠ-??? Ježiš ešte naviac k ním dodal: KTO BERIE MEČ, MEČOM AJ ZAHYNIE...Bibi,aké náboženstvo Ježiš učinil,kňážské,alebo učenícké??? Sama sa otom uistí vo svojej vlástnej Biblii... Matúš 28:19. Ježiš tu prikázuje svojím učeníkom toto:CHOĎTE A ROBTE UČENÍKOV Z ĽUDÍ ZO VŠETKÝCH NÁRODOV!!! Z 12-nástich sa ich počet rozrástol na 70 učeeníkov... Kde sú teda kňázy????????????? Nikde... Ako sama vidíš aké náboženstvo bolo definitívne Ježišom zriadené... Židovských kňázov zavrhol a vyslovil im 7 krát beda,nápr. ste z otca diabla,vreteníčie plemeno,obielené hroby atď... Po Ježišovom vystúpení do neba jeho učeníci dostal príkaz šíriť toto posolstvo o kráľovstve až do celého sveta,kým nepríde koniec... Mat. 24:14... J S tento príkaz rešpektujú v 236 krajinách.kde majú svoje pobočky a tak vytvorili najväčšie kazáteľské dielo sveta,aké doposiaľ nikdy nebolo...Keď,že žijeme v čase konca Mat 24:3-28,Ježišovi učeníci tak zbierajú poslednú úrodu z veľkej žatvy... Bibi chcela by si sa k ním pridať aj Ty??? Ako ostatné príkazy iné cirkvy zmietli zo stola tak isto aj ten veľmi dôležitý pre záchranu ľudí pokorného srdca pre Božie kráľovstvo... Za jedinný rok z usilovnej žatvy k nám pride zo všetkých národov a rás 300 tisíc nových učeníkov ktorí opustia falošné cirkvy a pridajú sa hneď k veľkej žatve,ktorú zaviedol Ježiš a dodal: ŽATVA JE VEĽKÁ,ALE PRACOVNÍKOV JE MÁLO!!! Robia to zvestovateľské dielo aj iní okrem JS...Nie nikto... Poznáš Ježišove podobenstvo o talentoch? Jednému dal 5 druhému 2 a tretí dostal iba jeden... Pokiaľ tí prví dvaja usilovne pracovali,aby rozmnožili talenty, ten posledný s jedným talentom nerobil nič a talent skryl... Po celkovom zúčtovaní tí dvaja boli pochválený,lebo rozmnožili na dvojnásobok...Toho s jedným pokarhal a povedal mu: Zlý a lenivý otrok,zoberte mu i ten jeden a jeho vyhoďte von,kde bude plač a škrípanie zubami!!!Ježiš tento príklad ukázal jeho učeníkom,keď učil z domu do domu,na vrchu a v židovských synagogách pokiaľ ho nevyhnali... Apoštol Pavol kázal v pohanskom Ríme, kde založil nikoľko zborov o ktoré sa potom starali a riadili starší zboru...Zase nie kňázy...Ján 17:3 nás nabáda: TO ZNAMENÁ VEČNÝ ŽIVOT,ŽE PRÍJIMAJÚ POZNANIE O TEBE JEDINOM PRAVOM BOHU A O TOM,KTORÉHO SI VYSLAL O JEŽIŠOVI KRISTOVI... Bibi, ak chceš plniť Božiu vôľu, mala by si ziskávať presné poznanie o Bohu a o Ježišovi... Ak ju nepoznáme,nemôžeme ju ani plniť a tiež nemáme rozlišovaciu schopnosť... Biblia píše,že telesný človek nechápe veci duchovné...KTO HĽADÁ,NACHÁDZA... Tvoja modltba bude iste vypočutá...Prajem Ti to.
BIBI,NEVER TU KADEJAKÝM TARAČOM--CHCEŠ PRAVDU,HĽADAJ JU LEN V BIBLI !!!
139 Piatok, 01 Máj 2009 00:05
MD
Bibi,nebolo by lepšie dôverovať Božej knihe,alebo tým čo ju majú dobre preštudovanú,ako veriť tu hocikomu a hlavne tým, ktorým je Božie slovo iba veľkým TABU... Ježiš dal spoznávacie znaky,podľa čoho budú môcť identífikovať jeho pravých NÁSLEDOVNÍKOV: MOJÍCH NÁSLEDOVNÍKOV SPOZNATE TAK,ŽE BUDÚ MAŤ LÁSKU MEDZI SEBOU...Skutočne ju majú aj iné náboženstva??? Vo všetkých vojnách cirkvi okrem J S celý svet presvedčili o pravom opaku... Katolík vraždil katolíkov z iných krajín atď... Doslovne pošlipali po Svätom Písme a otočili ho na ruby... Kde je ich láska k blížnému svojmu??? A prikázanie -NEZABIJEŠ-??? Ježiš ešte naviac k ním dodal: KTO BERIE MEČ, MEČOM AJ ZAHYNIE...Bibi,aké náboženstvo Ježiš učinil,kňážské,alebo učenícké??? Sama sa otom uistí vo svojej vlástnej Biblii... Matúš 28:19. Ježiš tu prikázuje svojím učeníkom toto:CHOĎTE A ROBTE UČENÍKOV Z ĽUDÍ ZO VŠETKÝCH NÁRODOV!!! Z 12-nástich sa ich počet rozrástol na 70 učeeníkov... Kde sú teda kňázy????????????? Nikde... Ako sama vidíš aké náboženstvo bolo definitívne Ježišom zriadené... Židovských kňázov zavrhol a vyslovil im 7 krát beda,nápr. ste z otca diabla,vreteníčie plemeno,obielené hroby atď... Po Ježišovom vystúpení do neba jeho učeníci dostal príkaz šíriť toto posolstvo o kráľovstve až do celého sveta,kým nepríde koniec... Mat. 24:14... J S tento príkaz rešpektujú v 236 krajinách.kde majú svoje pobočky a tak vytvorili najväčšie kazáteľské dielo sveta,aké doposiaľ nikdy nebolo...Keď,že žijeme v čase konca Mat 24:3-28,Ježišovi učeníci tak zbierajú poslednú úrodu z veľkej žatvy... Bibi chcela by si sa k ním pridať aj Ty??? Ako ostatné príkazy iné cirkvy zmietli zo stola tak isto aj ten veľmi dôležitý pre záchranu ľudí pokorného srdca pre Božie kráľovstvo... Za jedinný rok z usilovnej žatvy k nám pride zo všetkých národov a rás 300 tisíc nových učeníkov ktorí opustia falošné cirkvy a pridajú sa hneď k veľkej žatve,ktorú zaviedol Ježiš a dodal: ŽATVA JE VEĽKÁ,ALE PRACOVNÍKOV JE MÁLO!!! Robia to zvestovateľské dielo aj iní okrem JS...Nie nikto... Poznáš Ježišove podobenstvo o talentoch? Jednému dal 5 druhému 2 a tretí dostal iba jeden... Pokiaľ tí prví dvaja usilovne pracovali,aby rozmnožili talenty, ten posledný s jedným talentom nerobil nič a talent skryl... Po celkovom zúčtovaní tí dvaja boli pochválený,lebo rozmnožili na dvojnásobok...Toho s jedným pokarhal a povedal mu: Zlý a lenivý otrok,zoberte mu i ten jeden a jeho vyhoďte von,kde bude plač a škrípanie zubami!!!Ježiš tento príklad ukázal jeho učeníkom,keď učil z domu do domu,na vrchu a v židovských synagogách pokiaľ ho nevyhnali... Apoštol Pavol kázal v pohanskom Ríme, kde založil nikoľko zborov o ktoré sa potom starali a riadili starší zboru...Zase nie kňázy...Ján 17:3 nás nabáda: TO ZNAMENÁ VEČNÝ ŽIVOT,ŽE PRÍJIMAJÚ POZNANIE O TEBE JEDINOM PRAVOM BOHU A O TOM,KTORÉHO SI VYSLAL O JEŽIŠOVI KRISTOVI... Bibi, ak chceš plniť Božiu vôľu, mala by si ziskávať presné poznanie o Bohu a o Ježišovi... Ak ju nepoznáme,nemôžeme ju ani plniť a tiež nemáme rozlišovaciu schopnosť... Biblia píše,že telesný človek nechápe veci duchovné...KTO HĽADÁ,NACHÁDZA... Tvoja modltba bude iste vypočutá...Prajem Ti to.
BIBI,NEVER TU KADEJAKÝM TARAČOM--CHCEŠ PRAVDU,HĽADAJ JU LEN V BIBLI !!!
138 Piatok, 01 Máj 2009 00:04
MD
Bibi,nebolo by lepšie dôverovať Božej knihe,alebo tým čo ju majú dobre preštudovanú,ako veriť tu hocikomu a hlavne tým, ktorým je Božie slovo iba veľkým TABU... Ježiš dal spoznávacie znaky,podľa čoho budú môcť identífikovať jeho pravých NÁSLEDOVNÍKOV: MOJÍCH NÁSLEDOVNÍKOV SPOZNATE TAK,ŽE BUDÚ MAŤ LÁSKU MEDZI SEBOU...Skutočne ju majú aj iné náboženstva??? Vo všetkých vojnách cirkvi okrem J S celý svet presvedčili o pravom opaku... Katolík vraždil katolíkov z iných krajín atď... Doslovne pošlipali po Svätom Písme a otočili ho na ruby... Kde je ich láska k blížnému svojmu??? A prikázanie -NEZABIJEŠ-??? Ježiš ešte naviac k ním dodal: KTO BERIE MEČ, MEČOM AJ ZAHYNIE...Bibi,aké náboženstvo Ježiš učinil,kňážské,alebo učenícké??? Sama sa otom uistí vo svojej vlástnej Biblii... Matúš 28:19. Ježiš tu prikázuje svojím učeníkom toto:CHOĎTE A ROBTE UČENÍKOV Z ĽUDÍ ZO VŠETKÝCH NÁRODOV!!! Z 12-nástich sa ich počet rozrástol na 70 učeeníkov... Kde sú teda kňázy????????????? Nikde... Ako sama vidíš aké náboženstvo bolo definitívne Ježišom zriadené... Židovských kňázov zavrhol a vyslovil im 7 krát beda,nápr. ste z otca diabla,vreteníčie plemeno,obielené hroby atď... Po Ježišovom vystúpení do neba jeho učeníci dostal príkaz šíriť toto posolstvo o kráľovstve až do celého sveta,kým nepríde koniec... Mat. 24:14... J S tento príkaz rešpektujú v 236 krajinách.kde majú svoje pobočky a tak vytvorili najväčšie kazáteľské dielo sveta,aké doposiaľ nikdy nebolo...Keď,že žijeme v čase konca Mat 24:3-28,Ježišovi učeníci tak zbierajú poslednú úrodu z veľkej žatvy... Bibi chcela by si sa k ním pridať aj Ty??? Ako ostatné príkazy iné cirkvy zmietli zo stola tak isto aj ten veľmi dôležitý pre záchranu ľudí pokorného srdca pre Božie kráľovstvo... Za jedinný rok z usilovnej žatvy k nám pride zo všetkých národov a rás 300 tisíc nových učeníkov ktorí opustia falošné cirkvy a pridajú sa hneď k veľkej žatve,ktorú zaviedol Ježiš a dodal: ŽATVA JE VEĽKÁ,ALE PRACOVNÍKOV JE MÁLO!!! Robia to zvestovateľské dielo aj iní okrem JS...Nie nikto... Poznáš Ježišove podobenstvo o talentoch? Jednému dal 5 druhému 2 a tretí dostal iba jeden... Pokiaľ tí prví dvaja usilovne pracovali,aby rozmnožili talenty, ten posledný s jedným talentom nerobil nič a talent skryl... Po celkovom zúčtovaní tí dvaja boli pochválený,lebo rozmnožili na dvojnásobok...Toho s jedným pokarhal a povedal mu: Zlý a lenivý otrok,zoberte mu i ten jeden a jeho vyhoďte von,kde bude plač a škrípanie zubami!!!Ježiš tento príklad ukázal jeho učeníkom,keď učil z domu do domu,na vrchu a v židovských synagogách pokiaľ ho nevyhnali... Apoštol Pavol kázal v pohanskom Ríme, kde založil nikoľko zborov o ktoré sa potom starali a riadili starší zboru...Zase nie kňázy...Ján 17:3 nás nabáda: TO ZNAMENÁ VEČNÝ ŽIVOT,ŽE PRÍJIMAJÚ POZNANIE O TEBE JEDINOM PRAVOM BOHU A O TOM,KTORÉHO SI VYSLAL O JEŽIŠOVI KRISTOVI... Bibi, ak chceš plniť Božiu vôľu, mala by si ziskávať presné poznanie o Bohu a o Ježišovi... Ak ju nepoznáme,nemôžeme ju ani plniť a tiež nemáme rozlišovaciu schopnosť... Biblia píše,že telesný človek nechápe veci duchovné...KTO HĽADÁ,NACHÁDZA... Tvoja modltba bude iste vypočutá...Prajem Ti to.
BIBI,NEVER TU KADEJAKÝM TARAČOM--CHCEŠ PRAVDU,HĽADAJ JU LEN V BIBLI !!!
137 Štvrtok, 30 Apríl 2009 23:57
MD
Bibi,nebolo by lepšie dôverovať Božej knihe,alebo tým čo ju majú dobre preštudovanú,ako veriť tu hocikomu a hlavne tým, ktorým je Božie slovo iba veľkým TABU... Ježiš dal spoznávacie znaky,podľa čoho budú môcť identífikovať jeho pravých NÁSLEDOVNÍKOV: MOJÍCH NÁSLEDOVNÍKOV SPOZNATE TAK,ŽE BUDÚ MAŤ LÁSKU MEDZI SEBOU...Skutočne ju majú aj iné náboženstva??? Vo všetkých vojnách cirkvi okrem J S celý svet presvedčili o pravom opaku... Katolík vraždil katolíkov z iných krajín atď... Doslovne pošlipali po Svätom Písme a otočili ho na ruby... Kde je ich láska k blížnému svojmu??? A prikázanie -NEZABIJEŠ-??? Ježiš ešte naviac k ním dodal: KTO BERIE MEČ, MEČOM AJ ZAHYNIE...Bibi,aké náboženstvo Ježiš učinil,kňážské,alebo učenícké??? Sama sa otom uistí vo svojej vlástnej Biblii... Matúš 28:19. Ježiš tu prikázuje svojím učeníkom toto:CHOĎTE A ROBTE UČENÍKOV Z ĽUDÍ ZO VŠETKÝCH NÁRODOV!!! Z 12-nástich sa ich počet rozrástol na 70 učeeníkov... Kde sú teda kňázy????????????? Nikde... Ako sama vidíš aké náboženstvo bolo definitívne Ježišom zriadené... Židovských kňázov zavrhol a vyslovil im 7 krát beda,nápr. ste z otca diabla,vreteníčie plemeno,obielené hroby atď... Po Ježišovom vystúpení do neba jeho učeníci dostal príkaz šíriť toto posolstvo o kráľovstve až do celého sveta,kým nepríde koniec... Mat. 24:14... J S tento príkaz rešpektujú v 236 krajinách.kde majú svoje pobočky a tak vytvorili najväčšie kazáteľské dielo sveta,aké doposiaľ nikdy nebolo...Keď,že žijeme v čase konca Mat 24:3-28,Ježišovi učeníci tak zbierajú poslednú úrodu z veľkej žatvy... Bibi chcela by si sa k ním pridať aj Ty??? Ako ostatné príkazy iné cirkvy zmietli zo stola tak isto aj ten veľmi dôležitý pre záchranu ľudí pokorného srdca pre Božie kráľovstvo... Za jedinný rok z usilovnej žatvy k nám pride zo všetkých národov a rás 300 tisíc nových učeníkov ktorí opustia falošné cirkvy a pridajú sa hneď k veľkej žatve,ktorú zaviedol Ježiš a dodal: ŽATVA JE VEĽKÁ,ALE PRACOVNÍKOV JE MÁLO!!! Robia to zvestovateľské dielo aj iní okrem JS...Nie nikto... Poznáš Ježišove podobenstvo o talentoch? Jednému dal 5 druhému 2 a tretí dostal iba jeden... Pokiaľ tí prví dvaja usilovne pracovali,aby rozmnožili talenty, ten posledný s jedným talentom nerobil nič a talent skryl... Po celkovom zúčtovaní tí dvaja boli pochválený,lebo rozmnožili na dvojnásobok...Toho s jedným pokarhal a povedal mu: Zlý a lenivý otrok,zoberte mu i ten jeden a jeho vyhoďte von,kde bude plač a škrípanie zubami!!!Ježiš tento príklad ukázal jeho učeníkom,keď učil z domu do domu,na vrchu a v židovských synagogách pokiaľ ho nevyhnali... Apoštol Pavol kázal v pohanskom Ríme, kde založil nikoľko zborov o ktoré sa potom starali a riadili starší zboru...Zase nie kňázy...Ján 17:3 nás nabáda: TO ZNAMENÁ VEČNÝ ŽIVOT,ŽE PRÍJIMAJÚ POZNANIE O TEBE JEDINOM PRAVOM BOHU A O TOM,KTORÉHO SI VYSLAL O JEŽIŠOVI KRISTOVI... Bibi, ak chceš plniť Božiu vôľu, mala by si ziskávať presné poznanie o Bohu a o Ježišovi... Ak ju nepoznáme,nemôžeme ju ani plniť a tiež nemáme rozlišovaciu schopnosť... Biblia píše,že telesný človek nechápe veci duchovné...KTO HĽADÁ,NACHÁDZA... Tvoja modltba bude iste vypočutá...Prajem Ti to.
Ivanovi
136 Štvrtok, 30 Apríl 2009 20:45
Biba
fuha,to si vedla mna zobak...ja mam 35 ale niekedy sa citim aj na 95 ,a niekedy sa spravam ako 20 a niekady sa bojim ako 10 rocna.
Bibe
135 Štvrtok, 30 Apríl 2009 19:28
Ivan
je to vysvetlenie svedkov...ine nemam, je to z knihy Najvacsi clovek, ktory kedy zil...aj Ty si fajn holka...kolko mas rokov? ja som mal 30 Smiley) pagac haha
Ivanovi
134 Štvrtok, 30 Apríl 2009 17:56
Biba
ako si tam vlozil Elieusa?nijak to cele nechapem .lebo s Eliasom sa rozpravat mohol ,ale Mojzis bol pochovany.a potom ,len tak pre nic by sa nerozpraval ,a apostoli tusim aj zdriemli ci co.predobraz to moze byt ,ale nie tak ze by to neboli doslovni proroci na tom vrchu.oni sa zjavili z neba.na email ti napisem trochu neskor,si celkom fajn clovek ,aspon podla netu.aj tak mam otazky,len si potrebujem urobit vlastny email.zatial ahoj.
Bibe
133 Streda, 29 Apríl 2009 21:45
Ivan
Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

na tejto adrese mozme debadovat aj o sukromnejsich veciach Smiley

Jah s Tebou Smiley
Bibe
132 Streda, 29 Apríl 2009 21:43
Ivan
Pán Ježiš berie Petra, Jána a Jakuba na vrch, kde sa zjaví Mojžiš a Eliáš...Ján Krstiteľ(Eliáš) pripravil cestu pre pána Ježiša(Elizeus)tiež podobenstvo a hlavne videnie ako možme vidieť z Mat. 17: 3-8...tak to vnímajú svedkovia a aj ja...
Ivanovi
131 Streda, 29 Apríl 2009 19:29
Biba
Dakujem za vysvetlenie,tiez som to chapala akoby predobraz,ale upevnil si to vo mne viac.Vies ze mnohi si tykaju s reinkarnaciou,a ja volakedy tiez.Ale zase nechapem, ako to je s premenenim Pana,lebo Elias sice bol vzaty ,ale Mojzis zomrel a bol pochovany,takze ako to vlastne vysvetluju js?na tuto moju otazku mi neodpovedala osoba js,bola trochu zaskocena.ja viem ze vsetko sa este nevie ,prave poznanie sa rozhojnuje.Teda bol to duch Mojzisa? Ja to chapem ze ano.Lenze Jezisovou smrtou sa sa to malo zacat nie? Myslim vskriesenie.ale nevadi mi par mojich nevedomosti ,pretoze nebude nikto ospravedlneni z poznatkov ,ale cinov a podla svedomia,co sa tyka poznatkov.Ak niekto vie ze Boh vyzaduje tak ci onak a nekona tak,bude sudeny.Vstne dostali sme usmernenia ,ktore ak porusujeme trpime .a vtomto zivote trpime vselicim.Ak som napr. neverna,porusujem Boziu zakaz,a okrem toho davam pocitovat partnerovi smutok ,zial ,nervy atd.A tak je to z vselicim .Diky za clanok.No a tie videnia ja chapem ,ja poznam vysvetlenie,ale len potial ,ako mi je to umoznene,a nesmatram sa v nich .je to pre mna prirodzene.A este raz ,preco uz nie si svedok?ty si odisiel ,alebo si urobilnieco co bolo proti?Neboj sa lebo sme nedokonali,a stale nedokazeme splnat poziadavky,niekedy nas pritlacia k zlemu konaniu okolnosti,ludia...ja to poznam.Vies preco ja nie som este js?lebo mam teraz chaos v zivote,lebo mi to zakazuju[ale nie vieru,ta sa zakazat neda prejavuje sa nie iba chodenim na zhromazdenia],a este k tomu fajcim,a ja osobne si vysvetlujem,nauku krvi inak.ja by som si ju dala ,iba ked by mi islo o zivot,inak nic cudzie mi je brrrrr.ahoj
Bibe
130 Utorok, 28 Apríl 2009 23:24
Ivan
co sa tyka tych Tvojich videni...hm...myslim, ze do istej miery je to dar a zaroven v uvodzovkach prekliatie....ale modli sa k Jah skrze JK o porozumenie...verim, ze ho dostanes...i ked odpoved nam Boh nemusi dat hned a v podobe v akej ju cakame...
Ivan
Bibe - Mat.11:14
129 Utorok, 28 Apríl 2009 23:19
Ivan
myslim, ze tento text sa da vysvetlit textom z Matusa 17:10-13. Trinasty vers vysvetluje, ze pan Jezis hovori o Janovi Krstitelovi...bolo to podobenstvo, Elias bol v dobe stareho zakona velkym prorookom a zrejme predobrazoval z hladiska dolezitosti naplnenia Bozieho predsavzatia prave Jana Krstitela...neviem, ci sa mi podarilo vystihnut to, co Ti vrta hlavou,,,takto dako to citim ja.... Smiley
VSETKYM - DOLEZITE
128 Utorok, 28 Apríl 2009 21:18
Ivan
POZRITE SI DOBRE CELY LINK, PRETOZE TOTO ISTE JE TAM AJ O INYCH NABOZENSTVACH...DOLEZITE JE VEDIET, ZE VSETKY NABOZENSTVA RIADIA SLOBODOMURARI, NIELEN SVEDKOV...VSETKY NABOZENSTVA SU INFILTROVANE...
Bibe
127 Utorok, 28 Apríl 2009 21:01
Ivan
peknu domacu ulohu s tymi textami si mi dala Smiley

co tyka tych snov...casto vyslovuj bozie meno nahlas, nahlas sa aj modlievaj...rad by som sa s Tebou porozpraval aj osobne...svedkovia maju v mnohych veciach pravdu...demoni sa Jehovu boja...
no teda
126 Utorok, 28 Apríl 2009 19:56
Biba
teraz som naozaj zmatena ,trochu aj vystrasena ,ze som toto nevedela .urcite to nevedia ani vacsina js,ktory varuju pred vyvolavanim duchov ,vestenia ,dokonca mi bolo povedane , ze sa mam modlit aby som nemala prorocke sny ,alebo symbolicke sny ,ktore si viem vylozit,ale nikdy som z toho nemala osoh ,nikdy som nevedela ze to je nenormalne .mam aj videnia ,tie prichadzaju nahle ,neviem to zastavit ,skratka vidim urcitu situaciu ,co so mnou nejako suvisi,citim radost alebo smutok ...viem hned ako ta zivotna sitka bude na mna posobit ,a este vidim vtedy aj rocne obdobie ,priblizne miesto toho prezivaneho pocitu,dokonca aj to ci svieti vtedy slnko alebo je zamracene ,ci je vecer alebo poobede.toto mam od malicka,neda sa stym pohnut ,jednoducho to mam a basta.oni mi povedali ze to je od satana.neda mi to lebo ja Jezisa milujem ,on je vo mne a ja v nom...
ahoj Bibi, toto je na tej stranke zkopiroval som tuto stat :
125 Utorok, 28 Apríl 2009 19:05
Ivan
a) rodina Russellů
Tato rodina hrála významnou roli nejen v obchodě s opiem na počátku 18. století i v raném stádiu mormonství, nýbrž je také odpovědná za založení tajného spolku Skull & Bones i Watchtower Bible & Tract Society (Svědků Jehovových).
Do bezpečnostního systému iluminátů patří Russellova nadace, která je legální krycí organizací pro tajný řád Skull & Bones. Skull & Bones založil William Russell, který měl živé styky s tehdejším opiovým syndikátem a univerzitou v Yale. Každý rok bylo do této tajné organizace zasvěcováno patnáct nových osob, které zastávaly vlivná postavení v americké společnosti. Většina členů řádu Skull & Bones jsou přímými potomky raných puritánských rodin a mají kontakty na hnutí „Unitarian/Universalist". Tyto rodiny řádu Skull & Bones také časem uzavřely pokrevní svazky s bohatými rodinami jako jsou Rockefellerové a další.
Když se ilumináti dozvěděli o původu Charlese Taze Russella a jeho příslušnosti k třinácti satanským dynastiím, zřídili r. 1881 s finanční pomocí Rothschildů biblovou společnost „Zion’s Watchtower Tract Society" (Traktátovou společnost strážné věže Siónu). Roku 1909 byla založena „Peoples Pulpit Association", která je od r. 1956 známá pod jménem „Watchtower Bible & Tract Society of New York".

Společnost strážné věže (Svědci Jehovovi) má kořeny v zednářství svého zakladatele Ch. T. Russella, kterého lze jasně identifikovat jako templáře nejen pro jeho proslulá „chrámová kázání", nýbrž i podle symbolu na náhrobku. Jeho poslední slova před smrtí zněla: „Prosím, zahalte mě do římské tógy." Pro nezaujatého člověka je zcela nepochopitelné, proč umírající nemá v posledním tažení jinou starost než být zahalen do římské tógy. Pro zasvěceného znalce je to ovšem jasný odkaz: tóga, tunika a mnohý další antická oděv, stejně jako kněžské roucho a efod patří k úborům různých vysokých stupňů amerického zednářstva. Velmi vysoké stupně celosvětového satanismu sice už dávno kontrolují Společnost strážné věže, ale také již pronikly na veřejnost i různé zprávy o kongregaci Svědků Jehovových ohledně rituálního satanistického zneužívání. Oblastmi, kde má Společnost strážné věže silný religiózní vliv a kde se také stále více množí zprávy o satanismu, jsou především jižní Kalifornie, Florida, Karibik, Skotsko, „Bethel-Central" i další místa v New Yorku.

Charles Taze Russell kromě jiného vlastnil také hřbitov v Pittsburghu. Je důležité vědět, že přední satanisté se z různých důvodů stále znovu snaží vlastnit hřbitovy. Za prvé jim dává možnost nepozorovaně odstranit tělo zavražděného při satanistických rituálech, a oběti bývají obvykle pohřbívány pod hroby „normálně" zemřelých, za druhé se s hřbitovy pojí magická síla. Prostřednictvím „Kruhu světla", v němž nahý satanista leží, se snaží nabýt spirituální síly mrtvých. A konečně za třetí potřebují satanisté určité lidské kosti jako třeba lebku a levou ruku; ta jim při vzývání ďábla slouží k rituálním úkonům např. k držení svíce při některých obřadech.

Mocnou skupinou vůdců Společnosti strážné věže jsou tzv. „Rozpolcené osobnosti", pěstující „kult existencí" a mluvící jazykem „enochian", který má také svou vlastní abecedu. Jako okultní jazyk je užíván satanisty na nejvyšších stupních Společnosti strážné věže. Všechny rituály v hlavním stanu Společnosti jsou vedeny v okultní řeči enochian.
Je třeba zde ještě dodat, že se satanskými symboly se setkáváme doslova po tisících v nejrůznějších publikacích Společnosti strážné věže. Avšak i sami vůdci Svědků Jehovových jsou pouhé loutky, kterými z pozadí obratně manipulují neviditelné ruce, a proto také Společnost strážné věže vždy zastupovala a hájila zájmy iluminátů.
neviem
124 Utorok, 28 Apríl 2009 17:30
Biba
si zadat tu stranku ,oc sa do pocitacu a internet nerozumiem.
Ivanovi
123 Utorok, 28 Apríl 2009 15:58
Biba
napis prosim v com nemaju pravdu ,pretoze nieco sa cibri aj vo mne.studujem takmer sama,dostavam ale pravidelne lit.mylia ma tieto pisma:mat.17 , mat.11,14 , mat 8,12 mat22 ,28..30 . mimochodom vsetci ho uvidia aj ti co ho prebodli musime podla mna chapat doslovne ,lebo ak nie, potom bz platilo :jedzme pime ,zajtra aj tak zomrieme... kde bz bola odplata? lebp potom bz sme si mohli robit co chceme ,lebo podla ucenia js ,ti nebudu vskrieseny...takze aj taketo veci ma rusia. ved pise ze nase telo je siator y ktoreho bz sa chcel odstahovat k Panovi ale lepsie je pre ludi aby zostal.zas na druhej strane, mne osobne nevadia omyly ak su pokorne uznane ,z prilisneho hladania pravdy,a aj tak poznanie prichadza v pravy cas ,bolo potrebna postupnost kvoli chapaniu ludstva a inteligencie.ale pravda prichadza NIM ustanoveny cas.moje motto je ,ze nech je to cokolvek ,ak je to od Boha,je na moj uzitok,na moje dobro,takze treba sa snazit zit podla jeho prikazani.mimochodom ,to len teraz zrejem,bola som poriadny chaos. zijem medzi svetakmi. ivan ,preco nie si uz medz nimi? ak ti nie som drza,tak pis.
všetkým...hlavne Bibe
122 Pondelok, 27 Apríl 2009 19:57
Ivan
http://chromik.wz.cz/44kdo_ovlada.html
Bibe
121 Pondelok, 27 Apríl 2009 19:55
Ivan
stotoznujem sa s Tebou ako byvaly svedok...je to tak...najhorsi je fanatizmus v akejkolvek podobe...no a ako si pisala, pan Jezis bol velmi, velmi skromny...vsetko co mal, mal od otca...mimochodom...vo vsetkom nemaju svedkovia pravdu...to je na dlhsiu debatu, ale armagedon urcite pride, a co nevidiet...kiez bozia laska naplni nase srdcia...rad by som sa s Tebou porozpraval a dlhsie...si asi zrele dievca.
Jah s nami
mna iba stve to,
120 Pondelok, 27 Apríl 2009 18:32
biba
ze niektory js sa spravaju dost povysenecky k tym ktori js niesu ,a maju nejake otazky s ktorymi ich rozrusia.inak verim tomu co hlasaju ,ved sa vsetko splna ,ale som si ista ze budu js, ktory sa bohu pacit nebudu a budu pohani, ktori ich svojou cistotou bez presnej nauky biblie pred bohom vlastne zahanbia.mala som moznost citat na inej stranke ako jedna byvala svetacka ,teraz js ,odpisovala chlapcovi ktory sa viacmenej pytal...ohladne krvi a konci sveta ,ze neprisiel v dane roky.hned ho potupovala ,ona ktora sa potom priznala ze tiez viedla zivot bez boha.prevratil sa mi zaludok ,a tam som ani nepisala.okrem toho ,ale jednej js uz odpisovala pekne.a ten chudak bol mozno lepsi clovek ako ona ,aspon mne sa zda .ona hned utocila ,ironicke poznamky mala...on odpisal ze jezis sa nechvalil poznanim ale ho rozdaval postupne a nebol panovacny ani k APOSTOLOM...hlavna vec ze ona tej druhej js pisala tiez o postupnosti ucenia atd .no v takychto chvilach sa mi k js nejako nechce ,kvoli takymto ludom co pisma poznaju ale srdce maju tvrde . ja sa ucim a citam si bibliu casto uz par rokov [spocitam na jednej ruke] ale nikdy by som si nedovolila tak reagovat ako ta osoba.inak vam vsetkym hovorim ze ten koniec je uz tu ,to co je vo svete a hlavne veci ktore su utajene ,tie zverstvaatd choroby ,chudoba zemetrasenia nelaska chlad citov ,rozvody zle deti atd ale zaroven vela hlasania viery aj takto cez net.ako to predpovedal jezis. pis
zivotny styl...vlastna hlupost...vela toho naraz, velmi vela...
119 Nedeľa, 26 Apríl 2009 21:55
pre pivonku
bibliu si studujem sam aj s dakymy tiez vylucenymi...mame vsetky bibl. pomocky, takze sa drzime...ale mam aj vyhrady k stanoveniu pamatnej slavnosti na 14.Nisana- sviatok nekvasenych chlebov zacal 14ho...pozri si vers, respektive 20kapitolu Skutkov celu, hlavne vsak verse 5-10...kedy slavili panovu veceru? 14teho asi nie...
pre ivana
118 Nedeľa, 26 Apríl 2009 19:36
pivonka
preco si uz len byvaly svedok?
pre Pivonku
117 Streda, 22 Apríl 2009 22:53
Ivan
...pacia sa mi Tvoje nazory Smiley
a este jedna vec autorovi
116 Streda, 22 Apríl 2009 22:39
Ivan
vsetky nabozenstva podliehaju nadvlade a voli slobodomurarov - Jan Pavol II. patril do loze...a zrejme aj zakladatel svedkov - Russel, o tom niet pochyb, dolezity je osobny postoj. Slovo krestan znamena nasledovnik Krista a moj sukromny nazor je, ze svedkom sa to dari mozno este baptistom asi najlepsie...katolicka cirkev ma vo svojom uceni tolko pohanskych nebiblickych nauk, ze sa to ani neda len tak popisat, ale ucenia svedkov o dusi, trojici atd supresne

P.S.: to ze sa mylili v case konca a niekolkokrat je pravdou a mylia sa i v inych veciach
Mladí svedkovia Jehovovi majú zakázané chodiť na telocvik a zapájať sa do športových klubov
115 Streda, 22 Apríl 2009 22:33
Ivan
ani toto nieje pravda, ked som bol svedkom, aktivne som trenoval kulturistiku...nik mi nebranil...
pre faith a pivonku
114 Streda, 22 Apríl 2009 22:21
Ivan
viera sa prejavuje skutkami a kazdy clovek uprimneho srdca hladajuci boha bude zachraneny...o tom som presvedceny...do srdca vidi iba boh...a ma tiez pravo vyzadovat od nas aj poslusnost a uctu k jeho radam, zakonom...verim tomu co pise biblia: spoznajte pravdu a pravda vas oslobodi, tak sa snazim aj ja...
Mozno sa to zda prilis vseobecne, ale nie je...Boh, respektive jeho syn Jezis bude posudzovat ludi...nie my...a boh neprebyva v chramoch vystavanych ludskymi rukami-ako pise biblia, a to plati aj pre svedkov...svaty duch posobi, ako pise biblia tam, kde sa dvaja,traja zidu v mojom mene ako povedal pan Jezis....viem, nieje iba biblia, je aj kniha mormonova, konfucius...ale moje vnimanie viery je take, ze boh nam vidi do srdca...ak sme cisti, vidi to...a posudi to iba ON. Okrem toho, ak sa pozrieme na dejiny izraelitov, ak sa stalo nieco vazne, alebo malo stat, museli sa ludia a to je nit vedena celym pismom spravne rozhodnut a to v priebehu okamihov na cej strane stoja...a to sa podla mna stane aj v konecnej casti dni, kedze je tolko nabozenstiev...aj s denominaciami ich je myslim vyse 1000...
vela pozehnania nasho nebeskeho otca na ceste za poznanim nam vsetkym prajem.
Ivan
nedalo sa mi nezareagovat
113 Streda, 22 Apríl 2009 22:00
Ivan
kedze som byvaly svedok a mam zidovsku krv neda mi nezareagovat...
1. Zidia poznali a aj poznaju bozie meno pod oznacenim JHVH (nemaju samohlasky)
2. Nikomu svedkovia financnu pomoc nenukaju...bol som u nich dost dlho na to, aby som o tom svoje vedel...
- autor ma masi skreslenu predstavu o nabozenstvach a to s tym bozim menom...to by som sa hanbil, keby som nepoopravil...nic v zlom, idem citat dalej...
pre faith
112 Štvrtok, 02 Apríl 2009 21:54
pivonka
kazde nabozenstvo ,teda krestanske hlasa jezisa nazaretskeho kristusa a boha ,bud menom jehova ,bud pan atd.rozdiely su v chapani a tym padom aj vo vyzname vykladu.pointou je ze Boh ale vyzaduje hlavne sposob a sklon srdca ku vsetkemu ,podla jeho zasad.urobi to js a aj spravodlivy luetran ,katolik... tak ktoreho to boha treba vzyvat???je len jeden ,ale toho jedneho uctievaju rozne nabozenstva :niekto vianoce neslavi niekti pripisuje k nim sviatok ,ktorym si cti jezisovo narodenie ,niekto slavi tiez ale kasle nato aby myslel na jezisa,pre neho je to len jedlo a dary.pre ineho pamiatka na jezisa ,ktoreho velmi miluje ,pre niekoho vianoce neznamenaju nic .ze by sme sa stali spravodlivymi prave tymito vecami?toto neriesim ,lebo boh kaze aby sme si udrziavali srdce ciste,to je to co boh chce.vobec sa clovek neospravedlni tym ze jeden uznava vianoce druhy kriz ,iny kol ,iny smrt jezisovu ,...alebo si mysli ze ked vela cita a chape[ale len teoreticky,a v zivote to tazko ukaze]tak je pred bohom lepsi ako ten co necita ,ale je dobry .alebo mi nechce niekto nahovorit ze clovek ktory necita ci nechodi do kostola je stale horsi ako ti druhi???nikdy.totiz su ludia ktory su dobry pokorny ...z prirodzeneho popudu...a ich ciny a sklon srdca su im zakonom.boh povedal ze nam da ine srdce a da nam don jeho zakony.neverim ze clovek je pred bohom dobry iba ked chodi do kostola ci inde.uz nikdy si to neuverim.uz mi pripada hnusne ze jeden si mysli ze jeho viera je ta spravna druhy tiez a hadame sa.snad BOH oslovilniekoho ze toto je dobre?okrem toho na nete su popisane svinstva aj na katolicku cirkev aj na svedkov jehovovych.len sa to hemzi.pytam sa tak >ktore nabozenstvo je to prave?kazdy si povie ze to jeho.ale co povie boh?kazdy musi mat ciste svedomievo vsetkom.okrem toho pavol pise ze jeden vyzdvihuje ony den ,druhemu je ten ony den obycajny...niekto hovori ze dusa je clovek niekto oponuje ze clovek ma dusu .kazdy ako to chape.ked si myslim ze dusu mam tak uzriem raj?ja som dusa tak uzriem raj?zeby ospravedlnenie zalezalo priamo na tychto odlisne chapajucich slovach?[a inych biblickych vyrokoch]?nie .ale na tom aky si cisty ....
pre Pivonku
111 Štvrtok, 02 Apríl 2009 08:49
Faith
Verím, že keď sa budeš úprimne modliť, Boh ťa nasmeruje správnym smerom, ale súhlasím s Pancim, že spoločenstvo je dôležité...Hebrejom 10:24,25

Každý, kto kráča s pravým Bohom, je šťastný. Verím, že aj ty budeš Smiley Pretože budúcnosť, ktorú pre nás chystá je krásna...
Prepáčte
110 Štvrtok, 02 Apríl 2009 08:38
Faith
Ak som niekoho urazila, tak sa ospravedlňujem, aj Pancimu. Ale hneď sa nemusíš nadúvať, lebo sa hovorí, že pre pravdu sa každý hnevá. Ja som sa nehnevala na žiadny tvoj príspevok na mňa a všetko som brala v pohode.Veď ja sa nehádam. Každý má svoj názor, každý vidí veci inak. Takže aj ja sa môžem vyjadriť a obhájiť. Ty by si sa tiež chcel obhájiť, keby niekto povedal niečo s čím nesúhlasíš. Alebo ti vadí, že tu píšem? Ak áno, prestanem. Ježiš učil, aby sme mali lásku medzi sebou, preto by sme mali mať radi každého,či je dobrý alebo zlý, tak ako to učil on. Veď za nás zomrel. Je to málo? Len každému želám, aby našiel toho pravého Boha. A s tým, že je viac druhov js, je pravda! Už mi to potvrdili viacerí ľudia, aj takí ktorí js nemajú radi. Aspoň vidím, že nemáš objektívny prehľad.
A inak neboj sa, mám nejaké znalosti aj z hebrejčiny aj z gréčtiny, takže viem, čo píšem a chcem sa stále zdokonalovať aj v iných jazykoch.
A s tými prekladmi Panci- načo potom používate v kostole Bibliu, keď tam nie je pravý zmysel ako si to ty napísal.
hoci je viac prekladov Biblie, ten pravý význam je zachovaný v každej, veď si to porovnaj. Ešte raz prepáč, ale nechcem sa hnevať.
UCTIEVANIE KRÍŽA JE BIBLICKOU NÁUKOU ???
109 Streda, 01 Apríl 2009 20:23
MD
HOCI SA TU NEJEDNÁ O DOSLOVNÝ KRÍŽ,NECH SI HO UCTIEVVAJÚ VELEBENÍM,BOZKÁVVANNÍM,NOSENNÍM NA KRKU A DOKONCA Z ICH DIELNE SA VYKĽUL AJ SVIATOK SVETÉHO KRÍŽA...TU KRÍŽOVÚ ČASŤ KOLA TVORILA TABUĽKA NAPÍSANÁ V TROCH JAZYKOCH...JEŽIŠ UČIL PRI STUDNÍ SO SAMARITANKOU,ŽE JEHO OTCA V NEBÍ MÁME UCTIEVAŤ DUCOM A PRAVDOU...KLÁŇAÚ SA DIELU SVOJÍCH RÚK...MODLÁRI NEZDEDIA BOŽIE KRÁĽOVSTVO...DIEŤATKA CHRÁŇTE SA MODIEL............KTO DAL ZHOTOVIŤ TENTO VRÁŽEDNÝ ZABÍJACKÝ MUČENÍCKY NÁSTROJ----JEŽIŠOV OTEC, ALEBO SATAN DIABOL A JEHO PRIVRŽENCI TU NA ZEMÍ ??????? VEĎ BIBLIA PÍŠE, ABY SME NA SATANOVÉ VECÍ HĽADELI S VEĽKÝM ODPOROM...JEŽIŠ NIE JE TERAZ NA VAŠOM KRÍŽI ANI NA SATURNÁLICKÉ VIANOCE MALIČKÝM BABATKOM, ALE JE KRÁĽOM V NEBESIACH...
JHVH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TROJICA
108 Utorok, 31 Marec 2009 22:21
MD
Titul boh:BIBLIA SA ZMIEŇUJE O VIAC BOHOV,,,BOH BRUCHA,HOVORÍ SA V NEJ AJ O NEZNÁMOM BOHU,,,ALE I TO,ŽE SATAN JE BOHOM TOHTO ZLÉHO SVETA 2. kor.4:4,TEDA NÁŠ STVORITEĽ JE PODĽA VÁS S TÝMITO BOHMI NA JEDNEJ ÚROVNI A JEHO MENO JE LEN OBYČAJNÝM TITULOM,AKO JE PÁN,ING,CSC,MGR atď??? V PôVODNÝCH RUKOPISOCH BIBLIE SA TOTO VZNEIŠENÉ MENO NACHÁDZA AŽ 7 TISÍC RAZ...POSVAŤ SA MENO TVOJE...AKÉ MENO TU VYSLOVUJE JEŽIŠ V SVOJEJ MODLITBE??? HÁDAM NIE SVOJE,ALE MODLIL SA K SVOJMU BOHU,A AKÉMU BOHU??? SYN SA TU MODLIL K SVOJMU OTCOVI...Z TOHO VYPLÍVA,ŽE SA NEMODLIL AKEJSI NEBIBLICKEJ TROJICI...VEĎ TAKÉ SLOVO SA V BIBLIACH ABSOLÚTNE NENÁCHADZA...OTEC JE VAŠÍ AKO JA HOVORÍ JEŽIŠ,O TEJ HODINE KONCA NEVIE NIKTO,ANI ANJELI LEN MôJ OTEC POVEDAL JEŽIŠ,TO čO UČÍM NIE JE MOJE,ALE TOHO KTORÝ MA POSLAL........HLAVOU ŽENY JE MUŽ,,,HLAVOU MUŽA JE KRISTUS,,, A HLAVOU KRISTA JE BOH...KTO JE TU A KOMU PODRIADENÝ????????????????????????????? PROSÍM ,LÁSKAVO SI TO POHĽADAJTE VO SVOJÍCH BIBLIACH. Kto by sa chcel presvedčiť o JHVH a TROJICI,máme kdispozícií brožuru:BOŽIE MENO,KTORÉ PRETVÁ NAVŽDY.Najdete v nej veľmi staré foto dokumenty na starobilých budovách mincich, ale i na jednej soche anjela vo Vatikane.Po dobití sveta Alexandrom Veľkým môžte nahliadnúť na foto dokumenty, AKO SA BOŽIE MENO VYSLOVOVALO A HLAVNE PÍSALO V GRÉCKOM JAZYKU..........V nšej ďalšej brožure,,,MÁME VERIŤ V TROJICU??? v tejto brožure si môžte pozrieť tiež veľmi starobilé foto dokumenty ZOBRAZENIA 10 TRIAD NAJPOHANSKEJŠÍCH TROJHLAVÝCH BOHOV...OD EGYPSKÝCH AŽ PO BABYLONSKÝCH...Jehovovi sedkovia vám ich veľmi radi podarujú......KTO HĽADÁ NACHÁDZA.....Ďakujem,rád poôžem.
uctievat duchom a pravdou
107 Utorok, 31 Marec 2009 15:24
pivonka
jan 3:20,21 / luk 21:15 / luk20:46 / luk 10:18 / mar 9:40,41/ mar7:6,7,8/ mat 23:4,5,6,7,8/ mat13:30 mat7:16 mat5:46 / ludia dajte si tu namahu a citajte.
KTORÉ FALOŠNÉ NÁBOZENSTVOJE NAJNEBEZPEČNEJŠIE A NAJZHUBNEJŠIE???
106 Pondelok, 30 Marec 2009 23:49
MD
Pápež je svatý otec a je dokonca aj neomylný??? Mat.23:9 NENAZÝVAJTE NIKOHO NA ZEMI OTCOM,LEBO JEDEN JE VÁŚ OTEC TEN NEBBESKÝ... ježiš tu celú 23-tiu kapitolu hovorí o duchovných otcoch a vodcoch.Ježiš tu zakázuje takéto tituly tu na zeemí.Ježiš tu ďalej prikázuje,aby sme sa všetci oslovovali BRAT A SESTRA MAT.23:8.Teda máme hodiľ k pápežovým nohám rybičku a bozkávvať biskupom PRSTEŇ ZJ 22:8-9 Kto uctievvá viac pápeža ako Boha,tým že vystrčí hlavu z balkóna ahneď nato sa spustí polhodinový dávový rev SKANDOVANIA-PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA PAPA ??? Prečo neuctivajú nášho STVORITEĽA,ale človeka??? KTO PRRIKÁZAL SVOJIM BARÁNOM ,ABY ROBILI NEBEZPEČNÉ KRÍŽIACKÉ VYPRAVY,NEBOL TO VATIKANSKÝ VODCA??? A čo tak UPAĽOVANIE PROSTÝCH ĽUDÍ,KTORÍ VLÁSTNILI IBA MALIČKÚ ČASŤ BIBLE,LEBO SA CHCELI DOZVEDIEŤ PRAVDU,PRETO MUSELI ZHORIEŤ ZAŽIVA??? KTO NARIAĎOVAL ABY UPAĽOVVALI VEDCOU A TÝCH KTORÍ PREPISOVALI BIBLIE DO VLÁSTNÝCH JAZYKOV??? čO UROBILI TOMU NEOMÝLNÉMU,KEĎ DÁVAL TIEŽ ZAŽIVA UPAĽOVAŤ ŽENY A DIEVČATÁ A BOLO ICH TISÍCE??? ZASE TÁ DIABOLSKÁ NEOMÝLNOSŤ ZLOČINNÉHO PÁPEŽA??? TAKÝCH SATANSKÝCH ZÁSTUPCOV SI JEŽIŠ URČITE NEPREDSTAVOVAL...VIDEL SOM FOTOGRÁFIU,KDE PÁPEŽSKÝ NONCIUS PODPISUJE SO SAMOTNÝM ĎALŠÍM ZLOČINCOM HITLÉROM KONKONDART.AJ TOTO MU PRIKÁZAL JEŽIŠ, ABY PODPORIL VOJNU??? NIKDY ŽIADNÝ NEOMYLNÝ NEPRIKÁZAL ABY JEHO KOZLY NECHODILI VRAŽDIŤ ĽUDÍ VO VOJNÁCH,ALE STÁLE TU OMIEĽA ČOSI O MIERI...O AKOM MIERI,SO ZBRAŇOV VRUKE??? A TAK TO POKRAČUJE SO STRÁŠNYMI VOJNAMI KAŽDÝ ĎALŠÍ NEOMYLNÝ AJ NAĎALEJ. STAŠIDELNÉ MODLY:2 Moj. 20:4 NEUROBÍŠ SI VYREZÁVANÝ OBRAZ ANI PODDOBU NIEČOHO,ČO JE HORE V NEBESIACH,ALEBO ČO JE DOLE NA ZEMÍ,ALEBO ČO JE VO VODÁCH POD ZEMOU.NEBUDEŠ SA IM KLÁŇAŤ,ANI SA NEDÁŠ ZVIESŤ,ABY SI IM SLÚŽIL...Iz. 2:8-9 Ža 115:3-8 -KDE JE ICH BOH? ALE NÁŠ BOH JE V NEBESIACH. ICH MODLY SÚ STREBRO A ZLATO. DIELO RÚK POZEMSKÉHO ČLOVEKA. MAJÚ ÚSTA,ALE NEMôŽU HOVORIŤ.MAJÚ OČI,ALE NEMôŽU VIDIEŤ. MAJÚ UŠI,ALE NEMôŽU POČUŤ.MAJÚ NOS,ALE NEMôŽU ČUCHAŤ RUKY SÚ ICH,ALE NEMôŽU HMATAŤ. NOHY SÚ ICH,ALE NECHODIA.Z HRDLA NEVIDAJÚ ZVUK. TÍ,KTORÍ ICH ROBIA ,STANÚ SA IM PODDOBNÍ... Či že,ako tie modly-hluché nemé slepé-DUCHOVNE MRTVÍ,AKO TIE ICH ZAHNOJENÉ MODLY... Chcel by som eše pokračovať,ale už je čas odísť.Nabudúce môžem?
Pre Pivonku
105 Nedeľa, 29 Marec 2009 18:38
Panci
Mas pravdu v tom, ze na ceste viery je cloveku lahsie, ked ma nejake spolocenstvo...tak ti prajem, aby si si nasla to prave v ktorom sa budes citit dobre...
pre Faith - zoznam par tvojich chybiciek
104 Nedeľa, 29 Marec 2009 09:05
Panci
Predsa len este som sa rozhodol opravit zopar chybnych udajov, ktore si pisala v niektorych prispevkoch:
1. cisar Konstantin zil v stvrtom storoci a nie 13. Jedina vec, ktoru urobil on na tom koncile o ktorom hovoris je to, ze ho zvolal. Inak ucenie oficialne potvrdene na koncile, bolo tym, co sa uz davno v cirkvi zilo. Bolo potrebne to ale oficialne sformulovat, aby sa mohli obycajny veriaci vediet zorientovat v tom, co je katolicka nauka a co su bludy/ AKo napriklad arianizmus.
2.Ohladom kriza citujes nejakeho chlapika z roku 1874. Aj keby tento clovek bol v tom cae uznavanym biblickym archeologom, jeho nazor nic neznamena, pretoze v tom case bola biblicka archeologia v plienkach a mnohe vtedajsie nazory sa ukazali ako milne a iba domnele bez nejakych dokazov. Vtedy niektori vedci verili, ze svet ma nieco len cez 6000 rokov. Odvtedy urobila archeologia milove kroky a mnohe z vtedajsich tvrdeni vyvratila.
3.Tvrdis, ze studujes rozne preklady a tak. Tak ti dam radu...ak chces s prekladmi nieco seriozne robit, tak si nastuduj aj original a neohanaj sa tu len prekladmi, ktore boli prelozene z prekladu, cim sa v niektorych pripadoch stratil presy vyznam textu. Zacni studovat hebrejcinu, aramejcinu, grectinu a latincinu a potom sa mozeme natahovat o tom, ci nejake slovcko malo byt prelozene tak, alebo onak...
pre panci a faith
103 Sobota, 28 Marec 2009 21:03
pivonka
panci v niecom pravdu mas ,ukazal si mi tie nechutne svedectva,a mam chrobaka v hlave ,nieco na tom moze byt.faith mas pravdu v tom co si pisala ze viera sa dokazuje skutkami ,strom dobry rodi dobre ovocie.teraz si myslim ze ani jedno nabozenstvo nie je uplne ciste....viem ze rkc je humus ale to co som precitala[bolo toho viac] o js ,si myslim ze totalny vymysel to nebude.momentalne mi staci BOH ,JEZIS bilblia.BOHA NEOPUSTAM ,A PROSIM HO ABY MA ANI ON NEOPUSTIL. verim ze cestu mi ukaze ,lebo on neklame .hovoril ze da sa spoznat tym kto ho hlada .a on ma povedie spravnym smerom. ze ci to bude nabozenstvo ,to vie on .ak nie tak je tiez ok ,lebo zanechat nabozenstvo neznamena zanechat boha.
xxx
102 Sobota, 28 Marec 2009 20:49
pre panci a faith
mam taky pocit po tom vsetkom citani ze neexistuje normalne nabozenstvo.takze mi postaci boh a jezis a biblia.pretoze tu si kazdy obhajuje iba to svoje,lenze v ziadnom nabozenstve uplna cistota nieje.v niecom mas pravdu panci ,ze sa veci nemozu umlcat[citala som to]a ty faith mas tiez v niecom pravdu[skutkami sa clovek ukaze ci je kristov].vlastne o tom som dookola pisala.mrzi ma ze som sa dozvedela o js take ,co by som nepovedala.... takze naposledy :zhnusila som sa nabozenstiev .ALE NIE BOHA. pisanim a citanim tejto stranky som stratila doveru ,ale BOHA prosim nadalej aby mi ukazoval cestu ...k nemu ,nie k bohom ktory maju nohy.lenze ta samota vo viere asi nebude najlepsia,ale BOH mi ukaze cestu,lebo kazdemu dava kto si pyta a kazdemu sa dava spoznat ak ho hlada.
pre pivonku
101 Sobota, 28 Marec 2009 07:16
Panci
S tym postojom, ktorym obhajujes jehovistov a ze o nich ludia si zle vymyslaju by sa kludne dal popriet aj holokaust...
S tvojimi postojmi sa ti cudujem, ze este nie si naplno u JS...
Jedno slovenske porekadlo hovori: KEd vtacka lapaju, pekne mu spievaju.
Minulost pre Faith
100 Sobota, 28 Marec 2009 07:14
Panci
Uz toho bolo dost...v kazdom prispevku ktory tu pises nejako zavadzas...
Vobec na nikoh neutocim a ty tu stale vypisujes, ze na niekoho utocim a ze vyvolavam nepokoj...nic take...zneuzivas moju korektnost a snahu o dialog na to, aby si si prihriala svoju polievocku...
Co sa tyka minulosti...kazdy vie, ze katolicka cirkev sa v minulosti dopustila chyb...co vam kritikom ale akosi uchadza je to, ze mala odvahu sa ustami Jana Pavla druheho oficialne ospravedlnit za vsetky zle veci, ktore urobila...
To jehovisti nedokazali...ked sa dohodli, zze uz nebudu predpovedat koniec sveta, tak namiesto toho aby sa ospravedlnili ludom, ktori kvoli nim prisli o vsetko, jednoducho prepisali svoje historicke knihy tak, ze v nich niet ani stopy o predpovedani konca sveta...tak tomu hovorim odvaha a uprimna retrospektiva...
A prosim ta pekne nevytahuj tu take koniny ako ze je viacero druhov svedkov jehovovych...to vacsiu blbost si tu napisat nemohla...
To je vsetko..uz viac nebudem reagovat na vase prispevky
katolícka minulosť
99 Piatok, 27 Marec 2009 23:05
Faith
Panci po ďalšie nie je fér, že poukazuješ, čo zlé robia js a čo sa stalo s pár ľuďmi, pretože v Písme je uvedené, že na slamku v oku druhého sa pozeráš, ale na trám vo svojom vlastnom nie. Luk.6:42
Keby som mala vypisovať čo počas dejín robila katolícka cirkev...jou...asi by som musela vypísať niekoľko tisícok strán. A to robili v masovom rozsahu. Spomeniem napr.to ako malé deti posielali do boja, že v mene Božom.
Ako každá krajina posielala vojakov do bitiek, vojen a každý cirkevný hodnostár z tých krajín posielal ľud do vojny v mene Božom a svätil dokonca zbrane!!!Tak kto mal vlastne vyhrať, keď každý šiel do vojny a bojoval vraj za Boha?
Minulý rok sa pápež ospravedlňoval za homosexuálnych a pedofilných kňazov a to sa neodhalili všetci. Toto je o.k.podľa teba? To je to dobré a znamenité ovocie podľa ktorého poznáš strom?
A spomeniem to najhoršie ako katolícka cirkev pomohla Hitlerovi k moci a ďalej ho podporovala. Ako prišiel nacistom na pomoc Franz von Papen, pápežský komorník. Hitler ho vymenoval za vicekancelára a používal ho na získanie podpory v katolíckych územiach Nemecka. 1933 kardinál Pacelli, neskôr sa stal pápežom Piom XII. podpísal v Ríme konkordát medzi Vatikánom a nacist. Nem. V historickom diele W.L.Shirera Vzostup a pád Tretej ríše sa píše, že von Papen niesol za to, že sa Hitler dostal k moci, väčšiu zodpovednosť než ktorýkoľvek iný jednotlivec a že bol taký zradca, že Judáš Iškariotský je vedľa neho svätec. Ešte dostal aj od budúceho pápeža Pia XII. vyznamenanie. Vatikán a katolícka cirkev s celým zástupom duchovenstva aktívne podporovali Hitlera. Pápež Pius XII. si sedel vo Vatikáne a bez slova sa díval na hromadné vyhladzovanie Židov a iných ľudí - nevinných ľudí. a v Pastierskom liste, ktorý uverejnili nemeckí katolícki biskupi 1939, pri vypuknutí 2.svet.vojny sa píše: " V tejto rozhodnej hodine nabádame našich katolíckych vojakov, aby poslušne konali svoju povinnosť voči Vodcovi...aby Božská prozreteľnosť viedla túto vojnu k požehnanému úspechu." A čo tzv. Vojnová modlitba za ríšu...
nezdá sa ti toto všetko omnoho ohavnejšie?A pokračuje to aj v súčasnosti. Počas celých dejín sa katolícka cirkev vyfarbila, možno aj preto ľudia strácajú nádej v katolíckej cirkvi. Veď čo sa už môžeš naučiť od ľudí, ktorí sami robia ohavné veci. takže taká cirkev asi nemôže niesť znamenité ovocie...
vidíš, neargumentujem z učenia js, aj keď oni učia len to, čo je v Biblii, ale argumentujem z dejín, ktoré sú dostatočne pravdivé
Nehnevaj sa, neútočím týmto na teba, len poukazujem, že tento trám v oku nevidíš. Vidíš len tú slamku tak ako iní ľudia. Ešte raz prepáč, ak som ťa niečím urazila.
Svedectvá
98 Piatok, 27 Marec 2009 22:10
Faith
Panci, dúfam, že sa na mňa nehneváš, že tu tak a toľko vypisujem. Ak by ti to vadilo, napíš.
Po 1. čo sa jedná o tie svedectvá ľudí. Čítala som to. Stávajú sa aj také veci. Ale podľa mňa tá pani buď nebola js, lebo tam nesedelo pár vecí, alebo si vymýšľala, alebo neviem. Pretože bude to zniesť smiešne, ale dokonca aj js je viac druhov. Jedni sú len js. Potom sú takí, čo sa nazývajú praví js a ďalší nekompromisní js a ešte sú nejakí, ale už neviem ako sa volajú. Len s tými som sa stretla a tie posledné dva druhy js+tí ďalší sú fakt hrozní. Oni sú tyrani, to je pravda, keď som s nimi hovorila majú strašne prísne pravidlá, ja som sa ich bála a občas robia hanbu tým normálnym js, lebo sa nepredstavia, že sú trochu z inej kapusty. Stretla som sa s tým, že boli u nás jedni z tých divných js a stále sa k nám tlačili domov a predstavili sa iba ako js a keď som sa pýtala jednej mojej známej js, že čo sú to za akí sprostí, tak povedala, že oni sú odpadlíci, že k nim nepatria, len im robia u ľudí zlé meno a lákajú ľudí a tí zle dopadnú a potom je to na tých normálnych js.
Po 2.: Rozprávala som s jedným pánom, je js. Bol to veľmi pekný rozhovor a sem tam tak pokecáme. Povedal mi, že 50rokov je js a nikdy za celý čas mu nikto nič neprikazoval a do ničoho nenútil. Nikdy mu nikto nekázal uprednostňovať organizáciu, než Boha. Že ich autoritou je Boh, nie organizácia. Tá slúži len na to, aby bol trochu poriadok, pretože aj Boh je Bohom poriadku, preto musia byť usporiadaní. A povedal, že počas tých 50rokov, keby ho niekto čo i len jeden raz nútil presadzovať myšlienky organizácie a nie tie Božie, alebo by mu niekto dal obraz niektorého člena organizácie a mal by si ho doma zavesiť na stenu, okamžite by od nich vystúpil...
pre panci
97 Piatok, 27 Marec 2009 13:54
pivonka
kukla som si tie clanky .ale ci je vsetko tak ako je pisane to my nemozeme vediet,lebo na js sa povedalo uz vselico .aj keby v minulosti boli chyby terajsi zato nemozu .okrem toho ziju moralne a ciste ,vyhybaju sa vsetkeho zla .citala som nieco od stanislava ferfeckiho ,neviem ...je to chaos.js osobne ospravedlnujem [ak by od ferfeckeho bolo vsetko pravda]lebo svoju vieru dokazujusvojim zivotom.nikomu nic zle nerobia...okrem toho ja som nikde necitala ze js nieco konkretne na datum predpovedali ako pise ferfecki,byvaly svedok,neviem o zakaze ockovania atd.nikdy sa to neucilo ,nikdy mi nic take nehovorili .s istotou viem o nauke o krvi,netaja....takze neviem co povedat ,az mi je luto ze nejaky 10 20 rocny svedok by mal byt posudzovany pre nieco spred rokmi ,ked nezil.mozno to vsetko je vymysel ako aj obcovanie po omsi v tme s kymkolvek...este otazkaConfused smileyo mnou js literatura urobila pozitivum ,nepotrebujem zle veci pre zivot,ci uz ta minulost je taka co pise ferfecki[inak hroza,neuveritelne]ja vidim ze oni skutocne miluju boha a ctia si kazdeho zivota.co sa tebe na nich nepozdava?
kríž
96 Štvrtok, 26 Marec 2009 23:20
Faith
"Grécke slovo pre kríž (stauros) vhodne označuje kôl, zvislý stĺp alebo tyč,
na ktorých môže niečo visieť alebo ktoré môžu byť použité na ohradenie
(oplotenie) pozemku...Zdá sa, že aj medzi Rimanmi bol crux (z ktorého
je odvodený náš kríž) pôvodne zvislý stĺp." - Vydal P. Fairbairn,
Londýn 1874, zv. I, s. 376.

Ako príklad na dôkaz takého pochopenia a uplatnenia tohto gréckeho originálneho slova
citujem z Roháčkovho prekladu Biblie:

"A my (apoštoli) sme svedkami všetkého, čo činil (Kristus) ako v krajine Židov,
tak i v Jeruzaleme, ktorého i zabili povesiac ho na drevo." - Skutky 10:39.

Taký istý výraz - drevo - prekladajú grécke originálne slovo ´stauros´ aj iné preklady,
medzi ktorými je aj Evanjelický, Katolícky NV, Český Kralický, Anglický KJV a tiež
nemecký preklad Elberfelder.
seminárka
95 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:48
Faith
Ešte som len na úvode, ale jednu vec by som chcela podotknúť...jehovisti oprav na jehovovi svedkovia, pretože jehovisti nie je pekné oslovenie a ako kresťan by si mal byť ohľaduplnejší. A za ďalšie Preklad nového sveta Svätých Písiem bol vydaní 1984 ako celok. Môžeš mi ešte prosím napísať aký preklad Biblie používaš? z ktorého roku a tak...
Ďalšia vec ma zaujala. Napísal si, "Osoba, môže milovať iba seberovnú. Nemilujeme psa rovnako ako svoju ženu, muža, matku, otca... Teda aj v trojici sa každá osoba musí rovnať Otcovi." - to znamená, že Boh nemiluje ľudí rovnako ako všetko ostatné. Keďže mu nie sme seberovní, tak nás podľa toho, čo si napísal miluje menej než seba samého, takže je tým pádom logicky sebecký a v biblii sa píše, že Boh miluje každého rovnako...
skúmať Písmo, nie svedkov a reakcie ľudí
94 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:30
Faith
aj ja mám xy známych js, či rodiny rozdelené alebo nie, či mladých alebo starých, ale vieš, že ľudia natárajú sprostosti, tak prečo počúvať ľudí a nie rozum a Boha. Keď už nemáš argumenty, chceš svedkov podkopať tým, že čo ľudia povedali... lenže počas dejín bolo mnoho natárané, takže typ jedna babka povedala...tomu sa veriť nedá. Ľudia sú hriešni, preto ľuďom veriť nemôžme iba JEDINéMU PRAVéMU BOHU. Radšej treba skúmať Písmo...
Panci
93 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:24
Faith
ja nikoho nepresviedčam, som rada, že si šťastný vo svojom náboženstve. Ale súhlasím s učením js.je to logické. Panci už je mi jedno aj tá trojica, ale iné veci mi nesedia...
a keby som bola js, tak čo? vieš mne je jedno, čo hovoria ľudia. Pre mňa je dôležitý jediný pravý Boh a v starom zákone priznáva aj rkc, že trojica spomenutá nie je. A to väčšina, aj čo počúvam telku, čítam literatúru, mnoho kňazov a iných cirkevných hodnostárov ani nevie, či je trojica pravda. Veď vy sami sa podkopávate.
Panci ale no...
92 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:19
Faith
Neohováraj ľudí, ktorých ani nepoznáš. To si hovoríš kresťan, že ohováraš js? oni vôbec takí nie sú! Pre js je najdôležitejšie toto a pripomínajú si to stále: MILUJ BLížNEHO SVOJHO AKO SAMéHO SEBA. A najdôležitejšie pre nich je správať sa tak k nepriateľom. Učia sa zachovávať lásku medzi všetkými ľuďmi. Jasné, že aj medzi js sú vlci v ovčej koži, ale to je všade, tak sa správaj ako kresťan a neodsudzuj ich.Lebo sa píše v Písme: Nesúď, lebo budeš súdený...
pre faith
91 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:16
Panci
pre mna si jasna jehovistka...tvoje nazory a odpovede sa od ich vobec nelisia...
Vyrastal som v rosine, kde bol jedne rodic veriaci...to ale az tak vela neznamenalo...k zivej viere som sa dostal na strednej skole a hladal som a pytal sa co je pravda...
a som presvedceny o tom, ze som ju nasiel...
pre Panci
90 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:13
Faith
Panci a ďalej ako modlitba pokračuje...? Otče náš, ktorý si na nebesiach POSVäŤ SA MENO TVOJE...
Pre Pivonku
89 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:12
Panci
Som chalan a nie baba.
Vidim z tvojej reakcie, ze si hladajuca...a si presvedcena o tom, ze si nasla to prave oprechove u JS. Neberiem ti to, ver comu chces...prave pre takych ako ty je tento clanok. ¨Kto ma usi nech pocuva.¨
Nauka svedkov mozno znie pritazlivo,ale samotni svedkovia sa az tak milo nespravaju k tim, ktori k nim nepatria. Rozbili sa tak mnohe rodiny, pretoze zakazali stretavat sa rodicom s detmi, ktore opustili spolocnost. ALebo je velmi dobre znamy fakt, ze JS sa nezaujimaju o susedov ak nie su svedkovia? To je ten ideal krestanskej lasky, ktoru vycitali v biblii. Priklady z kat a lut cirkvi, ktore si uviedla su iba negativa...su aj taky, ale ja osobne poznam monoho katolikov aj luteranov par, co sa snazia uprimne prezivat svoju vieru a v nasom kostole byvaju omse, kde su stari ludia v mensine...to ze si ty nezazila pekne veci vo svojom kostole, neznamena, ze vsade je to tak...
A skus si precitat niektori z nasledujucich clankov...su to svedectva ludi, ktori boli svedkami
http://www.sekty.sk/search.stm?AA_SL_Session=455cf468bd70aacb4101684b6b375039&x=1729
alebo
http://www.sekty.sk/c_temy.stm?cmd[85]=i-84-c9d755223570773a3ee01558ccda09b6&cmd[93]=d-category........-LIKE-sekty%20a%20nov%E1%20religiozita&als[ALS_TEMA]=Sekty%20a%20nov%E1%20religiozita&als=Svedkovia%20Jehovovi
pre Panci
88 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:12
Faith
Jaj Panci neurážaj ma. Nie som guláš. Smiley Odmalička som vychovávaná s tým, že Boh existuje a nič viac. Tak som sa ho snažila nájsť a dávala som možnosť všetkým cirkvám, osloviť ma s ich vierovyznaním. Učenie cirkví si porovnávam s Bibliou a ďalšími poznatkami, ktoré som za roky štúdie Biblie nadobudla. A žiadne náboženstvo nedáva také logické odpovede ako js, lebo oni to učenie zakladajú na Písme a človek, ktorý je nestranný vidí aj sám tie rozdiely v učení rkc a iných cirkví s Bibliou. A js prinášajú aj ovocie, tak ako som už Pivonke nižšie napísala, že strom poznáš podľa ovocia. Proste ľudia, ktorí vyrastajú bez náboženstva dokážu chápať cirkvi lepšie a nie subjektívne, ale objektívne. A vedia si porovnať tú pravdu. Neviem, Panci, ty si odmalička vychovávaný v tej cirkvi, ktorú teraz obhajuješ?
Pre Faith ohadom Bozieho mena
87 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:01
Panci
Nevyznam sa v nemeckych pamiatkach a tak je mozne, ze s tym Jehovom mas pravdu. Ale si nepochopila pointu. Nie je az tak dolezite akym menom oslovujes Boha. Dolezity je vztah k nemu ako to nikede pisala aj Pivonka sa mi zda a dalsi vam podobni...
Aj samotny Jezis...nenazyval Boha Jehovom ale Otcom. A Ked ucil ucenikov modlit sa, tak ich ucil Otce nas, a nie Jehova nas. A preco ich teda nenutil k pouzivaniu Jehova, ked je to podla vas take dolezite...
pre Pivonku
86 Štvrtok, 26 Marec 2009 22:00
Faith
Nie som si istá, či myslíš toto, teda tento text - Zjavenie 1:7, ak áno, skúsim v krátkosti vysvetliť, ak nie, tak nič.
O Kristovom príchode Biblia hovorí: "Pohľad, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko,a tí, ktorí ho prebodli, a všetky kmene krajiny sa kvôli nemu budú biť v zármutku. "(Zjavenie 1:7) Príchod, o ktorom sa v tomto verši hovorí, sa vzťahuje na budúcu udalosť, keď sa Ježiš objaví, aby odmenil spravodlivých a potrestal ničomných. Ľudia však neuvidia Ježiša doslova. Od chvíle, keď vystúpil do neba, je totiž duchovnou osobou a "prebýva v neprístupnom svetle,... žiadny z ľudí [ho] nevidel, ani nemôže vidieť ". (1. Timotejovi 6:16)
až Kristus zasiahne ako Vykonávateľ Božieho rozsudku, zlí uvidia alebo pochopia, že Boh ich prostredníctvom Ježiša súdi. Budú to vedieť vďaka tomu, že boli vopred varovaní...
Trojica + Duch Svaty
85 Štvrtok, 26 Marec 2009 21:59
Panci
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého...“
[Mt 28; 19]
pre faith
84 Štvrtok, 26 Marec 2009 21:57
Panci
Ak ty nie si svedok, tak potom si kvalitny gulas katolickych poznatkov o svatom pisme a jehovistickeho ucenia...
pre Pivonku
83 Štvrtok, 26 Marec 2009 21:30
Faith
1.to nič, že si za mňa odpovedala, v podstate, aj ja si myslím to, čo si uviedla. Smiley
2. odpoveď na tvoju otázku je dosť obšírna, tak som sa to snažila zhrnúť do menšej časti, aj keď by som o tom mohla písať celé hodiny, lebo tam mnohé texty súvisia s ďalšími.
Ježiš nebol pri premenení sám. Bolo s ním vidieť Mojžiša a Eliáša. Ale neboli prítomní doslova, pretože obaja muži boli už dávno mŕtvi, spali spánkom smrti a čakali na vzkriesenie. Teda bola to symbolika ako väčšina vecí v Písme.
Postavy Mojžiš a Eliáš majú prorocký význam aj v iných súvislostiach. Ako sprostredkovateľ zmluvy Zákona starého bol Mojžiš, Ježiš je prostredník novej zmluvy. Eliáš je akoby predtieň Jána Krstiteľa, Mesiášovho predchodcu.
Bolo predpovedané, že Boh vzbudí proroka podobného Mojžišovi, a tento sľub sa splnil na Kristovi. (5Mo 18:15-19; Sk 3:19-23) Medzi Mojžišom a Ježišom bolo veľa podobností. Napríklad: V čase ich narodenia boli zabité malé deti, aj keď oni sami boli zachovaní nažive; obaja sa štyridsať dní postili; oboch Boh vzbudil, aby tým podporil záujmy pravého uctievania a vykonal oslobodenie; každý z nich dostal od Boha výsadu, aby slúžil ako sprostredkovateľ zmluvy medzi Bohom a jeho ľuďom , a oboch Boh použil, aby oslávili jeho meno.
Tiež bolo predpovedané, že Boh pošle proroka Eliáša, ktorý okrem iných vecí mal obrátiť jednotlivých Izraelitov k pravému pokániu. Keď bol Ježiš na zemi, dielo tohto druhu vykonával Ján Krstiteľ, ktorý tiež slúžil ako predchodca Mesiáša, a tým sa splnil Malachiáš 4:5, 6. K Ježišovmu premeneniu však došlo až po smrti Jána Krstiteľa, takže keď sa v ňom objavil Eliáš, je z toho vidieť, že dielo obnovy pravého uctievania a ospravedlnenie Jehovu ako jediného pravého Boha malo byť spojené s vytvorením Božieho Kráľovstva v rukách Krista.
pre faith
82 Štvrtok, 26 Marec 2009 16:48
pivonka
no prepac mi ten omyl .pisala som tebe lebo som nepostrehla ze panci to pisala tebe a nie mne.mysl;ela som ze ty faith si mi pisala ze som js ,zatial nie som.dost som sa zarazila a odpisala som ti.lenze to bol omyl.
panajana panci
81 Štvrtok, 26 Marec 2009 16:43
pivonka
no teda asi saliem lebo som odpisala ja namisto faith.nepostrehla som panci ,ze si to adresovala faith.takze sa tu chichunam ze som tak srsila pisanim a ....
pre faith
80 Štvrtok, 26 Marec 2009 16:39
pivonka
prepac nevsimla som si pismenko h na konci.nie som jehovistka ani jehovova svedkyna ,teda niesom pokrstena atd. iba si citavam ich strazne veze prebudte sa a svoju luteransku bibliu.a som katolicka ako moji rodicia.ich publikacie dokazu menit srdce a nazory.tym myslim napr. pri citani niektorych knih clovek sa v cloveku meni hierarchia hodnot dokaze sa zlepsit ,milovat viac ludi a mohla by som pisat dost.zaujimave je ze v kostole som nikdy nic konkretne nepochopila.ten system oboznamovania viery u rkc. na intel. vyvoj ludi je chaby.js idu do hlbky .necitala si napr. knizku mlady sa pytaju[prakticke odpovede],pod a bud mojim nasledovnikom a ine?precitaj si prvu a chod medzi skolakmi a rozpravaj sa s nimi ,uvidis ze ta prekvapi aky su duchovne chudobni ale zaroven co dokaze ak im s laskou s recou im samym podobnym vysvetlis iste veci co si citala v knizke.budu sami prekvapeny a niektory precitnu..teda nezabudnu ..po case mozu z toho cerpat. neodpisala si mi .to boli moje otazky, zvedavost.ahoja estedokonca nechodim ani na zhromazdenia ,len si citam ,porovnavam a vidim co dokaze viera tato a co ina .osoba ktora mi objednava tieto cas. tiez js mi stale povie nieco z hromazdeni a dava mi rady vseobecne ale to neznamena ze sa napr. teba nemam nieco spytat.pre mna su vsetci ludia bozie deti ak ziju tak ako boh chce ,ze sa snazia sa cely zivot zo seba odstranovat zle korene aj opakovane [lebo uplne cisty nemozeme byt]je to jedno ze je akej viery ak si cti boha a poslucha ho tak sa ho bat nemusim a tym padom si cti aj mna ,jednoducho k sebe prechovavame lasku a cest.ucenie js dokaze formovat srdce cloveka k dobru ,mna nejake dogmy prilis nezaujimaju.ale ucenie rkc mi nie je na duchovny rast ,z ktoreho mam osoh v zivote resp. ludia zo mna.ale u js duchovne rasties.
pre Faith
79 Štvrtok, 26 Marec 2009 15:50
Panci
Len tazko sa mi veri pri citani tvojich komentarov, ze nie siJehovistka, lebo pouzivas presne ich argumenty. Mas rovnaky styl ako oni.
AK teda tvrdis, ze nie si jehovistka, tak mi povedz ze co si?
pre fait
78 Štvrtok, 26 Marec 2009 15:04
pivonka
ano ,nieco by som chcela vediet , ak je uz nato odpoved .ak este neni ,nevadi lebo moja viera v boha neznamena, ze by ma neuplna odpoved odradila.lebo otazka je: MT 17,3.elias bol vzaty ,ale mojzis zomrel.mrtvy spia ,neuvedomuju si nic.tak potom toto je co? a este nechapem ze ako ze zly ludia nevstanu ,potom ako,im jezis odplati?lebo je pisane :uvidi ho kazde oko aj ti ,ktori ho prebodli.ja to chapem tak ze kazdy vstane ,niekto aby zil niekto aby znovu zomrel resp.pre totalne znicenie.nuz dufam ze som ta nepoplietla .ahoj ,ak vies a chces odpis.
pre Pivonku
77 Štvrtok, 26 Marec 2009 00:05
Faith
ak by si náhodou chcela ešte niečo vedieť, napíš Open-mouthed smiley
som rada, že to, čo píšem nevychádza nazmar, ale že sa niekto nad tým aj zamýšľa. Teda nič, čo obhajuje jediného pravého Boha nevychádza nazmar.
sorry chcela som poďakovať Pivonke Smiley
76 Streda, 25 Marec 2009 23:53
Faith
Smiley
Surprised smiley)
75 Streda, 25 Marec 2009 23:50
Faith
Panci, ďakujem. Veru nechcem nikoho presviedčať, ani sa hádať. Len proste, každý máme svoje argumenty a dúfam, že sa nikto nehnevá, že tu toľko vypisujem.
pre Panci
74 Streda, 25 Marec 2009 23:48
Faith
Panci rada si prečítam tvoju prácu. Potom, ak môžem, sa vyjadrím. Neboj sa, nečítam len literatúru Jehovových svedkov. Vôbec nie. Ešte raz ti píšem, že študujem náboženstvá, preklady Biblií, preklad z pôvodných textov a tak. Používam k tomu aj mnoho dostupných informácií, či historických, vedeckých, náboženských, preklady z gréčtiny, hebrejčiny... a Jehovovi svedkovia, nepíšu knihy o svojom učení, ale len to, čo je v Biblii.
A to, že Otec a Syn sú jedno...áno, je to uvedené, ale nezabúdaj, že Ježiš aj svojim učeníkom povedal, aby boli jedno, aj jeho nasledovníci, aby boli jedno. Ale to neznamená, že majú byť jedna osoba. Majú byť jedno iba v myslení. Veď ako by to bolo, keby mali byť všetci učeníci jedno telo Smiley
PRE FAIT
73 Streda, 25 Marec 2009 23:45
PIVONKA
TVOJ PRISPEVOK JE CISTY A ZROZUMITELNY.SOM RADA ZE SA VYSVETLUJE TAKYMTO SPOSOBOM ,LEBO AJ JEZIS VYSVETLOVAL TAK, ZE MU NEVEDELI NAMIETAT,AJ KED POVEDAL NIECO S CIM NAJPRV NESUHLASILI.A CO SA TYKA MIEN KTO TVOJ PRISPEVOK PRECITA A MA ROZUM POCHOPI ,A AJ TO ZE TO NEPRIKAZUJES NEHADAS SA .MIMOCHODOM JEZIS POVEDAL ZE BUDE VELA TYCH ,KTORY JEHO HLAS BUDU POCUT.TENTORAZ TEN JEHO HLAS JE POCUT AJ Z TEBA.UVAZOVALA SI NIEKEDY O TOM ZE AJ NAPR. NA NETE SA MOZE STAT ZE PO SPRAVNOM VYKLADE SA NIEKTO ROZHODNE KONAT SPRAVNE?MNOHI PISU ,ROZPRAVAJU A JA VIEM ZE JE ICH PREDSA DOST ,KTORYM TO POSLUZI.SAM BOH HOVORI ZE NAS VYUCUJE NA NAS UZITOK.VSETKY JEHO VYROKY A PRIKAZANIA SU NAM NA NAS VLASTNY UZITOK.TAKZE ...
pre Panci
72 Streda, 25 Marec 2009 23:38
Faith
Ján 8:28 - netrhaj to z kontextu. Prečítaj si ďalej, že napísal aj to, že nerobí nič sám od seba, ale práve tak, ako ho naučil Otec. A že robí vždy, čo sa páči Bohu. Potom nechápem. To hovoril o sebe? akože sa páči sám sebe?
2. ja som - to nemyslel ako meno, ktoré je uvedené v niektorých prekladoch významu Božieho mena. Prečítaj si to pozorne. Zober do úvahy aj iné preklady Biblií, aj tie pôvodné a pôvodný význam vety - "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec... - tým chcel označiť , že to je on - ...že Ja Som (to)... musíš uvažovať širokospektrálne a nie tak úzkoprofilovo. Nepozeraj na jeden preklad
Meno JHVH
71 Streda, 25 Marec 2009 23:22
Faith
1.Pozri nemôžeš poprieť, že keď sa vrátime do dejín nie tak ďaleko, aj preklady Biblií, ktoré sa používali bežne v kostole obsahovali meno Jahve, Jehova alebo podobne, aspoň párkrát v Biblii. Mám tie preklady doma. Meno Jehova je dnes uprednostňované, tak ako meno Ježiš. K tomu sa vrátim neskôr. Choď do Nemecka - Bordesholmu a prečítaj si na kláštore IEHOVAE, na nemeckej minci z roku 1635 Iehova, nad bránou kostola vo Fehmarne, Nemecko . Jehovah, napr. na náhrobnom kameni z roku 1845 v Harmannschlagu, Dolné Rakúsko, Franz Schubert hudbu skomponoval k lyrickej básni Johanna Ladislava Pyrkera nazvanej "Všemohúcnosť", kde sa meno Jehova vyskytuje 2krát. v 17.storočí švédsky kráľ Gustáv Adolf II. mal na golieri brnenia veľkými písmenami JEHOVA. Ešte veľa príkladov by som ti vedela uviesť z histórie. Teda tvar JEHOVA je po stáročia medzinárodne uznávaný spôsob výslovnosti Božieho mena. Ľudia, ktorí ho počujú, hneď vedia o kom sa hovorí. Predstav si, že by o tebe niekto hovoril pane. Asi by nikto nevedel, že si to ty. Tak isto Boh sa musí odlišovať od všetkých pohanských bohom tým, že má meno, lebo keď povieš boh, nevieš o akého ide. Mnoho ľudí má rôznych bohov.
2.Meno Ježiš sa kedysi tiež tak nevyslovovalo. Malo podobu Jesua, alebo Jehosua, ale nie Ježiš. Keď bola písaná správa o jeho živote v gréčtine, inšpirovaní pisatelia sa nesnažili zachovať túto pôvodnú hebrejskú výslovnosť.Dnes sa vyjadruje odlišne podľa jazyka čitateľa Biblie. Napríklad v španielčine Jesus, číta sa Chésus, Taliani Gesú, číta sa Džezú... Mali by sme preto vymazať Ježišovo meno z Biblie? nie, lebo je to prejavom úcty k Ježišovi, že používame jeho meno. Aké by to bolo, keby sa jeho meno nahradilo slovami ako Učiteľ, alebo Spasiteľ...? To isté platí o všetkých menách v Biblii, tak prečo práve Božie meno by sme mali vymazať, keď ani výslovnosť iných mien nevieme úplne presne?
pre Panci
70 Streda, 25 Marec 2009 22:55
Faith
S tým kresťanom som uviedla len jeden argument, ak chceš napíšem ti ich viac
Pre Pivonku aj ostatných
69 Streda, 25 Marec 2009 22:53
Faith
Cítiť z teba, že si úprimný človek. A iba takí, ktorí úprimne hľadajú Boha, ho aj nájdu. Úplne súhlasím, s tým, čo si napísala! KAŽDÝ STROM POZNAŤ PODĽA OVOCIA!Prečítajte si všetci prosím Matúša 7:17-20 alebo to tu napíšem: "Tak tedy každý dobrý strom nesie dobré ovocie, a zlý strom nesie zlé ovocie. Dobrý strom nemôže niesť zlé ovocie ani zlý strom niesť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich tedy po ich ovocí poznáte." (preložené z pôvodných jazykov, Svätá Biblia čiže Svätá písmo Starého i Nového zákona, Praha 1964)
Tak si premyslite v hlave aké ovocie prinieslo počas dejín to vaše náboženstvo. Ale úprimne sa zamyslite.
Panci - Strážna veža
68 Streda, 25 Marec 2009 22:34
Faith
Panci nepísala som, že patrím k Jehovovým svedkom. Písala som, že študujem náboženstvá, preklady Biblií... Mimochodom mám výtlačky Strážnej veže od prvého vydania. Panci a ty si držal v ruke prvé výtlačky Strážnej veže?Čítal si ich?
pre panci
67 Streda, 25 Marec 2009 22:31
pivonka
neda sa mi to stiahnut.ale jezis hovoril ze otec je vacsi ako on,ze stale poslucha boha... a ku komu sa modlil?kazdy ma argumenty k js ale pytam sa su pijani zradcovia ,ludia divoky,smely do akehokolvek zla, miluju peniaze, ublizia co len slovom inym,?nie nerobia to .takze v porovnani s inymi cirkvamiziju takym sposobom zivota ako boh ziada.teda sa pytam aj kedsa mozno v niecom pomylili ,nikdy neustupili od cestnosti pokory .....zostavaju mierni .co mam z toho ked pocuvam rkc a pritom sa somnou nebavia len preto ze mam inu narodnost ci rasu.nezalezi viac na pochopeni trojice ci co,ale viac zalezi na tom co so mnou to ci ine ucenie poznatok robi,. ci je to spravanie a zivotne nazory take ,ze mam ciste svedomie.na predpovede o konci neviem co povedat ,nikdy som take necitala.nezaujima ma ci sa pomylili ak ich ucenie dokaze zo zleho cloveka urobit dobreho ,tak sa k nim priklanam.mne zalezi na tom ze co mi vlastne da spolocenstvo ludi ,pokoj alebo starosti .ak je s nimi pokoj a cistota duse ,mier cudnost...tak oni su moji favoriti co ma potom ze su js ,ktorych viera sa sustavne prebera.preco by mala byt ina viera presnejsia ak katolici knazi podporili vojnu su korupcni a hovoria ze bozie cesty su nevyspytatelne.ich nauka co robi s ludmi?ved do kostola chodia uz len babky.js su uceni od malicka ze vsetci pochadzame z adama slovaci madari americania cernosi cigani... pretoaj maju vsetky rasy vo viere .kde najdes u luteranov cigana?vies mne nezalezi na obale darceku ale to co je v nom a co mi to sposobi.zelam ti aby si nasiel to co hladas teda pravdu.ta ta oslobodi ,ako aj kazdeho.ty si katolik?aaaaahooj.
FAith a Viere a Pivonke
66 Streda, 25 Marec 2009 21:32
Panci
Svetová rada cirkví sa zhodla na tom, že: „náuka o Trojjedinom Bohu je jedna zo základných právd, ktoré je potrebné prijať, aby si niektorá cirkev mohla hovoriť kresťanská.“
Viere
65 Streda, 25 Marec 2009 21:30
Panci
Je pravda, ze svedkovia poznaju bibliu ako nikto iny. Bohuzial poznaju len svoj preklad, je ucelovo pozmeneni...toto potvrdili viaceri odbornici na grectinu a biblicke jazyky.
Dalsi omyl, ktoreho sa dopustaju je, ze beru pismo doslovne. A to sa neda, pretoze v takom pripade nachadzame v biblii protirecenia, co ukazuje, ze predsa len existuje v biblii aj nejaky ukryty zmysel, nejake tajomstvo, nieco univerzalne ukryvajuce sa v tych napisanych slovach.
Bohuzial svedkovia na jednej strane tvrdia, ze v biblii musi byt vsetko jasne a priamociaro napisane, ze tam ziadny hlbsi zmysel byt nemoze a na druhej strane z nej vyratali presne roky, ze kedy ma byt koniec sveta a ze ako bude koniec sveta vyzerat.
Ak to tak prisne budeme brat, tak potom sa mozme dopracovat k tomu, ze uverite, ze na konci sveta sa zmenime na capov a ovce...
Pivonke
64 Streda, 25 Marec 2009 21:24
Panci
To, ci je Jezis Boh, alebo len nejaka stvorena bytost ma dalekosiahle dosledky v mnohych oblastiach. AJ tebe radim, rpecitaj si tu moju pracu. Neda mi vsak zareagovat na jednu vec. Vy vsetci tu rozpravate o stvorenom Jezisovi. Ale ako ste k tomu dosli? Ved aj v knihe od Jehovistov - Poznanie, ktore vedie k vecnemu zivotu (co je taka ich vieroucna zbierka) sa pise, ze Jezis je ¨jednosplodeny¨. Nie ¨jednostvoreny¨. Takze preco tu ropravate o nejakom stvoreni?
List Hebrejom 5;5 Tak ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa sTal veľkňazom, ale ten, ktorý mu povedal: "Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil,"
Trojica pre Faith
63 Streda, 25 Marec 2009 21:00
Panci
Co sa tyka trojice, tak to je na dlho...ano jehovisti o tom maju jednu celu knihu, kde prekrucaju rozne informacie a snazia sa vyvratit trojicu. Len tak na po mimo: The encyclopedia americana je encyklopedia, ktora vznikla, aby mapovala Ameriku z roznych oblasti. Takze neviem preco sa vyjadruje o prvotnych krestanoch a predpokladam ze je to potom s vedeckou vahou jej tvrdeni rovnake ako s Wikipediou - ziadny seriozny vedec ju neuznava.
Co sa tyka trojice, tak si pozri kapitolu v mojej praci v sekcii na stiahnutie a precitaj si lepsie venajelium podla Jana. A skus vziat nejaku verziu, ktoru neupravili svedkovia...
Jn10;30 ¨Ja a Otec sme jedno.¨
2.3.1 pre Faith
62 Streda, 25 Marec 2009 20:43
Panci
To vyjadrenie, ze nikde v biblii nenajdeme pojem Jehova sa tyka priamo toho pojmu ¨Jehova¨ a nie vyrazu ¨JHVH¨. NEsnaz sa v tomto zavadzat. Samozrejme ze pojem ¨JHVH¨ sa nachadza v Biblii a hlavne v starom zakone. Avsak odbornici na bibliu a hebrejcinu sa zhoduju v tom, ze to nemohlo byt vyslovovane Jehova, ako k tomu dospeli jehovisti. Je to kvoli tomu, ze zidia nepouzivaju v hebrejcine samohlasky, tie sa tam pridali az v roku 70. po Kristovi ak sa nemylim. A za dalsie, zidia z ucty k boziemu menu ho necitali ako Jahve, ale namiesto neho hovorili Elohim (Elohenu v hebr.) alebo Adonai.
Problem je s tym, ze jehovisit tvrdia, ze uctievanie Boha pod tymto menom je nevyhnutne ku spase. No ale ved samotni zidia ho takto neoslovovali a oni boli pritom vyvoleni Bozi narod. Preco ich Boh cez prorokov neopravil ak sa naozaj mozeme spasit len tym, ze ho budeme oslovovat ¨Jehova¨ ako tvrdia svedkovia?
Mimochodom ¨JHVH¨ znamena ¨Ja som, ktory som¨.
A Ako si potom vysvetlime to, ze Jezis sam sa nazyva tymto menom v Janovom evanjeliu?
Jn8;28 Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec.
Teda Jezis na seba sameho pouziva oznacenie ¨JHVH¨. Co okrem ineho hovori aj v prospech Svatej Trojice.
2.3 pre Faith
61 Streda, 25 Marec 2009 20:30
Panci
Mas pravdu v tom, ze slovo krestan znamena nasledovat Krista. Ale nie je jedno akeho Krista nasledujes. Mozes sa nazyvat Krestanom, ak uznavas Krista ako Boha, druhu Bozsku osobu trojjedineho Boha. Pretoze ak by sme pojem krestan pouzivali podla tvojich pravidiel, tak to by sme museli krestanmi nazyvat aj prislusnikov Islamu...
2.1 pre Faith
60 Streda, 25 Marec 2009 20:25
Panci
Ak by si sa niekedy dostala k starsim vydaniam Straznej veze, objavila by si tam, ze vas cteny zakladatel pan Russel a este dalsi traja prezidenti spolocnosti po nom predpovedali presne roky kedy ma prist koniec sveta...
Su svedectva tisicov ludi, ktori tomu uverili, dali sa k svedkom a nic sa nestalo...oni sklamani a podvedeni potom opustili organizaciu...ta potom neskor zmenila svoje oficialne dejiny...a aj ucenie ohladom konca sveta...zostali ste pritom, ze to bude vtedy, ked sa obratia vsetci zidia...
Pre Niky
59 Streda, 25 Marec 2009 20:18
Panci
mila Niky, nikto tu neutoci na svedkov (teda ja rozhodne nie)..nesudim nikoho z nich...moj clanok je o nauke uceni svedkov...a teda nerozumiem, preco si to niektori vysvetlujete ako utok na jednotlivcov v tejto sekte?
Vsetkym
58 Streda, 25 Marec 2009 20:15
Panci
Chcel by som sa podakovat vsetkym, ktory prispievaju do komentarov k tomuto clanku...zvlast tym, ktori maju konstruktivne prispevky...tesi ma, ze tu s Jehovistami nepisem len ja, ale, ze sa pridavaju aj ludia, ktori maju konkretnu skusenost...
Zaroven by som chcel dat do pozornosti vsetkym, ze v sekcii na stiahnutie pribudla moja seminarna praca Komparacia nauky novych nabozenskych spolocnosti s krestanstvom, ktora je rozsirenim tohto clanku ktory je tu. Pribudli argumenty poukazujuce na nespravnost nauky jehovistov...
Posnazim sa, aby sa v dohladnom case objavila vo forme, kde ju bude mozne aj komentovat...
Biblia je celok
57 Pondelok, 23 Marec 2009 23:46
Faith
To nie len vytrhnúť texty s kontextu, ale treba brať Bibliu, Božie inšpirované Slovo ako krásny harmonický celok, kde treba skúmať všetky použité slová. Treba brať do úvahy aj tú najmenšiu zmienku a preklad. V Biblii sa o trojici nehovorí, keby sme mali trojicu uctievať, tak by to tam bolo asi jasne uvedené ako iné veci. Smutné je, že veľa cirkví si vytrhne z Biblie len to, čo komu pasuje, ale neberú ju ako jednu krásnu a výnimočnú knihu od Boha. Musíme brať do úvahy celučkú Bibliu, čo a kde hovorí, nie iba niektoré texty, ktoré sa nám hodia do nejakej náuky. Crying face
Prepáčte, že tu toľko vypisujem, ale hnevá ma, keď krivdíte Bohu. Nadávajte na mňa, nadávajte na koho chcete, ale na Boha nie, lebo nás stvoril a niektorými náukami ho veľmi ľudia hania, hlavne trojicou a to sa mi nepáči.Je len JEDEN jediný ako to potvrdzuje kopec textov v Biblii, (ak chcete, ja vám tie texty napíšem a obhájim) a žiadny traja v jednom. Ľudia skúste si preštudovať Bibliu a neverte ľuďom, čo kto na koho natára, lebo ľudia sú hriešni. Verte Bohu, nášmu nebeskému Otcovi. Veď všetci sa modlíme o to isté... Posväť sa MENO tvoje, príď kráľovstvo tvoje...nikdy vás nezaujímalo o čo sa vlastne modlíte?o aké kráľovstvo, o akú vôľu v nebi, aby bola aj na zemi...?tak sa zamyslite. Majme viac lásky medzi sebou, ako to chcel Ježiš, lebo keď budeme jeden na druhého nadávať, tým nedokážeme, že sme kresťania,práve naopak...
Svätý duch
56 Pondelok, 23 Marec 2009 23:31
Faith
Boh používa svojho ducha, aby osvietil tých, ktorí mu slúžia žalm 143:10
Keď bolo Mojžišovi určených 70 schopných mužov, aby mu pomáhali, Boh mu povedal, že odníme niečo z ducha, ktorý je na ňom a položí ho na nich 4.Mojžišova 11:17
Skutky 2:1-4 ...všetci boli naplnení svätým duchom... To akože boli naplnení osobou? Absurdné!!! Raz sa v Biblii sv.duch objavil ako holubica, inde ako ohnivé jazyky, ale NIKDY nie ako osoba. A texty zosobňujúce sv.ducha sú len personifikáciou. V Biblii nie je ničím neobvyklým, že sa veci personifikujú. Napr.o múdrosti sa hovorí, že má deti Luk.7:35, hriech a smrť sa nazývajú kráľmi.Rimanom 5:14,21
1.Jána 5:6-8 hovorí, že duch, ale aj "voda a krv"sú "svedkovia" ,ale voda a krv nie sú osoby, tak prečo sv.duch?
2.Korinť.6:6 tam je sv.duch zahrnutý medzi množstvo vlastností. Keby bol osobou, bolo by to dosť neobvyklé Smiley
V matúšovi 28:19 je zmienka o mene...sv.ducha, ale slovo meno neznamená vždy osobné meno - ani v gréčtine, ani v slovenčine. Keď povieme "v mene zákona" neodvolávame sa na osobu, ale to, čo zákon znamená, jeho autoritu.
v Katolíckom slovníku (angl.), mala som česť čítať: "Vcelku možno povedať, že Nový zákon, tak ako Starý hovorí o duchu ako o božskej energii alebo moci."
Pivonka nejak tak ako si napisala
55 Pondelok, 23 Marec 2009 23:29
Faith
Ježiš je Bohom stvorený ako som už nižšie uviedla pár argumentov (je ich viac, ale nechcelo sa mi písať, ak má niekto otázky, odpíšem). Je nadradený ostatným anjelom, ale podriadený Bohu 1.Korinťanom 11:3, kde sa píše, že hlavou Krista je Boh. Avšak zohráva významnú úlohu v Božom kráľovstve a tiež v živote ľudí. Je prinajmenšom dokonalým príkladom ako by sa mal človek správať. Nikdy o sebe netvrdil, že je Boh, všetku slávu a česť skladal Bohu. A čo sa týka svätého ducha...
pozrite vyššie
Je to ťažké...
54 Pondelok, 23 Marec 2009 12:13
Vieri
Ak sa niekto narodí do nejakej cirkvi a odmalička je učený v čo má veriť, je pre človeka ťažšie dať možnosť aj iným náboženstvám, pretože stále prihliada na to svoje. My ľudia, ktorí sme vyrastali bez náboženstva, možno len s tým, že Boh existuje, nič viac, pre nás je ľahšie dať priestor mnohým náboženstvám. Chceme sa priblížiť k Bohu a hľadáme pravdu v každej cirkvi, ktorú poznáme, ale existuje len jedna pravda, ktorá je v Biblii, Božom Slove a snažíme sa nájsť cirkev, ktorá najlepšie obháji svoje učenie. Ľudia nadávajú na Svedkov, ale oni nikdy nevravia svoje názory. Vždy čerpajú veci z Biblie. Hľadajú tam rady, poučenia, celý ich život je riadený Bibliou a Bohom. A keď nadávate na Svedkov vždy sa pousmejem, pretože u Matúša 24:9 sa píše, že praví kresťania, nasledovníci Krista budú prenasledovaní a budú ich nenávidieť...takže asi sú Svedkovia praví, keď ich ľudia odjakživa nenávidia... Smiley with tonque out
pravda
53 Sobota, 21 Marec 2009 16:52
pivonka
ano otec je vacsi ako jezis .jezis mal v sebe ducha otca Boha ,to preto niekedy hovoril ,ze kto vidi mna vidi otca .bozia cast bola v nom ,lebo on je castou boha .mam pravdu?ved ku komu sa modlil ked vskriesil lazara?on je bozskeho charakteru ,nie ako anjel ale je absolutna sucast bohu aj ked bol stvoreny ,a ma zaciatok.jednoducho otec akoby neni bez jezisa ,a naopak.a duch patri tiez k nim .no a teraz zacinam chapat ako vznikla udajna trojica.ale nie su jedno ako sa to uci.
Trojica - dobré argumenty!
52 Piatok, 20 Marec 2009 23:53
Faith
Trojica nie je kresťanská. bola zavedená v 13.storočí NEKRESŤANOM Konštantínom. Pokrstiť sa dal až na smrteľnej posteli. o Trojici je známe v každej encyklopédii, v archeologických nálezoch a aj v samotnej Biblii, že je pohanská, pretože raní kresťania trojicu nevyučovali.
trinitárstvo bolo odklonom od raného kresťanstva - The encyclopedia americana
Potvrdzuje to x textov v Biblii, je to logické.
Napr. Ježiš povedal, že Otec je väčší ako Syn, keď bol na zemi, povedal, že nekoná svoju vôľu, ale vôľu svojho Otca, ktorý je v nebesiach Ján 6:38, Ján 14:23,24
Keď bol Ježiš pokrstený hlas z neba povedal: Toto je môj Syn milovaný... Kto to povedal, keď Ježiš je Boh?
Ježiš má začiatok, bol stvorený - prvorodený!!! Kolosanom 1:15, 16 a logicky keď je niekto prvorodený, musí byť stvorený, narodený... takže má začiatok
Ježiš prosil Boha, aby ho oslávil vedľa seba slávou po Božej pravici, slávou, ktorú mal vedľa Boha ešte skôr ako bol svet Ján 17:4,5
1.korinťanom 8:6 my máme iba JEDNéHO Boha otca, z ktorého je všetko...
keď je niekto jediný tak je jeden žiadny troj, päť desať alebo koľkojediný???
Matúš 4:1 Ježiš bol pokúšaný
ale v inom texte sa píše, že Boha nemožno pokúšať...jakub 1:13
to je len málo argumentov. Musela by som tu napísať celú knihu, ak by som chcela písať všetko proti trojici
JHVH
51 Piatok, 20 Marec 2009 23:25
Faith
Božie meno bolo jednoducho vymazané časom z Biblie a to je nefér voči Bohu. Dal si to meno sám a chcel, aby ho ľudia používali. Aj hlúpa rybička v akváriu má koľkokrát meno. Prečo zrovna Boh nie???
To je až na takej nízkej úrovni, aby si ľudia dovolili mu meno vymazať z Jeho Písma? Je to potupné! Boh alebo Pán je iba oslovenie. akoby vám niekto povedal slečna, alebo pane. Môžete mať s niekým takým potom hlbší vzťah, keď by ste ho oslovovali nie meno, ale len titulmi?
2.3.1
50 Piatok, 20 Marec 2009 23:20
Faith
Po ďalšie málo čítaš Bibliu! Skús si ju preštudovať sám bez toho, že by si bol strannícky a prídeš na veľa zaujímavostí!
Skutky 2:21 hovoria, že každý, kto bude vzývať Božie MENO, bude spasený. Píše sa to aj v iných textoch, niekoľkokrát v Biblii, takže majú pravdu s tým vzývaním božieho mena
JHVH
49 Piatok, 20 Marec 2009 23:11
Faith
Mám doma xy Biblií, takže ma nikto nepresvedčí, že JHVH nebolo používané aj v bibliách, ktoré používali katolíci, či iná cirkev.
Študujem náboženstvá a hlavne preklady Biblií, rozdiely a tak,teda viem, čo píšem
2.3.1 JHVH
48 Piatok, 20 Marec 2009 23:08
Faith
INAK keby podaktorí študovali dejiny a archeológiu, tak prosím pekne v pôvodnom preklade Biblie je meno JHVH použité okolo 7000-krát To je asi fakt omyl, keď ho tam pôvodne zapísali toľkokrát. Open-mouthed smiley
Hebrejský tetragramaton JHVH označoval Božie meno - v preklade: Stanem sa čímkoľvek chcem a to JHVH alebo JHS pokiaľ viem, býval zapísaný aj v starších prekladoch Biblie, ktoré sa používali aj v kostoloch a tiež je to na obrazoch
tiež na Hrobke pápeža Klementa XIII. v bazilike sv. Petra vo Vatikáne na čele anjela
Mince z roku 1661 razené v Nemecku majú hebrejsky JHVH
V Katolíckej bazilike Fourviére v Lyone, Francúzsko
Bourgeská katedrála, Francúzsko
Katedrála sv.Marka v Benátkach...
ešte je toho veľa ako dôkaz Božieho mena, ale už sa mi nechce písať
Takže to je prvý TVOJ OMYL!
TAK NEPÍŠ BLUDY LáSKAVO!
2.3 kto je kresťan
47 Piatok, 20 Marec 2009 23:06
Faith
Po ďalšie slovo kresťan znamená v preklade nasledovník Ježiša Krista a ich učenie spočíva v nasledovaní Ježiša Krista napr. Matúš 28:19: Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov...
To je iba jedna vec v čom nasledujú Ježiša Krista, takže sa právom volajú kresťania
Ak chcete ešte vedieť v čom nasledujú Ježiša Krista napíšem vám
2.1
46 Piatok, 20 Marec 2009 22:58
Faith
Po prvé Svedkovia tvrdia, že o konci tohto systému nevie nikto, ani Syn, ani anjeli, iba Boh, tak ako je to v Biblii Matúš 24:36
Takže koniec sveta nemohli tým pádom predpovedať!
Ach jáááááj!vy ľudia natárate
pre tych ktory deost stym prehanaju,,
45 Piatok, 20 Marec 2009 10:22
niky
boli by ste laskavy prestat takto sa vyjadrovat o Jehovovych svetkov,,, pretoze oni tiez su ludia z dobrym srdeckom,, nesudte ludi ktorych velmy nepoznate a ani ich konanie,, jeden kto moze sudit je len boch,, kazdy z nas ma svojho boha a aj toho uctevate,, bolo by od vas pekne keby ste takto nehovorili o JHvH svetkov,, nikde nieje povedane ze aby ste si nepovedali svoj nazor ale niektory tu uz aj prehanaju ,, a nieje to od vas pekne,, niesom ziadna sudkyna alebo neviem co ale hadam ze budete to brat do uvahy,,

dakujem


Smiley
viera
44 Štvrtok, 19 Marec 2009 23:30
kiki
podla mna je krestan ten co ma bozie normy v srdci a zije podla nich .boh sam povedal ze nam da svoje zakony do nasich srdc .takze nikto sa neospravedlni tym ze je rk ,js ,alebo luteran.a nikto stym ze ci oslavuje narodky alebo nie .a nie tym ze sa niekto pisi poznatkami z biblie ,lebo su ludia ktori ju nikdy necitali a su lepsiako ti ktory sa ustavicne v nej smatraju na svoju vlastnu spokojnost...ale v zivote su len taki isti [so zlymi vlastnostami] ako aj iny ,ktori sa nechvalia so svojou vierou zakazujucou to a ono a naopak dovolujucou to a ono.kazdy vie ze zle je zle a nema to robit a ked tak kona ,je to jeho slabost a odplata pride na kazdeho.niektori si svoje nabozenstvo udrzuju nasilu , lebo tazko potlacaju svoje zlo alebo hlupu nevedomost zatial co inym dobro ide zo srdca a bez akehokolvek natlaku .citat bozie slovo je potrebne ale pozor nech si nikto nemysli ze tym sa zachrani ak svoju vieru dokazuje bohu iba citanim ci navstevou kostola alebo zhromazdeni...viera je to ze ako zijeme ci podla bozich noriem alebo nie .mam pocit ze iste nabozenstva sa vyvysuju nad inymi .opakujem ,nie je potrebne nabozenstvo ale treba zit podla zasad boha.mne osobne su niektory ludia smiesni ktori sa skryvaju za svoje nabozenstva maju strach sa stykat s inym .aj v nabozenstvach je to tak ako v zivote ,bohatsi taha k bohatsiemu a hanbi sa kamaratit sa s chudobnym rovnakeho nabozenstva. to znamena zbabelstvo . uz neverim ziadnemu nabozenstvu.
kto je teda kresťan?
43 Štvrtok, 19 Marec 2009 21:24
no kto? predsa ja, ne? teda kresťan
Svedkovia jehovovi, vas zalozil isty pan Russell v 19.storoci v USA, preto asi tazko ste nejaka krestanska cirkev. Nas, rimskokatolicku cirkev zalozil sam Jezis Kristus, Bozi Syn, preto my sme krestania. vy ste sekta. porozmyslajte o tom, kto je od koho. my sme od Jezisa Krista, Bozieho Syna, Boha, a vy od nejakeho cloveka, pana Russela z USA. dakujem za pozornost.
zartik
42 Streda, 11 Marec 2009 21:50
andy
zachrana pre vsetkych?aj pre velkych hriesnikov ,co maju na svedomi zlo a krv,tak si to myslel?to by znamenalo :jedzme pime [vrazdime podvadzajme smilnime...] ved aj tak zomreme.pointa je v tom ze kazdy si zodpovie pred bohom za svoj zivot.vskriesenie bude. ale ty si to myslel ako zart tu vesmirnu lod s tym cudakom.
Astar Seran
41 Streda, 11 Marec 2009 15:15
Boro
Aj tak nas vsetkych zachrani Astar Seran na vesmirnej lodi, tak co... Smiley
viera
40 Utorok, 24 Február 2009 14:31
renata
oni vedia poriadne cloveka oblbnut tazko sa clovek dostane z tej sekty von mam stzm urcite skusenosti.nehovorim maju velmi pekne knihy a casopisi ale cloveku nestoji zato aby sa snim zaplietol
Pripájam sa ...
39 Nedeľa, 22 Február 2009 11:14
Umelecc
Prezerám príspevky a citáty za aj proti. Veľa argumentov o ktorých sa priznám, že občas len tuším. Neviem čo povedal boh a ako to je napísané v knihe zjavení, či dokonca je to tam napísané.Viem ale ako sa žije s človekom, ktorý prepadne k tejto pravde a to tu nikto z Vás asi nemá. Vôbec ma nezaujíma, kto v čo verí a ako sa modlí, ale keď to prerastie hranice rodiny až potom skutočne zistíte čo to je a o čom to je. Doprial by som každému z Vás pohľad do rodiny, kde jeden z partnerov záhadne zmúdrie a zrazu začne vyznávať úplne iné hodnoty ako predtým. Mám z tejto témy bohaté skúsenosti za posledných 20 rokov, tak som úplne v obraze a viem čo píšem a môžete mi veriť, ako sa strašne teším ak ma osloví nieaký Svedok Jehovov.... Baring teeth smiley
Na záver len toľko. Neriešte podrobnosti a detaily typu čo kto povedal a ako sa to vysvetľuje - lebo Vám uniká podstata veci. Ako sa napríklad správajú k nečlenom, ako nás odsudzujú, vysmievajú. A ak sa s nimi stretnete, tak sa nenechajte vtiahnuť do rozhovoru o biblii a bohu - v tom sú ozaj majstri. Pýtajte sa že koľko majú členov, kde majú skutočné sídlo u nás, kto je vo vedení, odkiaľ berú peniaze na prevádzku časopisy, koľko dostávajú od štátu. Či zverejňujú aj výročné správy o finančnom hospodárení a je tak určite viac otázko, na ktoré ani najmúdrejší z nich nepochopiteľne nevedia zrazu odpoveď...
Sorry, som sa nechal uniesť a trošku rozkecal.
Bojovníci na oboch stranách barikády nechcel som vyvolať diskusiu, len skromne prispieť do tohoto fóra, v ktorom sa tuším nerieši príčina ale dôsledky. Veľký pardon ak sa mýlim ...
XXX
38 Piatok, 13 Február 2009 18:54
mizy
no ano...su aj ludia ktory ziju tak akoby nemali a pritom o sebe hovoria ze to ich zivot je podla Biblie....ale to tak nie je...tu kde ja zijem...aj poznam takych ludi osobne s ktorymi ste sa Vy stretli...a vôbec sa na Vas nehnevam...pretoze je to vas nazor...kazdy vidi veci na tomto svete inak...a odpoved na Vasu otazku:moje srdce citim mat take velke ake ma byt...a si myslim ze Boh to vie, vidí...a ze srdce inym nez js je horsie, to som nepovedal!a vôbec ma v tom co ste pisali nic nesklamalo ved som ako uz spomenula, je to Vas vlastny nazor.. dovi xxx Smiley
evik
37 Piatok, 06 Február 2009 18:41
anett
preco neostanes tu a preco nemozes podavat komentare aby si to mohli precitat aj iny ,nevedomi a snad ich to moze usmernit..... ved internet nie je len zly ,tu sa najdu aj spoliehave info.pis,aj to je forma rozdavania a ucenia poznatkov o bohu. staci len tyzdenne viac krat trosku prejst na strankach a spravnym komentarom zatarasit tie nespravne ,a este si ich niekto moze aj po mesiaci citat a urobit na zaklade pochopenia spravny krok.vies hned sa nemusi vrhat do nabozenstva,ved mnohi su si zakonom skrze zachovavani bozich noriem ,bez toho aby patrili do nejakeho nabozenstva.koniec koncov ,ludia sa aj tak prebudzaju,lebo tento svet je uz pomateny .myslim tym ze nikto ked sa narodi nevyjde z tela matky uz chlpaty a nevie chodit ,jest s priborom ,musi rast ucit sa a popri tom vela raz padne....nuz nie tak zhurta evik . a nenapisem ti naschval na email ,lebo co ma byt zjavene tak to nema byt tajene zdraaavim .
???
36 Piatok, 06 Február 2009 01:18
evik
Citam tu same zvlastne veci,je zaujimave,ako dokazete trepat hluposti o svedkoch.Ale to zrejme patri k vazmu zivotu.Miesto toho,aby ste lepsie spoznali Bibliu a snazili sa zit podla nej.Je lepsie ohovarat ako konat.Zrejme vas skrie,ze vo vasom nabozenstve nie je ziadny poriadok,takze tam mate pekny chaos.Ozaj co moze byt lepsie ako sa ucit byt laskavy a konat v sulade s tym.Snazit sa nebyt sebeckym,cize prejavovat zaujem aj o inych ludi.Nezda sa vam,ze v tomto prevratenom svete,si kazdy robi co chce?A tak si kladiem otazku,naco su vlastne dobre nabozenstva,aku ulohu vlastne zohravaju?Co je ich cielom?Pytam sa preto,lebo aj napriek tomu,ze vidim,vela ludi sa hlasit ku krestanstvu,nemam pocit,zeby svet bol loepsi,skor naopak.Smejete sa z toho,ze svedkovia sa podriaduju.Otazka je,nepodriaduje sa cely svet,niekomu,alebo niecomu?Podla mna,ked viem,ze sa podriadujem dobrej veci nevidim v tom problem,ale naopak vidim kam speje tgento svet.Rada si vypocujem vase komentare na mojom adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Padre
35 Utorok, 03 Február 2009 22:53
Viera
NECHAPEM PRECO TU TY VYPYSUJES NIECO O JS POTOM CAKAS REAKCIE A POTOM YACNES STYM YE TI VADI YE TI VYPISUJU JEHOVOVI SVEDKOVIA. MAL SI NAPISAT ABZ JS VOBEC NENAPISALI KOMENTAR... NUY ALE POTOM BZ TO NEBOLO ZAUJIMAVE ZE? PRECO TA HNEVA KOMENTAR SJ AK SI DOVOLIS ICH BLAMOVAT?PRECITAJ SI ESTE RAZ CO A AKYM SPOSOBOM SOM PISALA A SKUS NAJST NEJAKU CHYBU ALEBO YLO ,OHOVARKU ATD. HM ,NENAJDES LEBO JA NEMAM K NIKOMU YAPORNE VETY.VYZVALA SOM LUDI ABY HLADALI BOHA.ZATIAL CO TY? TY MAS NEVIEM PRECO IRONIU V PISME Z VIERY JS.MY NIKOMU ZLE NEROBIME ,AKO TO KAZAL JEZIS ,KOTORY MILUJE AJ TEBA PADRE.TAK SA MU OTVOR .CAU .
len tolko
34 Pondelok, 02 Február 2009 12:35
endo
neverím v akéhokoľvek boha ale jeno treba poznamenať S.J. sú štátom uznaná cirkev preto nieje možne ju nazývať sektou .
I keď sekty a náboženstva majú strašne veľa rovnakých znakov .
MILA MIZY
33 Nedeľa, 01 Február 2009 20:28
XXX
JE PEKNE AKO ZIJU SVEDKOVIA ,ALE PODSTATNE JE SKLON ICH SRDCA AKO AJ KAZDEHO .MAM DCERU V TVOJOM VEKU ,VAZIM SI TAKYCH MLADYCH ZIJUCICH AKO TY. ALE TVOJE SRDCE JE TAKE VELKE AKO TO BOH CHCE?STRETLA SOM AJ TAKYCH SVEDKOV KTORY PISMO OVLADALI AJ ZILI CISTE ALE LUDOM BY NEPOMOHLI. KOLE IM OCI ZE TEN ONEN SUSED TRPI NEDOSTATKOM ALE NEDALI BY ZO ZAHRADY PAR RAJCIN ...AKO ZLY KATOLICI ALEBO NEVERIACI. TO JE PEKNE ZE KU KAZDEMU SA SPRAVATE PEKNOU ETIKETOU .ALE ANI VASE SRDCE NEMUSI BYT LEPSIE AKO NEVEDOMEMU NEVERIACEMU.ALE ZATO VAS MAM ZA LUDI INTELIGENTNICH. LEN SOM MALA MOZNOST ZISTIT ZE MEDZI VAMI NAJST AJ PORIADNYCH HRIESNIKOV. ANO ,MATE STARSICH A ONI POTOM KAZU ,CO JE NA MIESTE.LEN SA DIVIM ZE BY MI MALI DAVAT ZA PRIKLAD TAKEHO CO SICE ZIJE SLUSNE ALE SRDCE MA DALEKO OD PANA.DUFAM MYZI ZE SA NA MNA VELMI NENAHNEVAS.MNE NEJAKO VADI ZE SA TVRDI ZE POZNATKY SU ZHORA A TIE DATUMY O KONCI SVETA TEDA TIEZ. AKO BY SA DUCH SVATY MOHOL MYLIT?LEBO CLOVEK SA MYLIT MOZE VO VECIACH BOZICH ,ALE POTOM AKO SI DOVOLI NA NEJAKE DATUMY MENIACE SA?TO ZNAMENA ZE TO DUCH SVATY VAM NEZDELIL.VOBEC NEMALI BYT DATUMY , LEBO TY SAMA BY SI MALA VEDIET CO POVEDAL JEZIS ,ZE TU HODINU NEVIE NIKTOI ANI ON ,LEN BOH.PREPAC MI AK TA TO SKLAMALO ,JA VERIM ZE SKUTOCNA VIERA JE V NAS SAMYCH ,NEZAVISI OD ZBOROU.VIEM ZE TO CO JE OD LUDI ,TO SA ROZPRCHNE [AKO AJ DATUMY O KONCI SVETA CI [NE]NAVRAT PROROKA PRE KTOREHO SA NIECO ,VILA STAVALA,A CO JE OD BOHA ,TO URCITE OBSTOJI. BOH NAM DA VEDIET VSETKO V PRAVOM NIM URCENOM CASE.AJ S VYSVETLIVKAMI .ZACOVAJ SI NADALEJ CISTOTU A KRM SI SRDCE K DOBRIM LUDOM A K TYM KTORY SU UTLACANY VO VSETKYCH FORMACH,NIKDY NEBUD ZBABELEC. DUFAM ZE TI NIC ZLEHO NESPOSOBILA. AHOJ MIZY..
ste na OBROVSKOM omyle!!!2
32 Nedeľa, 01 Február 2009 14:35
mizy
a este by som chcela dodat ze hoci som mlada a iba 16 rocna....VIEM o tom viac nez Vy!!a to mi verte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lebo mna vychovali v tejto viere a nie Vas!!!!!
ste na OBROVSKOM omyle!!!
31 Nedeľa, 01 Február 2009 14:30
mizy
ze my svedkovia jehovovi a ze sektou??? Open-mouthed smiley odkial to beriete??odkial mate tieto zdroje s ktorymi ste na OBROVSKOM omyle??? Angry smiley no toto by som chcela vediet....a aku my mame omsu??ze si to podavaju iba vyvoleny???tha vy kde zijete???ked take pisete uplne od veci tak nic neviete o nasom zivote!!! a o tom ze co robime na tej...podla vas omse...a ze my mladi mame zakazane chodit do sportovych klubov?? no nehnevajte sa ale to co pisete....bolo by dobre keby ste si to rozmysleli alebo naasli pravdive zdroje k tomu...mam 16 rokov a nie preto necvicim,bo nesmiem ale preto lebo mam problemy!...a keby som nemala tak by som mala 100chuti cvicit!!!!!takze aj s tym ste na velkom omyle...(ako so vsetkym!!!)..no a ze Papez je antikristus??? Open-mouthed smiley no to co pisete to je uz vrchol vsetkeho.....kazdy veri v tom, v com ho vychovali tak ako by sme mohli Papeza a kazdeho s inou vierou posudzovat???????????? VY nas pusudzujete a na to nemate pravo si myslim...na toto nie...pretoze Vy odkial viete ze ako ziju Svedkovia Jehovovi??? ODKIAL???? ani si to neviem predstavit!!??skusenost z Vas rozprava alebo co?? Angry smiley a ze v Trebisovskom okrese je ich najviac?? hahaaa...aj ja som odtialto a mozem Vam to potvrdit ze aj na inych miestach su a ze nie tu ich je najviac!!...a ze romovia??...ake statistiky Vy mate??vsetko na smiech..!!!no ja nie som romka ale tu kde ja zijem tak tu niesu...ked uz tak max v TV ale aspon su ludia(romovia) ktory poznaju pravdu!!a ze su za peniaze Svedkami Jehovu??!!tak este som take nepocula...!!! je to uz uplne..!!! Angry smiley no viete....ako som si uz spomenula...mam 16...a som s tym SPOKOJNA ako zijem!!!uz odmaliska ma tak vychovali moji milovany rodicia a od nich lepsich ludi nepoznam na tomto svete!!pretoze im DAKUJEM ze som taka aka SOM a BUDEM!!!nefajcim, nepijem,neberiem drogy!!!ked sa pozriete na tento pokazeny svet...kde su taky tinedzeri ako ja?nie som namyslena a nie som egoistka...ale ked sa nad tym lepsie zamyslime tak kde su taky "nast" rocny??v tomto svete takych mladich zaujima uz iba sex a uzivanie omamnych latok!! a ked uz tak...bola by som rada keby ste mi poslali Vasu odpoved fo forme mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
P.S: chcem dodat iba tolko ze nie sme Jehovisti ale Jehovovi Svedkovia ktori poznaju PRAVDU!!!
ZVEDAVOST
30 Streda, 28 Január 2009 09:41
VIERA
TAK DO TOHO PADRE.
Uz coskoro
29 Pondelok, 19 Január 2009 20:19
Padre
Mili moji jehovisti, ktori tu tak usilovne vypisujete..uz coskoro vam odpoviem na vsetky vase otazky, plus ponuknem vam prepracuvanejsiu verziu tohoto clanku na ktorej som pracoval...Takze len smelo vydrzte a odpovede prijdu...
viera
28 Streda, 24 December 2008 00:52
afa
boh sa vola tak,jahve. pise sa to aj v dejepise ,roc. 5,6.ludia si ale od pociatku robili ako sa im zapacilo .ked sa rozhodli ze si v davnej minulosti urobiavezu vysoku az po nebesia ,boh im zmiatol jazyky ,a nevdeli sa dohodnut na stavbe ,lebo si nerozumeli. kazdy hovoril inou recov. nuz sa kazdy pobral prec,nakolko im boh zmaril plany[ved boli z pychy]niektori sli na sever iny na ju ci zapad ci vychod. a kazdy si to svoje nabozenstvo [falosne] zobral so sebou no a takto sa to rozsirilo do sveta .najprv bol baal ,teraz su iny falosny bohovia .ale ten pravy je ahve.vedel ze po hriechu v edene sme prestali byt dokonaly ,tym padom ako spravny nas tvorca nam musel dat prikazania cez mojzisa . ale konali vsetci tak?nieposlal syna ,ktory boluz nuteny nas podrobnejsie ucit o nasledkoch hriechu a laske k otcovi jehovu.mojzis povedal skrze boha ze nezosmilnis.a predsa smilni lud. jezis varoval uz pred prilisnym pozeranimsa na opac. pohlavie ,nakoloko uz patrime niekomu .boh vie najlepsie aki sme ved nas stvoril,vie aky je clovek.vedel ze ked sme stratilidokonalost budeme mat sklon k hriechu.vedel ze ak niekto zosmilni straca ucast na novom svete ak to neobanuje a prestane smilnit. vedel ze podvedeny clovek je totalne zniceny ak ho zradi polovicka vedel dopredu ze bude plakat a a ziarlit na soka ci sokynu vedel ze moze z pomsty tiez smilnit .to su veci co nas oddeluju od boha ,ale zaroven tym trpime aj my .alebo ak ma podvedie manzel budem sa snad na tom smiat?ked dodrzuje bozia normy tak mi neublizi nijako.tym nehovorim ze sa niekto nemoze pohadat .nezosmylnis je len jedno z jeho prikazani. kto ho nedodrzi kona hriech a vystavuje svoju polovicku k hriechu tiez . pozri te sa ze nasledkom neposluchnutia boha sme dospeli ze deti trpia bez otcov ci mam ak su rozvedeny.alebo trpia pre noveho partnera rodica....atd no a ked vyrastu tiez smilnia lebo nikto okrem js nezije s bozimi normami.js dokonca aj pri alkoholizme radia pockat s rozvodom a skusit liecenie pomoc... dokonca pri nevere ,ak je obanovana ,ale tak ,ze clovek sa hnusi toho co vykonal,radia podvedenemu odpustit. vsetky prikazania sa porusuju,tak co chceme ,zneme to .ale vidite ze boh nam odpusta .nebojte sa citat bibliu ,znacte si v nej.zaujimave je ze ked ochorieme posluchneme lekarove pokyny pri lieceni ,lebo vieme ze by sme nevyzdraveli .posluchneme kompetentneho nie samych seba ved nie sme lekari ,on vie aku chorobu cim liecit .takisto boh dal prikazania niekto zije podlanich ,niekto nie .je cas ked sa dopracuvavame bud k bohu alebo do znicenia.ale ved praveteraz clovek ak chapes co som pisala zacni vo svojom zivote ak smilnis prestan ak bijes ,tak prestan ...ale ako bysa dalo z jedneho dna na druhy ,poviete si .a mate pravdu vyzaduje si to aj pochopenie pisma . ved si citajte samy. a ked niecomu nerozumies [ved hned nikto vsetko nerozumie]spytaj sa svedkov ,nehanbi sa uvidis a pocitis aj ked po caes ze mas ostru zdravu mysel si si vo svojich ociach hodnotnejsi lepsi chapavejsi , vsetko dobre v tebe pride na povrch....ved boh hovori JA SOM TEN ,CO TA VYUCUJE ,NA TVOJ UZITOK .SLEDUJETE NA TVOJ UZITOK .NIE SOM JS ALE CITAM SI UZ ASI 3ROKY CI4 ANI NEVIEM ICH LITERATURY.NO PROSTE SA UCIM A ZATIAL SOM BOLA LEN 2 KRAT NA SLAVNOSTI A TUSIM DVA KRAT NA CITANI JEDNEJ KNIHE. INAK MI PANI VELA HOVORI A POUCA MA A VOBEC TO NENI AKO V KOSTOLE .ZIAL MAM PROBLEM V TOM ZE MI TO AKOZE ZAKAZUJU DOMA .ALE PRAVE TERAZ MI DOSLO A SMEJEM SA ZE ZATIAL SA IM TO NEPODARILO.ALE JE DOBRE ,ZE SOM MOHLA PISAT O BOHU VAM KTORI SI TO PRECITATE ,ASPON VIETE ZE BOH NIE JE ZLY ,MY SME ZLI .A BOH ODPUSTA.DUFAM A AJVIEM ZE KAZDY JE V JEHO OCIACH CENNY AJ KED MA CHYBY ,VED ON POUCI, NIEKEDY AJ PREFACKA TROSKU LEBO MA ONAS STRACH TAK NAS VEDIE TAK AKO RODIC DIETA[VYCHOVA] ABY SME NESPRAVNYM KONANIM NESPOSOBILIMU SKLAMANIE A A SEBE ZLO CI INYM . CHCE ABY SME BOLI UZ AJ TERAZSTASTNY.PRAVE STASTIE PRIDE V NOVOM SVETE V TOMTO ZIAL MUSIME ZAPASIT NASLEDKAMI HRIECHU CO SA ODOHRALA V EDENE .JAJ ADAM A EVA ,VY STE NAM ALE DALI. CO UZ DOKONALOSTAKU TAKU SI MUSME ZISKAT ......RYCHLE MI ODPISTE NA ZAJTRA LEBO BUDEM PISTAT. TAK CAUTE LUDIA.
konkretne1
27 Sobota, 20 December 2008 05:38
skladatelJW
O mene Jezis...Jezisa na uzemi dnesnej Palestinynevolali Jezis ale Joshua.Pytam sa?...Ked Anglican povie Jesus,Slovak..Jezis a Zid Joshua ..myslia tym rozdielnu bytost???
konkretne
26 Sobota, 20 December 2008 05:27
premyslajuci clovek
Pokial ide o Bozie meno Jehova ,tento tvar v minulosti zaviedla katolicka cirkev.Evanjelici pouzivali formu Jahve a bezne sa pouzivalo meno Jehova v minulych storociach.No samozrejme o co ide Satanovi?Prva vec ked sa s niekym zoznamim je,ze sa mu predstavim.Tak ako sa Pravy Boh predstavil Mojzisovi,Som JHWH.Aby Mojzis vedel ,ze nema kontaktovat trojice,boha Ra atd.Tym sa pre rozmyslajuceho krestana odkryje totoznost praveho Boha ,odlisitelneho od mnozstva falosnych.A kedze sa otec Jezisa Krista predstavil ako Jehova a svojimi skutkami dokazal,ze je Panom situacie,Zachranovatel,schopny odpustat hriechy ,vdaka Joshuovej obeti,Pokorovatel Nacionalistov,Darca zaslubenej zeme.Tak sa na niekoho najlahsie zabudne,ked zabudneme najprv Jeho meno....atd.Boh bez mena nieje realny.Nieje osobny.Joshua sam hovori v Krestanskych G. Pismach "Oznamil som Tvoje Meno a opet oznamim"Pre Jezisa bolo prioritou za kazdy zazrak ktory urobil vzdat cest Pravemu Bohu,oznamit jeho Meno,lebo zidiovsky vodcovia sa opravnene citili nehodni pouzivat Bozie meno,ale Jezis mohol, ...aj jeho ucenici pouzivali a pouzivaju a posvadcuju aj dnes.Dnes je Boh Jehova najznamejsim Bohom madzi narodmi a Ja som stastny ,ze jediny pravy..Verte ,nieje nic krajsie ,ako chodit s pravym Bohom.Od zaciatku ludskych dejin sa o tom presvedcilo vacero ludi.S laskou... skladatelJW
svedok J
25 Sobota, 06 December 2008 12:23
uvedomelyrusin
Ja som hrdy ze som rusin a este preto nemusim nikoho urazat... Ale k veci. Krestania su preto krestania, ze Kristus je pre nich tej istej podstaty ako Boh Otec. Je teda Bohom. Nikto nie je povinný to verit, ale kto neveri nech sa nenazyva krestanom. Ovela ferovejsi su v tom zida. Netvaria sa ze su krestania i ked verime v toho isteho Boha.
K ostatnym tvojim vyjadreniam skoda hovorit. Nasim jedinym panom je Jezis Kristus a nie dajaky zvoleny papez. Keby nebolo Jezisovej moci papez by bol vsetkym na smiech... Ist do vojny je nieco v rozpore s Jezisovy stylom zivota preto kto ju podporuje nesprava sa krestansky, i ked to o sebe moze tvrdit.... To je vsetkym jasne, len neviem co sa nad tym tolko cudujes.
svedkovia jehovovy
24 Streda, 03 December 2008 22:03
jehovov svedok
Preco si myslite ze ste krestanmi povazujete za boha jezisa krista ktorim je bozim synom nie samotnim bohom bozie meno je jahve v slovenskom preklade jehova a ja som hrdi ze som svedok jehovou nikdy by som jedineho praveho boha jehovu nezaprel aj ked svet a ludia okolo nas su na nas dost tvrdi v duchu viem ze tato cesta je ta spravna vasa cirkev roki ospravedlnovala zlo ktore pachali vasi svati knazi v mene boha vasho sa vrazdilo lebo prave ti knazi co vas poucuju a vyzivali vas vrazdit v mne cirkvi vo vojnach vas naviedli na taky omyl akym omylom sa stala aj katolicka cirkev zalozena na klamstve modlite sa k modlam k obrazom drzite v rukach ruzenec sami si volite vase vladcu knaza papeza cosu toto volby cico nie boh je len jeden treba uctievat len jeho nieje podctatny nijaki hmotni predmet ci clovek z mesa a kosti ktoreho si sami zvolite ten stim nema nic spolocne cirkev je jedna velka zmanipulovana banda ktora mala od za ulohu vytvarat si svoje pravidla pravidla ale boh nema stymito vecami nic spolocne
nesliapte po svedkoch
23 Piatok, 14 November 2008 13:52
patricia
len js hovoria o konci sveta ktory ma presne take znamenia momentalne vo svete ako povedal jezis. jezis,ktory prosil OTCA ABY ICH OCHRANOVAL. TYCH KTORY BUDU VERIT JEHO SLOVAM A BUDU POCUT JEHO HLAS. POZNATE PISMO ZJAVENIACH ,KDE SA PISE O CERVENOM CIERNOM ZLTOM A BIELOM KONI? JS O TOM ROZPRAVAJU. A VERTE MI ZE TIE SYMBOLICKE KONE SKUTOCNE CVALAJU SVETOM. A KAZDY KON PRINIESOL NIECO INE . NO TAK TOTO NIKOHO NEZAUJIMA? NAOPAK, JAK SOPLIACI SA HADATE NA MENACH ATD. HLADAJTE PODSTATU . A PRED BOHOM MAJTE BAZEN ,ALE STRACH MAT NEMUSITE. AK CLOVEK, KTORY ZIJE HRIESNE ALE ALE SKONCI STYM , BOH AKOBY ZABUDNE NE JEHO PRIESTUPKY A VEDIE HO. A NEBOJTE SA BAVIT SO SVEDKAMI ONI ,TAK AKO AJ JEZIS NEPOZERAJU NA NEDOSTATKY, ALE NAJPRV NA PREDNOSTI CLOVEKA.NESUDIA NIKOHO . CAUTE ,DUFAM ZE SA OZVE NIEKTO.
jehovov svedok
22 Streda, 29 Október 2008 16:16
julo
Vzhladom k tomu,že v sučastnosti nevieme vyslovnost spolahlivo zitit,nieje zrejmy žiadny dôvod,prečo sa vzdat vyslovnosti JEHOVA,ktore je v slovenčine zname a dat prednost inym vyslovnostiam napr:JAHVE,JEHWAH,JEHO-WAH,JEHWIH,JAH,atd. Keby bola taka zmena prevedena bolo by nutne previest zmeny v spôsobe pisania a vyslovnosti inych mien:Jeremiaš-Jir-mejah, Izaiaš-Je?a-jahu, Ježiš-Jeho-šua

Učelom slov je odovzdat myšlienky,v slovenčine JEHOVA označuje praveho Boha a v sučastnosti odovzdava tuto myšlienku vystižnejšie ako ktorykolvek nahradny tvar.I keby sme použivali tvar JHWH,nič by sa nestalo,ciel posvätit božie meno sa da aj tak. Avšak zamienat ho za hospodina,boha atd,je uražka.Ved aj my mame nejake meno.Panova modlidba znie:MATUŠ 6.9,10 nech sa posväti tvoje meno.

o sekte som už pisal:pozrite si reakciu z 16.7.2008 .Mne je to uplne jedno ako nas niekto nazve,rany krestania tiež boli znamy ako sekta.

Avšak teši ma že nie som v naboženstvach ktore nesu tažku krvnu vinu za vojny v mene naboženstva,boha zamienaju za sochy a vkladaju plnu dôveru v ludske vlady. Smiley
.
21 Streda, 29 Október 2008 16:12
danoh
julo: omyl. JHWH sa nerovna Jehova Winking smiley

ak si niekedy cital hebrejsku bibliu, musis vediet, ze zidia z ucty k Boziemu menu davali k spoluhlaskam "JHWH" samohlasky z ineho slova - najcastejsie "elohim" alebo "adonai".

toto vsak svedkovia neberu do uvahy a tak vzniklo "elohim" + "JHWH" = JeHoWiH

Bozie meno sa vsak takto nevyslovovalo, ale len pisalo.

tot su vysledky historickeho badania.

a co sa tyka oznacenia "sekta" - je to uplne bezny sociologicky termin pre zoskupenia ako su svedkovia jehovovi.
Julovi
20 Streda, 29 Október 2008 16:11
Panci
Prečítaj si ešte raz vyššie uvedený článok...všetko čo tam citujem je z Knihy poznanie, ktoré vedie k večnému životu, ktorá je treťou najvydávanejšou knihou na svete (to ma prekvapilo) a zh??a učenie Jehovistov. Takže nič som si nevymyslel, prečítal som si to v tej knihe, ktorú tak usilovne a v takom hojnom počte tlačíte.
Janovi
19 Streda, 29 Október 2008 16:10
Panci
A s ktorou verziou Biblie sú nezlučiteľné? Máš na mysli Jehovistickú bibliu na ktorej je ako prekladateľ uvedený človek, ktorý nevie o tom, že by v živote prekladal pre Jehovistov nejaké texty? Alebo myslíš na preklad, ktorý uskutočnila skupina vyššie postavených Jehovistov z ktorých ani jeden nemal dostatočné vzdelanie na to aby bol schopný nie to ešte oprávnený urobiť preklad?

Čo si tu napísal môže byť tvoj súkromný názor. No pojem sekta sa určite nepripisuje Katolíckej Cirkvi.

Oh a vraj ste si vymohli, že vás v niektorých literatúrach označujú ako nové náboženstvá, lebo pojem sekta ako tu aj s Julom dokazujete sa vám nepáči.
Nie Svedkovia ale Katolicka cirkev je sekta
18 Streda, 29 Október 2008 16:07
JAN
Nauky katolickej cirkvi su nezlucitelne s Bibliou. PRETO JE KATOLICKA CIRKEV SEKTA
.
17 Streda, 29 Október 2008 16:07
julo
Panci. O tom kto je krestan,už nedefinujem. Biblia,ako spravny zdroj informuje, krestan sa pozna podla lasky ,vlastnosti ovocia ducha.I ked nepovažujem svoje naboženstvo za dokonale pretože jednotlivci zlyhavaju,pači sa mi prejav altruizmu a pacifizmu a to,že bibliou sa žije cely den,každy den.Potvrdzuju to mnohe skusenosti. Avšak spomen si na inkvizicie,rôzne vojny,genocidu,nacionalizmus,atd. Miešanie sa do politiky a dôvera v politicke vlady,je dalšim ruhanim sa,čim sa dava najavo,že človek je schopny vyriešit zaležitosti ludi a nie Boh.Krestanom byt si vyžaduje,čo je aj povinnost ,hlasat Božie kralovstvo.A kto je sekta? Pouvažuj ,kedy vznikla katolicka cirkev.O svätej trojici tolko,biblia sa dištancuje od toho vyrazu,nie je to biblicky podložene skôr vyvracia ten podvod. Pišeš že info.berieš z publikacie od J.S.Skus ju prečitat znova a podat ju tak ako ju skutočne odovzdava.Spomeniem napr.jeden tvoj prešlap. Jehova. Bežne na kostoloch po svete je teteragramaton JHVH. Mal som od knaza hebrej.bibliu tam som tiež našie JHVH.Katolic.preklad od Prof.Jozefa Hlavačka 1.mojžiš.22:14,.Pisal by som aj ine zdroje ale je to vela.Jednoducho RKC vymazalo Božie meno,čo je dalšie ruhanie. Smiley
Karolovi
16 Streda, 29 Október 2008 16:01
Panci
Wikipedia, je encyklopedia, ktora nema objektivnu vahu...kazdy kto chce pisat nieco seriozne a opriet sa o seriozny zdroj nemoze pouzit wikipediu, lebo ho vysmeju...to je za prve...a samozrejme, ze aj ta poucka nie je uplne...musis ako krestan verit v trojjedineho Boha a v to, ze Kristus je druha Bozska osoba a Bozi syn...toto jehovisti nesplnaju...tieto veci, prispievali k vzniku roznych bludov a siekt uz v prvych storociach zivota cirkvi...

Karol, tvoje definicie trojice ma nezaujimaju. Ja som krestan katolik a v tejto viere je presne zadefinovane, co je to Svata trojica a je to jeden zo zakladnych pilierov nasej viery.

Clanok ktory som napisal som pisal na zaklade najprekladanejsesj knihy svedkov jehovovych, ktora predklada ich ucenie, takze som si nic nevymyslel, iba som okomentoval to, co som si precital...

Este raz to zopakujem: Svedkovia Jehovovi su sektou, ktorej mozme dat privlastok krestanska, lebo ma veci vo svojom uceni vzate z krestanskej nauky. Ale ich nauka je bludna...
jehovov svedok
15 Streda, 29 Október 2008 16:00
julo
Panci .Podľa kresťanskej teológie je kresťan každý, kto bez ohľadu na svoju cirkevnú príslušnosť, rasu, vek či pohlavie, verí v Ježiša Krista ako Božieho Syna, príjma jeho smrť na kríži ako zástupnú obeť za svoje hriechy a stavia si ho pred seba ako vzor svojho života. To je vynatok z wikipedie na otazku ,kto je krestan.Tak teraz posud objektívne ,kto nie je krestan.Osobne študia pisiem nepoznam no bibliu si rad čitam pravidelne každy den.Som J.S.15 rokov.Opät musim potvrdit nepíšeš pravdu.Nie si objektívny.Píšeš o niečom čo vôbec nepoznaš,možno niečo matne a nie je to preskumane,zavádzaš,prekrucaš. Nie nahodou som konvertoval.Spoznal som skutočnu pravdu.Co moje predošle naboženstvo biblicky nepodložilo.I ked su medzi J.S.chyby a nedorozumenia, čo je ale dôležite je tam laska, ktoru vo svete nikde inde nevidiet.Jedna skusenost z môjho bydliska.Môj pritel,nie je J.S.mal rozhovor s velmi uznavanim knazom v našom meste.Na konci rozhovoru povedal chceš poznat bibliu? Spoj sa s J.S.Prečitaj aj moju vyšie uvedenu odpoved na otazku trojica. A relativizmus? Určite sa vztahuje na niekoho ineho... Smiley
Julovi
14 Streda, 29 Október 2008 15:57
Panci
Ak si precitas vyssie uvedeny clanok ku ktoremu je aj tato diskusia, tak zistis, ze tak uplne s bibliou zlucitelny nie su...Podla mojho nazoru jednym zo sasadnych problemov Jehovistov v otazke biblie je to, ze ucia, ze je dolezitejsie studovat "Studia k pismam", ktore napisal ich zakladatel bez akehokolvek teologickeho, ci biblickeho vzdelania, nez citat bibliu.

Ja nie som nejaky podnecovatel nabozenskej neznasanlivosti a ani si nemyslym, ze by som sa ako niektori stredoveki ucenci snazil obranit neobranitelne. Opat zopakujem, ze relativizmus, ktory sa mi zda citit v Lorakovom prispevku i tvojom, je vec velmi nebezpecna...a podla mojho nazoru relativizmus moze sposobit aj zanik krestanstva v europe (niekde sa na tom uz aj pracuje)...
hmmmm
13 Streda, 29 Október 2008 15:56
karol
maš pravdu
jehovov svedok
12 Streda, 29 Október 2008 15:56
julo
Panci.
Naboženstvo,cirkev,sekta,skupina to su pomenovania ,ktore pred bohom nehraju žiadnu rolu. Segregacia je iba ludsky zlozvyk. V Biblii je zmienka ,krestania boli označeny sektou.Ani množstvo ludi, ktore zvyšuje pocit prioritneho naboženstva nehraje pred Bohom žiadnu rolu. On hlada kvalitu nie kvantitu.Dalšia Biblicka zmienka, Boh si vyvolil pochabe veci sveta .Podstatou všetkeho ale je laska. Hnev ,zlost,nenavist, vraždy,vojny to su faktory ktore odražaju ludia hlasiaci sa k naboženstvu.Tvoja myslienka,jehovisti veria vo veci,ktore su s krestanstvom nezlučitelne,je to tvoj nazor.Ale s Bibliou su zlučitelny. Smiley
Lorakovi, ktory fandi jehovistom
11 Streda, 29 Október 2008 15:53
Panci
Na svojom tvrdeni, ze Jehovisti su sekta trvam z viacerych dovodov a je to aj oznacenie, ktore som nasiel pre tuto skupinu v literature z ktorej som cerpal. Zaroven je to aj stanovisko katolickej cirkvi k jehovistom. Nie su ziadnym nabozenstvom, ale sektou. Nabozenstvom je Krestanstvo a jehovisti veria vo veci, ktore su s Krestanstvom nezlucitelne.

V mojom clanku, ako aj v ostatnych clankoch na tejto stranke sa nesnazime prezentovat osobne nazory, ale skor postoje cirkvi k danym problemom. Pretoze v dnesnom svete, kde je vsetko relativne, je treba pripominat, ze su veci, ktrore nemozme odignorovat a su urcite hranice za ktore sa neda ist s kompromismy. Inak by sme neboli krestanmi,a le uz davno mozno nejakymi budislakrestanmi.
Vynasat nad niekym sudy je lahke. Chceme ale skutocne poznat Pravdu ?
10 Streda, 29 Október 2008 15:47
Lorak
Predom sa vsetkym ospravedlnujem za svoj dost dlhy prispevok, ale chcem co najpresnejsie vyjadrit na uvedeny clanok svoj nazor.

Ked ide niekdo z nas niekoho posudzovat tak by sa nemal vo svojom hodnoteni nijako unahlit. A ked niekdo hodnoti veci a inych ludi zaujato nikdy neohali skutocnu pravdu.

Autor tohto clanku hned v prvej vete pise "Svedkovia Jehovovi nie sú nábo?enstvom, ale sektou". Je to zaujaty postoj a vobec nie je pravdivy.

Vseobecne su na celom svete Jehovovi Svedkovia prijimany a uznavany ako Nabozenska Spolocnost v ktorej funguje dobra organizacia a usporiadanie, ktore nema nic spolecne s tym ako funguju niektore sekty. Aj u nas na Slovensku su Jehovovi Svedkovia, uz od roku 1993 zaregistrovany ako oficialne nabozenstvo podobne ako aj ine nabozenstva ako je napr. u nas najznamejsia Katolicka a Evanjelicka cirkev. Maju teda aj v nasom state rovnake prava prezentovat svoje nazory a vierovyznanie podobne ako vyssie spominane cirkvy. Maju povoleny vstup do vaznic maju pravo sobasit atd. Su oficialnym nabozenstvom a su u nas zaregistrovany pod nazvom "Nabozenska spolocnost Jehovovi Svedkovia".

Autor tohto clanku by si mal teda vyjasnit termin sekta, ale ocividne mu o nezaujate a objektivne hodnotenie tejto Nabozenskej spolocnosti neslo.

Vyjadril svoj postoj a nazor, ako sa na tuto spolocnost pozera on sam a to respektujem.

Kdo ma vsak skutocne zaujem vytvorit si nezaujaty a pravdivy obraz o fungovani a nazoroch ludi znamych pod menom Jehovovi Svedkovia doporucujem mu aby si preskumal ich oficialne stanovisko, postoj a presvedcenie, ktore zastavaju.

Ich oficialne stranky su na tychto adresach.

http://www.watchtower.org/

http://www.watchtower.org/v/index.html

Kazdy si tam moze najst odpoved na svoje otazky tykajuce sa tejto spolocnosti a jejich zmyslania bez toho, aby sa nechal niekym kdo je voci nim zaujaty nejako ovplyvnit.

Moj nazor na organizaciu a nabozensku spolocnost Jehovovych Svedkov je taky, ze sa jedna o Krestanske nabozenstvo, ktore dosledne nasleduje ucenie pisma a jej clenovia sa usiluju toto ucenie praktizovat aj vo svojom osobnom zivote, ako nasledovnici Jezisa Krista ktoreho uznavaju ako svojho vodcu a najlepsi vzor pre svoj zivot.

Verim ze svojim spravanim a postojom, ktore ukazuju vo svojom zivote mozu ist smelo prikladom kazdemu z nas a mnohych z nich osobne poznam. Vsetci sme, ale omylny a nedokonali ludia a kazdy z nas ako jednotlivec moze urobit chybu a preto sa radsej vsetci drzme dobrych rad z pisiem a nesudme jeden druheho.

List Rimanom - kapitola 2
1 A tak človeče, nemáš výhovorky, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
3 Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?!

List Rimanom - kapitola 14
4 Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.
10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.

Prajem teda vsetkym naucme sa navzajom milovat a znasat jeden druheho a nevytvarajme predsudky, ktore nikomu z nas pravdu spoznat nepomozu a zbytocne plodia nenavist a zlo. Toto si urcite nas milujuci stvoritel nepraje, ale kazdeho z nas co zijeme na tejto zemi rovnako miluje ako svoje deti.

Toto su slova apostola Pavla zo Skutkov 10 kap. a 34 vers , ktore to potvrdzuju.

Chápem, že Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť. Skutky 10:34

Tento nas Stvoritel uz davno ustanovil sudcu, ktory nezaujate posudi dielo kazdeho z nas a nie je nim nik iny ako sam Jezis Kristus.
jehovov svedok
9 Streda, 29 Október 2008 15:46
julo
New Catholic Encyclopedia uvadza:Formulacia,jeden Boh v troch osobach sa nepresadila a určite nebola úplne pojata do krestanskeho života a do krestanskeho vyznania viery skôr ako koncom 4.storočia.Ale je to prave tato formulacia,ktora si môže,ako prvá opravnene narokovat označenie dogma o trojici.Medzi apoštolskymi Otcami nebolo nič,čo by sa aj len vzdialene približovalo takemuto spôsobu uvažovania alebo takejto predstave.Určite je na zvaženi,aj to, kto nesie zodpovednost za tažku krvnu vinu pri obetiach bohu vojny.Niekto už davno prekul svoje meče na radlice.
Pre JaJa
8 Streda, 29 Október 2008 15:44
Panci
No, najmúdrejšie čo asi je o Trojici a aj zrozumiteľné je to, čo sa píše v Katechizme katolíckej Cirkvi. Pozri si články 237, 253, 258.

Hadam to bude stacit.
Trojica
7 Streda, 29 Október 2008 15:43
JaJa
Chcela by som sa Vás spýtať aké je celé oficiálne znenie náuky o Trojici

-dakujem
hmmmmmm
6 Streda, 29 Október 2008 15:42
mija
Boze odpust jehovistom ,lebo nevedia co robia...podla mojho nazoru sa treba za nich modlit, aby sa vratili z ich bludnej cesty..prajem pekny den Smiley with tonque out
utvorte si mienku sami !
5 Streda, 29 Október 2008 15:41
Janka
Precitajte si "http://www.watchtower.org/b/index.html".

Odporucam clanky z "Archiv". 90% su super.
.
4 Streda, 29 Október 2008 15:40
Panci
Ktoru organizaciu mas na mysli Punto? jehovistov?
financie
3 Streda, 29 Október 2008 15:39
punto
Ako rozmyslam ,ked nemozem prist na to z coho tato organizacia zije.Odpovie mi niekto.
Tak uz viem
2 Streda, 29 Október 2008 15:39
Pišta
Clanok sa mi velmi paci pretoze vzdy som rozmyslal o co ide svedkom Jehovovym a na nete som neasiel ziadne ucelene informacie. Tak a po precitani tohto mam v tom jasnejsie Smiley
no čo už
1 Streda, 29 Október 2008 15:38
ja
no čo už aj blby musia byť. smutne na to je, že ludom doblbnu mozgy a niekto iny sa na tom dobre nabali, a niekedy sa títo sektársky zblúdilci dovedeu až k samovražde. Smiley